Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Sonun başlangıcı!

AKP ik­ti­da­rı­nı ar­tık, üm­met­çi gö­rüş­te olan­lar bi­le sert dil­le eleş­ti­ri­yor, ya­pı­lan hak­sız zam­la­rı yer­den ye­re vu­ru­yor!
Mil­lî Ga­ze­te, “Hak gel­di, batıl za­il ol­du­” di­yen mü­te­vef­fa Nec­met­tin Er­ba­ka­n'­ın gö­rüş­le­ri­ni sa­vu­nan bir ga­ze­te­dir ve bu ga­ze­te­nin, ken­di­le­rin­den çı­kan AK­P'­yi, mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den bi­le da­ha sert eleş­tir­me­si, dik­kat çe­ki­ci­dir.
Dün “A­fe­rin si­ze­” man­şe­tiy­le çı­kan Mil­lî Ga­ze­te “AKP, 90 yıl­da ya­pı­la­ma­ya­nı 10 yıl­da yap­tı ve ‘Dün­ya­nın en pa­ha­lı ben­zi­ni' utan­cı­nı bu ül­ke­ye ya­şat­tı­” di­ye­rek (özet­le) şun­la­rı yaz­dı:
“İk­ti­da­ra gel­dik­le­ri gün­den bu ya­na, do­lar­dan, bor­sa­dan, fa­iz­den dem vu­rup ‘E­ko­no­mi iyi gi­di­yo­r' di­ye­rek ol­ma­dık zam­lar ya­pan AKP, bir re­ko­ra (!) da­ha im­za at­tı.
100 li­ra­lık ben­zi­nin 62 li­ra­sı­nı ver­gi ola­rak alan, bu­nun­la da ye­tin­me­ye­rek, tür­lü ba­ha­ne­ler­le va­tan­da­şın sır­tı­na ye­ni yük­ler yük­le­yen ik­ti­da­rın, son yap­tı­ğı zam­la, ben­zi­nin lit­re­si 5 li­ra­yı aş­tı.
Böy­le­lik­le Tür­ki­ye ‘Dün­ya­nın en pa­ha­lı' ben­zi­ni­ne sa­hip ol­ma re­ko­ru­nu kır­dı. Dün­ya­da ar­tık biz­den pa­ha­lı ben­zin kul­la­nan ül­ke yok. Bu­nun­la ne ka­dar övün­se­niz az­dır!”
AK­P'­yi, ay­nı din­sel gö­rüş­te­ki züm­re­le­rin bi­le sert şe­kil­de eleş­ti­rir ha­le gel­me­si, ik­ti­da­ra cid­di uya­rı­dır ve bü­yük bir ih­ti­mal­le so­nun baş­lan­gı­cı­dır!