Sözcü Plus Giriş

14 yıldır sokakları süpürerek geçinen İngiliz'in hayatı, son dakikada yatırdığı kuponla değişti.

İN­GİL­TE­RE'nin baş­ken­ti Lon­d-ra'da ya­şa­yan Jo­seph Whi­ting (42), ge­çen haf­ta çar­şam­ba ak­şa­mı evi­ne dö­ner­ken, bir şans oyu­nu ba­yi­si­nin önün­den ge­çi­yor­du. Gi­şe­nin ka­pan­ma­sı­na bir­kaç da­ki­ka var­dı ve ani bir ka­rar­la içe­ri gir­di. Tür­ki­ye'de­ki Sa­yı­sal Lo­to'nun ben­ze­ri olan oyun için bir ku­pon dol­du­rup ya­tır­dı. Sa­bah 05.00'te me­sa­isi baş­la­dı­ğı için çe­ki­li­şi bek­le­me­den er­ken­den uyu­du.

İna­na­ma­dı, işe git­ti

KU­PO­NU sa­bah kon­trol et­ti­ğin­de al­tı sa­yı­yı da doğ­ru tah­min et­ti­ği­ni ve 4.5 mil­yon ster­lin­lik (yak­la­şık 16.5 mil­yon TL) bü­yük ödü­lün ken­di­si­ne çık­tı­ğı­nı gör­dü. Bi­le­ti de­fa­lar­ca kon­trol et­ti. Ar­dın­dan he­men an­ne­si­ni ara­dı. An­cak an­ne­si onun şa­ka yap­tı­ğı­nı san­dı. “Bu ger­çek ola­ma­z” di­yen Whi­ting de gi­yi­nip işi­ne git­ti ve mil­yo­ner­li­ği­nin ilk gü­nün­de sa­at­ler­ce so­kak­la­rı sü­pür­dü.