Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Apo’yu kurtarma yasası!

AK­P'­nin, İm­ra­lı Ca­ni­si Ab­dul­lah Öca­la­n'­ı ser­best bı­rak­mak için ha­zır­lık yap­tı­ğı id­di­ası doğ­ruy­sa bu, utanç ve­ri­ci bir du­rum­dur!
İd­di­ayı or­ta­ya atan, sı­ra­dan bir ki­şi de­ğil, TBMM ça­tı­sı al­tın­da gö­rev ya­pan say­gın bir par­la­men­ter­dir.
MHP Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu, Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın, sağ­lık so­ru­nu olan hü­küm­lü­le­rin ce­za­ev­le­rin­den tah­li­ye edil­me­le­ri­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me ha­zır­lı­ğı için­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu il­ginç ça­lış­ma­nın te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın sa­lı­ve­ril­me­si­ne yö­ne­lik ol­du­ğu­nu ile­ri sür­dü.
On bin­ler­ce ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu bir ca­ni, hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi ser­best bı­ra­kı­la­cak ha?
Son­ra da gel, bu ül­ke­de ada­let ol­du­ğu­na inan!
Yu­suf Ha­la­çoğ­lu “Gö­re­cek­si­niz, İm­ra­lı'da tu­tu­lan Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın, ön­ce pros­tat kan­se­ri, son­ra da bo­ğa­zın­da yan­ma var, de­ni­le­rek yer­li-ya­ban­cı dok­tor­la­rın ve­ya tü­mü ya­ban­cı dok­tor­lar­dan olu­şan bir he­ye­tin ve­re­ce­ği ra­por son­ra­sı sa­lı­ve­ri­le­ce­k” di­yor.
Apo'yu, PKK ile an­laş­ma ge­re­ği, doğ­ru­dan doğ­ru­ya ser­best bı­rak­ma­ya ce­sa­ret ede­me­yen ve şe­hit ai­le­le­ri ile hal­kın sert tep­ki­sin­den kor­kan AKP, sağ­lık nu­ma­ra­sı ile ak­lı sı­ra mil­le­ti kan­dı­ra­cak!
İk­ti­dar par­ti­si, in­san­la­rı­mı­zı çi­le­den çı­kart­mak is­te­mi­yor­sa “Ö­ca­la­n'­ı kur­tar­ma ya­sa­sı­” ha­zır­la­mak­tan der­hal vaz geç­me­li­dir! Ak­si hal­de bu­nun ve­ba­li al­tın­da ezi­lir!