Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Isparta Valisi ve ABD Büyükelçisi!..

5 Temmuz 2013

Is­par­ta Va­li­si Mem­duh Oğuz, tek mo­tor­lu bir eği­tim uça­ğıy­la Kay­se­ri'ye git­miş. Ora­da ye­ni Kay­se­ri Va­li­si Or­han Düz­gün ile bir­lik­te bir açı­lı­şa ka­tıl­mış. Açı­lı­şı ya­pı­lan yer, bir ka­mu ku­ru­lu­şu de­ğil. İşa­da­mı De­niz­han Uğur­lu'ya ait bir gü­zel­lik sa­lo­nu!.. Evet yan­lış oku­ma­dı­nız Va­li Bey, Is­par­ta'dan kal­kıp, ta Kay­se­ri'ye gi­di­yor ve bir gü­zel­lik sa­lo­nu­nu açı­yor! Açı­lı­şın ar­dın­dan da özel uçak ko­nu­su­nu so­ran ga­ze­te­ci­le­re “Ö­zel uçak, yan­lış bir ta­bir! Dev­le­te bir ma­li­yet söz ko­nu­su de­ğil. Bir ar­ka­da­şı­nız bir yer­den bir ye­re gi­der­ken oto­mo­bi­li­ne si­zi de al­mış gi­bi bir du­rum! Ka­ra­yo­luy­la git­me­di­ğim için ta­sar­ruf bi­le ol­du! İn­şal­lah her vi­la­ye­tin (va­li­nin) bir de özel uça­ğı olur. Var­lık­tan za­rar gel­mez!” de­miş.

***
Is­par­ta Va­li­si, ka­mu­da­ki ma­kam ara­cı sal­ta­na­tı yet­mi­yor­muş gi­bi, her vi­la­ye­te bir de ma­kam uça­ğı tah­sis edil­me­si­ni is­ti­yor! Bu sal­ta­na­tı “zen­gin­lik!” ola­rak izah edi­yor! O hal­de ken­di­si­ne dün­ya­nın en zen­gin, en güç­lü ül­ke­sin­den bir ör­nek ve­re­yim. Üs­te­lik bu olay tam da onun özel uçak­la gü­zel­lik sa­lo­nu açı­lı­şı­na git­ti­ği gün ya­şan­dı.

***
2 Tem­muz, Sa­lı… Sa­at 12.45… Türk Ha­va Yol­la­rı'­nın İz­mir-İs­tan­bul se­fe­ri­ni ya­pa­cak uça­ğı yol­cu­la­rı­nı alı­yor. Eko­no­mi bö­lü­mü­nün ön sı­ra­sın­da otur­du­ğum için, uça­ğa gi­ren tüm yol­cu­la­rı gö­re­bi­li­yo­rum. Yol­cu­lar ara­sın­da Ame­ri­ka'nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne ve eşi de bu­lu­nu­yor. Bü­yü­kel­çi'nin lüks “Bu­si­ness Clas­s”­ta otur­ma­sı­nı bek­ler­ken, o ya­nı­mız­dan ge­çip, eko­no­mi bö­lü­mü­nün ar­ka sı­ra­la­rı­na doğ­ru iler­li­yor! Bu ara­da ken­di­si­ni fark eden yol­cu­la­ra gü­lüm­se­ye­rek se­lam ver­me­yi de ih­mal et­mi­yor. Ha­ya­tım­da ilk kez kar­şı­laş­tı­ğım Bü­yü­kel­çi'nin otur­du­ğu ye­ri gör­mek için ar­ka­ma dö­nüp bak­tı­ğım­da göz gö­ze ge­li­yo­ruz. Kal­kıp ya­nı­ma ka­dar ge­li­yor ve “U­ğur Bey ku­su­ra bak­ma­yın ge­çer­ken si­zi gö­re­me­dim. Na­sıl­sı­nız?” di­ye so­ru­yor. Te­şek­kür edip kol­tu­ğu­na uğur­lu­yo­rum.

***
Kua­för açı­lı­şı­na özel uçak­la gi­den Is­par­ta Va­li­si Mem­duh Oğuz, her vi­la­ye­te bir ma­kam uça­ğı tah­sis edil­me­si­ni is­ti­yor. Bu­nu zen­gin­lik ola­rak gö­rü­yor! Dün­ya­nın en zen­gin ve en güç­lü ül­ke­si Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'nin An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne ise uça­ğın eko­no­mi bö­lü­mün­de yol­cu­luk ya­pı­yor! Du­run da­ha bit­me­di. Ay­nı ak­şam dos­tum Ha­luk Şa­- hi­n'­le bir­lik­te, Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'nin en önem­li bay­ra­mı olan “Ba­ğım­sız­lık Gü­nü­” kut­la­ma­la­rı için, İs­tan­bul Kon­so­los­lu­ğu'nun da­ve­ti­ne ka­tı­lı­yo­ruz. Yi­ye­cek içe­cek ik­ram­la­rı­nı spon­sor fir­ma­lar ya­pı­yor. Böy­le­ce kon­so­los­luk büt­çe­sin­den pa­ra çık­mı­yor, ta­sar­ruf sağ­la­nı­yor! Bir de biz­de­ki re­sep­si­yon­la­rı dü­şü­nün. Bir tek kuş sü­tü­nün ek­sik ol­du­ğu da­vet­ler­de dev­let ke­se­sin­den har vu­rup har­man sav­ru­lu­yor!

***
O ge­ce be­ni en çok et­ki­le­yen şe­ye ge­lin­ce. Ko­nuk­la­ra da­ğı­tı­lan kut­la­ma prog­ra­mı­nın ikin­ci say­fa­sın­da, iki bü­yük dev­let ada­mı­nın söz­le­rin­den şu alın­tı­lar dik­kat çe­ki­yor: “Ger­çek­le­ri, ya­ban­cı fi­kir ve fel­se­fe­le­ri ve re­ka­bet­çi de­ğer­le­ri Ame­ri­kan hal­kı­na gös­ter­mek­ten kork­ma­yız. Hal­kı­nın ger­çek­le­ri ve yan­lış­la­rı açık bir or­tam­da ayırt et­me­sin­den kor­kan bir ulus, ken­di hal­kın­dan kor­kan bir ulus­tur.” John F. Ken­nedy “Fi­kir ce­re­yan­la­rı ce­bir ve şid­det ve kuv­vet­le red­de­di­le­mez. Bi­la­kis tak­vi­ye edi­lir. Bu­na kar­şı en mü­es­sir ça­re: ge­len fi­kir ce­re­ya­nı­na mu­ka­bil fi­kir ce­re­ya­nı ver­mek, fik­re fi­kir­le mu­ka­be­le et­mek­tir.” Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk

***
Bil­mem, baş­ka sö­ze ge­rek var mı?