Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Nedir senin milletin?

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ağ­zın­dan hiç “Ben Tür­k­üm”, “Biz Tür­küz” ve­ya “Türk Mil­le­ti­” ifa­de­le­ri­nin çık­tı­ğı­nı duy­du­nuz mu?
Du­ya­maz­sı­nız! Biz de duy­ma­dık!
Onu, ik­ti­dar­da ol­du­ğu son 11 yıl­dan be­ri de­ğil, İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'n­dan ön­ce, Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı ol­du­ğu 1989 yı­lın­dan be­ri ta­nı­yo­ruz. Ya­ni 24 yıl­dır… Ve bu sü­re için­de onun ağ­zın­dan bir kez ol­sun “Tür­k” ya da “Türk Mil­le­ti­” ifa­de­si­nin çık­tı­ğı­na ta­nık ol­ma­dık!
Dik­kat edin, ko­nuş­ma­la­rın­da hep “Bu mil­le­t” ya da “Be­nim mil­le­ti­m” der.
Pe­ki, ne­dir se­nin mil­le­tin? Söy­le­se­ne!
Ha­yır, söy­le­mez! Ne­den­se bu­nu te­laf­fuz et­mek ona zor ya da ağır ge­lir!
Tür­ki­ye hal­kı­nın yüz­de 80'i Türk kö­ken­li­dir. Re­cep Tay­yip Bey, Türk­le­rin oy­la­rıy­la Baş­ba­kan olu­yor ama “Tür­k” adı­nı ağ­zı­na al­mı­yor! Na­sıl bir şey bu?
Şim­di, okul­lar­da “Tür­k­üm, doğ­ru­yum, ça­lış­ka­nı­m” di­ye baş­la­yan öğ­ren­ci an­dı­nı kal­dır­dı. Böy­le­ce ço­cuk­la­ra “Tür­k­üm” de­me­yi ya­sak­la­mış ol­du. Ne­den?
“Ne Mut­lu Tür­k­üm Di­ye­ne­” sö­zü onu ne­den ra­hat­sız edi­yor?
Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne ses­le­ni­yo­rum: “A­kıl­lı olun ve se­çim mey­dan­la­rın­da bu­nu de­vam­lı hay­kı­rın!.. Hay­kı­rın da ne­cip hal­kı­mız dal­dı­ğı de­rin uy­ku­dan uyan­sın ve ki­me ya da kim­le­re oy ver­di­ği­ni an­la­sın!”
Mil­le­tin, “Tür­k” ile he­sap­laş­ma pe­şin­de olan­la­rı ta­nı­ma­sı lâ­zım!