Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

“Ne haldeyiz bir bilsen!”

“De­mok­ra­tik­leş­me­” adı al­tın­da dik­ta­ya yü­rü­yü­şün il­ginç be­lir­ti­le­ri­ni her alan­da ya­şı­yo­ruz. Te­mel hak ve öz­gür­lük­ler­den hu­kuk­sal ve eko­no­mik alan­la­ra uza­yan ge­niş bir açı­da çe­ki­len sı­kın­tı­lar her gün bir­bi­ri­ne ek­le­ne­rek art­mak­ta­dır. İk­ti­da­rın söz­cü­lü­ğü­ne so­yu­nan yan­daş ba­sı­nın yurt­taş­la­rı kan­dır­ma ça­ba­la­rı sü­rer­ken ger­çek­le­ri gün­de­me ta­şı­mak is­te­yen­ler gö­zal­tı­na alın­mak­ta, tu­tuk­lan­mak­ta, ya­kı­nı­lan yar­gı­la­ma­lar ve hu­kuk­suz­luk­lar de­mok­ra­si sö­mü­rü­sü­nün çir­kin­li­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Baş­kent An­ka­ra'nın alan­la­rın­da ve Tu­na­lı Hil­mi Cad­de­si'n­de Ku­ğu­lu Park ey­lem­ci­le­ri­ni üzen ve güç du­ru­ma dü­şü­ren ki­mi kız ve er­kek genç­ler di­len­mek­ten kap­kaç­çı­lı­ğa ka­dar sa­kın­ca­lı ey­lem­ler­de bu­lun­mak­ta, yurt­taş­la­rın ya­kın­ma­la­rı ge­re­ken il­gi­yi gör­me­mek­te­dir. Ki­mi bro­şür ve ba­sı­lı ka­ğıt­lar­la ken­di­le­ri­ni be­nim­set­me­ye ça­lı­şan­la­rın gi­de­rek art­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü ol­mak­ta­dır. Yük­sel Cad­de­si için­ de ay­nı gö­rün­tü­ler, ay­nı du­rum­lar, ay­nı ya­kın­ma­lar yan­sı­tıl­mak­ta­dır. Okur­la­rı­mız­dan Ata­türk­çü ya­zar, araş­tır­ma­cı, Yük­sek Mi­mar Eriş ÜL­GER ül­ke ge­ne­lin­de ne­le­rin ol­du­ğu­nu, ne­ler­le kar­şı­laş­tı­ğı­mı­zı bir çi­zel­ge du­ru­mun­da be­lir­le­miş. AKP ik­ti­da­rın­da ne­le­rin ger­çek­leş­ti­ği­ni üzün­tüy­le sap­ta­mış ve bun­la­rı ik­ti­dar yet­ki­li­le­ri­ne bil­dir­miş. İl­ginç bul­du­ğu­muz du­rum­la­ra iliş­kin bö­lü­mü­nü ol­du­ğu gi­bi kö­şe­mi­ze alı­yo­ruz:

“… Ül­kem bir bü­tün­dü, pa­ram­par­ça ol­du. Ül­ke­min in­san­la­rı din­ci, din­siz di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min in­san­la­rı Ale­vi, sün­ni di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min in­san­la­rı Türk, Kürt di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min bay­ra­ğı, Türk bay­ra­ğı, Kürt bay­ra­ğı di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min di­li Türk­çe, Kürt­çe di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min T.C.'si kal­dı­rıl­dı, Ban­ka­sı kal­dı. Ül­ke­min ço­cuk­la­rı bir ça­pu­ta gö­re “na­mus­lu, na­mus­su­z” di­ye ay­rıl­dı. Ül­ke­min Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı, Şey­hü­lis­lâm ol­du. Ül­kem­de ah­lâk­sız­lık, ah­lâk ol­du. Ül­kem­de ada­let kay­bol­du, ara­mak suç ol­du. Ül­kem­de va­tan­se­ver­ler tu­tuk­lan­dı, ka­til­ler ser­best ol­du. Ül­ke­min ku­ru­cu­su Mus­ta­fa'nın an­ne­si, ha­la­sı ol­du. Ül­kem­de hır­sız­lar adam ol­du, ADAM­LAR mah­kûm ol­du. Ül­ke­min Mus­ta­fa'sı, kör Ke­mal ol­du. Ül­ke­mi sa­tan va­tan hai­ni Vah­det­tin, va­tan­se­ver ol­du. Ül­ke­min “Mu­zaf­fer Or­du­la­rı­”, ta­ru­mar ol­du. Ül­ke­min in­sa­nı va­tan­daş­ken, ye­ni­den kul ol­du. Ül­ke­min kır­mı­zı çiz­gi­si kay­bol­du, ara­mak suç ol­du. Ül­ke­min mil­li iç­ki­si ra­kıy­dı, ay­ran ol­du. Ül­kem dost ol­du­ğu kom­şu­la­rıy­la, düş­man ol­du. Ül­kem Ame­ri­ka'y­la, sı­nır kom­şu­su ol­du. Ül­kem­de sof­ta­lar, mol­la­lar, baş ta­cı ol­du. Ül­kem­de ta­ri­kat­lar söz sa­hi­bi ol­du. Ül­ke­mi kur­ta­rıp ku­ran, ki­tap­lar­dan yok ol­du. Ül­kem­de müs­pet ilim git­ti, hu­ra­fe saf­sa­ta gel­di. Ül­kem­de gü­nay­dın kay­bol­du, aley­küm­se­lâm bu­lun­du. Ül­kem­de pa­ra sa­hi­bi olan­lar ve­zir, yok­sul­lar re­zil ol­du. Ül­kem­de Cu­ma'ya gi­den mak­bul, git­me­yen kâ­fir ol­du. Ül­kem­de mil­li bay­ram­lar coş­kuy­la kut­la­nır­ken, ya­sak ol­du. Ül­kem­de Ra­ma­zan hu­zur gü­nüy­ken, kor­ku­lu gün ol­du. Ül­kem­de el­li bin va­tan­da­şın ka­ti­li SA­YIN ol­du. Ül­kem­de kut­sal di­ni­miz si­ya­se­te ka­rış­tı. Ül­ke­min genç­li­ği kin­dar de­ğil­ken, kin­dar ol­du. Ül­ke­min Ana­ya­sa­sı git­ti, Me­cel­le gel­di. Ül­ke­min ne kur­tu­lu­şun­da, ne ku­ru­lu­şun­da, hiç­bir yar­dı­mı­nı gör­me­di­ği­miz Arap­lar, baş ta­cı ol­du. Ül­kem­de is­yan­cı­la­rın bay­ra­ğı önün­de eği­len­ler, na­mu­su­muz olan Türk bay­ra­ğı­nı ya­sak­la­dı­lar. Ül­kem için ca­nı­nı ve­ren­ler ha­in, ül­ke­mi yık­mak için ca­nı­nı ve­ren­ler şe­hit ol­du. Ül­kem­de de­mok­ra­si tram­vay, cum­hu­ri­yet yok ol­du. Ül­kem­de ba­sın ba­ğım­sız­ken, Mü­ta­re­ke Ba­sı­nı ol­du. Ül­ke­min İs­tik­lâl Mar­şı var­ken, yok ol­du. Ül­ke­min ku­ru­cu­la­rı kah­ra­man iken, iki ay­yaş ol­du.”

