Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Tanrı’ya yakarış!

Çok ha­re­ket­li ve kö­tü bir yıl ge­çir­dik!
Za­man za­man ül­ke ka­rış­tı, in­san­la­rı­mız bi­ber gaz­la­rıy­la ze­hir­len­di, taz­yik­li su­lar­la yer­ler­de sü­rük­len­di!
Ölen­ler… Ya­ra­la­nan­lar… Hap­se atı­lan­lar…
Pe­ri­şan edi­len Si­lah­lı Kuv­vet­ler, hal­laç pa­mu­ğu gi­bi atı­lan po­lis mü­dür­le­ri, şef­le­ri, da­ğı­tı­lan em­ni­yet güç­le­ri…
Ge­zi Par­kı olay­la­rın­da­ki vah­şet…
Rüş­vet, soy­gun, vur­gun olay­la­rı…
Yağ­ma­la­nan dev­let ara­zi­le­ri…
Her bi­ri di­zi fi­lim ola­cak skan­dal­lar…
İş­te 2013'ün öze­ti!
Pe­ki, va­tan­da­şın (tu­zu ku­ru olan­lar ha­riç) eko­no­mik du­ru­mu ne?
Tür­ki­ye'de 2 mil­yon­dan faz­la in­sa­nı­mız aç­lık ve se­fa­let için­de­ki Af­ri­ka ül­ke­le­ri­nin de ge­ri­sin­de, dü­şük bir ge­lir­le ya­şı­yor.
Bu­nu biz­zat Ma­li­ye Ba­ka­nı iti­raf et­ti. Bel­ki de ağ­zın­dan ka­çı­ra­rak “Tür­ki­ye'de 2 mil­yon 320 bin ki­şi­nin gün­lük 4.3 do­la­rın (ya­ni yak­la­şık 9 li­ra­nın) al­tın­da bir ge­lir­le ya­şa­dı­ğı­nı­” iti­raf et­ti.
Tam bir pe­ri­şan­lık!
Bu­gün, uğur­suz 2013'ün son gü­nü!
Ya­ra­da­n'­a sev­gi­miz son­suz­dur. Ona yal­va­rı­yo­ruz:
“Tan­rım! Bi­ze bir da­ha böy­le bir yıl gös­ter­me!”