Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Başbakan’ın Valisi!

13 Kasım 2013 Yazarlar

Baş­ba­kan Er­do­ğan “Be­nim Va­li­m'­‘ de­yip du­ru­yor­du ya… Ada­na Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Coş, tam da onun va­li­si çık­tı!
Hal­kı haş­la­ma­yı, va­tan­daş­la­rı fır­ça­la­ma­yı Baş­ba­ka­n'dan öğ­ren­miş ola­cak!
Va­li Bey, 10 Ka­sım tö­re­nin­de ken­di­si­ni pro­tes­to eden bir va­tan­da­şa çok si­nir­len­miş ve ma­kam ara­cın­dan inip po­lis­le­re gös­te­re­rek “A­lın o ga­va­tı!” di­ye ba­ğır­mış­tı. (Ga­vat, ken­di ka­rı­sı­nı pa­zar­la­yan “Pe­ze­ven­k” an­la­mı­na ge­li­yor.)
Va­tan­da­şı “Ga­va­t” ya­pan Va­li, bu­nun­la da ye­tin­me­yip 10 ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­dır­dı ve bun­la­rın 9'u­na 182'şer li­ra pa­ra ce­za­sı kes­tir­di. Ya­ni hem ha­ka­ret, hem ce­za!
Baş­ba­ka­n'­ın Va­li­si'nin ada­le­ti böy­le!
Va­li'den kü­für yi­yen Emek­li Ümit Mut­lu “Va­li eliy­le be­ni işa­ret eder­ken bak­tım, o an­da göz­le­ri­nin için­de­ki kin ve nef­re­ti gör­düm. Va­li'nin kim­ya­sı bo­zul­muş­tu. Acı­dım” di­yor.
Ada­na Va­li­si, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n‘­ın, kız­lı-er­kek­li öğ­ren­ci ev­le­ri ko­nu­sun­da yap­tı­ğı sert açık­la­ma üze­ri­ne “Baş­ba­ka­n'­ın söz­le­ri­ni emir te­lak­ki ede­ri­m” de­yip or­ta­ya fır­la­ya­rak ah­lâk bek­çi­li­ği­ne so­yu­nun­ca va­tan­daş­la­rın pro­tes­to­la­rı­na se­bep ol­muş­tu.
Şim­di bu kü­für­cü Va­li'nin gö­rev­den alın­ma­sı is­te­ni­yor.
Alı­nır mı der­si­niz? Ben­ce alın­maz! Eğer alı­nır­sa bu bü­yük sür­priz olur.
Hü­se­yin Av­ni Coş, yıl­lar ön­ce mül­ki­ye mü­fet­ti­şi iken, İs­tan­bul Be­le­di­ye­si'n­de Tay­yip Er­do­ğan ve me­sa­i ar­ka­daş­la­rı hak­kın­da­ki yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı so­ruş­tu­rup leh­le­ri­ne ra­por ve­re­rek on­la­rı ak­la­mış­tı.
Böy­le­ce Tay­yip Be­y'in mü­kâfa­tı­na maz­har olan Hü­se­yin Av­ni Coş, ön­ce Kı­rık­ka­le, son­ra Ay­dın ve da­ha son­ra da Ada­na Va­li­si ya­pıl­dı.
Baş­ba­ka­n'­ın Va­li­si'ni kim gö­rev­den ala­bi­lir ki? Sı­kar bi­raz!

YAZARIN TÜM YAZILARI