Se­çim açı­lım­la­rı

Ola­n'­lar gü­nü­mü­zün acı ger­çek­le­ri­dir. De­ğer­le­rin, ya­şam­sal il­ke­le­rin, eği­tim- öğ­re­ti­min, ada­le­tin, gi­de­rek bü­yü­yen açık­lar­la eko­no­mi­nin, yal­nız­lı­ğa sü­rük­le­yen dış iliş­ki­le­rin, top­lum­sal ba­rı­şı yı­kan ay­rım­cı­lık­lar­la par­ti­zan­lık ve kad­ro­laş­ma­nın, genç­li­ğe ba­kış bo­zuk­lu­ğuy­la ge­le­ce­ği­mi­zin ne du­rum­la­ra düş­tü­ğü açık. Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı so­run­la­rı çöz­mek için de­ğil ar­tır­mak için ça­ba­lı­yor gi­bi. Yurt­taş­la­rı­na “A­na­nı al git, te­rö­rist­ler, al­çak­lar, van­dal­lar, ça­pul­cu­lar, ter­bi­ye­siz­le­r”, öl­dü­ren po­lis­le­re “Des­tan ya­zan kah­ra­man­la­r” di­yen, “A­yak­lar ne za­man baş ol­du?” sö­züy­le de kar­şıt­la­rı­nı aşa­ğı­la­yan Baş­ba­kan par­ti gru­bun­da san­ki par­ti­si­nin ola­nak­la­rı­nı kul­la­nı­yor­ca­sı­na dev­let ke­se­sin­den se­çim açı­lım­la­rı kap­sa­mın­da kad­ro müj­de­si ve­ri­yor. Se­çim­ler yak­laş­tık­ça kim­bi­lir da­ha ne­ler ve­re­cek. Bö­lü­cü kürt­çü­le­ri se­vin­dir­mek ve sü­reç so­run­la­rı­na des­tek için gör­mez­lik­ten ve duy­maz­lık­tan gel­dik­le­riy­le gö­rev yap­tır­ma­dı­ğı du­rum­lar yet­mi­yor­muş gi­bi “Der­sim kat­li­amı­nın mi­ma­rı Mil­lî Şe­f” suç­la­ma­sıy­la cum­hu­ri­yet ku­ru­cu­la­rı­na sal­dı­rı­la­rı­nı sür­dür­dü. Der­si­m'­de dev­let ko­run­du. Tak­si­m'­de ko­ru­nan ise RTE'dı. Yu­kar­da­ki söz­le­ri söy­le­yen Baş­ba­ka­n'­a ne de­me­li? Tak­sim sal­dı­rı­la­rı­nı han­gi yüz­le sa­vu­nup öv­dü? Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­na na­sıl dil uza­tı­yor? Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı, il­gi­li hu­kuk­çu­la­rın onu­ru ve na­mu­su­dur. AKP yar­gı da­ya­nış­ma­sı gö­rün­tü­sü­nü, iz­le­ni­mi­ni ve­ren hu­kuk­sal olu­şum­lar kuş­ku ver­mi­yor mu? Ha­ni bir ez­giy­le ta­nı­nan “Ne hâl­de­yim bir bil­se­n” sö­zü var­dır. İler­le­me sap­tır­ma­la­rı­na, si­ya­set çar­pık­lık­la­rı­na, söz­de “sü­re­ç”­le­re, din­sel tır­ma­nı­şa, hız­la ge­ri­ye dö­nü­şe ve ay­rış­ma­la­ra kar­şın ATA­TÜRK gü­ne­şi­nin sön­me­ye­ce­ği, çev­re­sin­de­ki ka­ra bu­lut­lar­dan kur­tu­la­ca­ğı-kur­ta­rı­la­ca­ğı umu­du ve inan­cıy­la di­ren­ci­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz.