Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Bütün yollar Apo’ya çıkıyor!

Ola­ca­ğı buy­du!
Sen, hay­dut­lar­la, ca­ni­ler­le pa­zar­lık ya­par­san ba­şın dert­ten kur­tul­maz, iyi­ce be­lâ­ya bu­la­nır­sın!
Ge­li­şen tat­sız olay­lar, iz­le­nen yan­lış po­li­ti­ka­la­rın, giz­li pa­zar­lık­la­rın so­nu­cu­dur!
Geç­ti­ği­miz cu­ma ak­şa­mı, Di­yar­ba­kı­r'­ın Li­ce İl­çe­si'n­de çı­kan olay­lar­da jan­dar­ma­nın si­lah kul­lan­mak zo­run­da kal­ma­sı ve bir ki­şi­nin öl­me­si, ül­ke­nin da­ha çok sa­yı­da ola­ya ge­be ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor!
İyi­ce şı­ma­ran PKK yan­daş­la­rı pa­zar gü­nü Ada­na­'da so­ka­ğa dö­kül­dü, olay çı­kar­dı, po­lis­le­ri taş­la­dı, ses bom­ba­la­rıy­la or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­dı…
Apo pos­ter­le­ri ve PKK pa­çav­ra­la­rı ta­şı­ya­rak göv­de gös­te­ri­si ya­pan yüz­le­ri po­şu­lu mi­li­tan­lar Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı için çığ­lık­lar at­tı­lar, ba­ğır­dı­lar, ça­ğır­dı­lar!
İk­ti­darın, “A­çı­lı­m” te­ra­ne­le­riy­le ül­ke­yi ge­tir­di­ği nok­ta iş­te bu!
Her şey, bin­ler­ce ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu mü­eb­bete mahkûm Öca­la­n'­ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na en­deks­len­miş du­rum­da­…
Var­sa yok­sa Apo! Bü­tün yol­lar İm­ra­lı Ca­ni­si Apo'ya çı­kı­yor!
Te­rö­rist­ba­şı Öca­la­n'­ın ha­pis­ten çık­ma­sı­nı şart ko­şan PKK yan­da­şı BDP'­nin Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş “Ab­dul­lah Öca­lan 15 yıl yat­tı, yet­mi­yor mu? Ve­ri­len söz­ler tu­tul­ma­lı ve Öca­lan ser­best bı­ra­kıl­ma­lı. Ak­si hal­de ba­rış ol­maz!” di­yor.
PKK yan­daş­la­rı, AKP ile yap­tık­la­rı an­laş­ma­yı bi­rer bi­rer ağız­la­rın­dan ka­çı­rı­yor­lar! Böy­le ba­si­ret­siz bir yö­ne­ti­me ya­zık­lar ol­sun!