Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Devrilen Mursi ve AKP

AKP, Mı­sı­r'­da­ki dar­be san­ki ken­di­si­ne ya­pıl­mış gi­bi fer­ya­da de­vam edi­yor! Yan­daş med­ya da dev­rik Mı­sır Cum­hur­baş­ka­nı Mur­si'yi çok se­vi­yor­muş gi­bi ağ­la­mak­lı! Ne­den?
Şe­ri­at­çı Mur­si, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın müt­te­fi­kiy­di de on­dan… Onur ko­nu­ğu ola­rak An­ka­ra'ya ge­lip AKP Kon­gre­si­'ne ka­tıl­mış­tı. De­le­ge­le­rin ha­ra­ret­le al­kış­la­dı­ğı öv­gü do­lu bir ko­nuş­ma ya­pan Mur­si'yi AK­P'­li­ler ba­ğır­la­rı­na bas­mış­tı!
Onun, bir yıl için­de te­pe­tak­lak dev­ri­le­ce­ği­ni kim­se dü­şü­ne­mi­yor­du…
Se­çim­le­ri ka­zan­mış­tı… Cum­hur­baş­ka­nı olun­ca ba­zı ge­ne­ral­le­ri he­men emek­li­ye sevk et­miş, or­du­nun üze­rin­de mut­lak bir gü­ce sa­hip ol­du­ğu ka­na­ati ya­rat­mış­tı. An­cak…
Kö­tü yö­ne­ti­mi, in­san­la­rın ha­yat tar­zı­na ka­rış­ma­sı, la­ik­ler­le din­ci­ler ara­sın­da bö­lün­müş­lük ya­rat­ma­sı Mur­si'nin en bü­yük ha­ta­sı ol­du.
Şe­ri­at­çı Mur­si, ken­di­si­ne oy ver­me­yen la­ik ke­si­mi dış­lı­yor­du.
Eğer bir ül­ke­de ik­ti­dar, ken­di­si­ne oy ver­me­yen­le­rin hak­la­rı­nı gör­mez­den ge­li­yor­sa, o ül­ke­de de­mok­ra­si yok­tur!
Bu tür dav­ra­nış­lar ve “Tek ada­m” ol­ma he­ve­si Mur­si'nin so­nu­nu ha­zır­la­dı! Ge­len son ha­ber­le­re gö­re Mur­si ta­raf­tar­la­rı­nın pro­tes­to gös­te­ri­le­rin­de ölen­ler var!
AKP ik­ti­da­rı, “Dar­be ka­bul edi­le­me­z” di­ye­rek, Mur­si'nin der­hal ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­ti­yor ama et­ki­si sı­fır! Çün­kü baş­ta Ame­ri­ka ol­mak üze­re, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nı Mı­sı­r'­da­ki ola­ya, men­fa­at­le­ri ge­re­ği “Dar­be­” de­mek­ten ka­çı­nı­yor!
Mı­sır olay­la­rın­dan hal­kı­mı­zın de­ğil ama si­ya­si­le­ri­mi­zin ala­ca­ğı çok ders var!