Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ak mı kara mı, yaş mı kuru mu?

20 Aralık 2013 Yazarlar

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın “Ma­ale­sef, dev­let için­de dev­let gay­re­tiy­le bu adım­la­rı atı­yor­lar! Bun­lar bir ne­vi çe­te­ler­dir.” de­me­si, so­ru­nu çöz­mü­yor, onun ik­ti­da­rı­nı te­mi­ze çı­kart­ma­ya yet­mi­yor!
“Teh­dit­le­re bo­yun eğ­me­ye­ce­ğiz!” şek­lin­de­ki söz­le­ri de bir an­lam ifa­de et­mi­yor!
Ta­bi­i ki teh­dit­le­re bo­yun eğ­me­mek ge­rek!
An­cak… On­la­rı, ya­ni kos­ko­ca ül­ke­yi yö­ne­ten­le­ri kim teh­dit edi­yor? Tür­ki­ye gi­bi güç­lü bir dev­le­tin baş­ba­ka­nı­nı kim teh­dit et­me­ye cü­ret ede­bi­li­yor?
Baş­ba­ka­n'­ın söy­le­dik­le­ri hep ha­va­da ka­lan lâf­lar…
Uzun sö­ze ge­rek yok! Or­ta­da çok va­him bir du­rum var!
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de gö­rül­me­miş bir olay bu…
Bu­nun hu­kuk çer­çe­ve­si için­de te­miz­len­me­si ge­re­ki­yor!
Bir dev­let ban­ka­sı­nın ge­nel mü­dü­rü­nün evin­de 4.5 mil­yon do­lar na­kit pa­ra ele ge­çi­ri­li­yor. Bu ne­dir?
Bir ba­kan oğ­lu­nun evin­de, çok mik­tar­da ka­sa­lar do­lu­su pa­ra­lar ve pa­ra say­ma ma­ki­ne­si çı­kı­yor.
Do­lar bal­ya­la­rıy­la çek­ti­ri­len fo­toğ­raf­lar da var!
Yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ak­la­ma, vur­gun, rüş­vet de­ğil­se ne­dir bun­lar? İza­hı çok zor!
Bü­tün bun­lar ney­le açık­la­na­bi­lir? Po­lis mü­dür­le­ri­ni gö­rev­den al­mak­la iş­ler bi­ter mi?
Kim suç­lu, kim suç­suz, bil­mi­yo­ruz ama Baş­ba­ka­n'­ın “Ma­ale­sef ‘dev­let için­de dev­le­t' gay­re­tiy­le bu adım­la­rı atı­yor­lar! Bun­lar bir ne­vi çe­te­ler­dir!” söz­le­ri inan­dı­rı­cı ol­mak­tan çok uzak!
Ucu ne­re­ye va­rır­sa var­sın, ki­me do­ku­nur­sa do­kun­sun, so­ruş­tur­ma so­nu­na ka­dar git­me­li, “Ak mı ka­ra mı, yaş mı ku­ru mu?” tüm ger­çek­le­ri bü­tün mil­let gör­me­li!

YAZARIN TÜM YAZILARI