Reklamsız Sözcü

30 milyar doları lüks hayat için harcadık

2013’te Türkiye, lüks otomobile 8 milyar dolar, eyer ve koşu takımına 547 milyon dolar, puroya 505 milyon dolar, çikolataya 512 milyon dolar ödedi

06:49 -
30 milyar doları lüks hayat için harcadık

Bora ERDİN / SÖZCÜ

Tür­ki­ye geç­ti­ği­miz yıl 250 mil­yar do­lar it­ha­lat yap­tı. Sa­de­ce lüks har­ca­ma­la­ra öde­nen pa­ra ise yak­la­şık 30 mil­ya­rı bul­du.

Ge­çen yıl sa­de­ce oto­mo­bil it­ha­la­tı­na 8 mil­yar 113 mil­yon do­lar har­ca­yan Tür­ki­ye, pu­ro­ya 505 mil­yon do­lar öde­di. 12 yıl ön­ce­si­ne gö­re pu­ro it­ha­la­tı yüz­de 80 ora­nın­da ar­tış gös­ter­di. Lüks sof­ra­la­rın vaz­ge­çil­me­zi olan ıs­ta­koz ve ka­ri­de­se ise 2000'e oran­la 4 kat da­ha faz­la öde­me yap­tık.

Ta­ri­hi zir­ve­ye çık­tı

Oto­mo­bil sa­tış­la­rı 664 bin 655, lüks oto­mo­bil ise 65 bin adet­le ta­ri­hi re­ko­ra im­za at­tı. Lüks oto sa­tış­la­rı 2012'ye gö­re yüz­de 31 bü­yü­dü. Ge­çen yıl 21 Bent­ley, 23 Fer­ra­ri, 517 Pors­che, 40 Ma­se­ra­ti, 1 As­ton Mar­tin sa­tıl­dı. . Pat­ron­la­rın lüks oto­mo­bil sev­da­sı ise dün­ya­da sa­de­ce 100 adet üre­ti­len bir oto­mo­bi­lin ilk si­pa­riş­le­rin­den bi­ri­nin Tür­ki­ye'den gel­me­siy­le tes­cil­len­di. Ha­baş Hol­din­g'­in pat­ro­nu Meh­met Rüş­tü Ba­şa­ran 3.5 mil­yon eu­ro öde­ye­rek La­Fer­ra­ri'ye 3 ay son­ra ka­vu­şa­cak.

“Tat­lı yi­ye­lim tat­lı ko­nu­şa­lı­m” der­ken çi­ko­la­ta it­ha­la­tı­mız ge­çen yıl 2012'ye gö­re, yüz­de 25 ar­ta­rak 512 mil­yon do­la­rı aş­tı. Öte yan­dan kah­ve it­ha­la­tı­mız da 146 mil­yon do­la­ra yük­sel­di. 2012'de kah­ve it­ha­la­tı­mız 136 mil­yon do­lar­dı. 2001 yı­lın­da eyer-ko­şum ta­kım­la­rı­ için 47 mil­yon do­lar öde­nir­ken bu ra­kam 2013'te 547 mil­yon do­la­ra çık­tı. Ya­kut, el­mas ve pır­lan­ta için 2003'te 2 mil­yon do­lar öde­nir­ken, ge­çen yıl bu ra­kam 16 mil­yon do­la­ra ulaş­tı. Di­ğer yan­dan lüks tü­ke­ti­me gi­ren oyun­cak­ta ise it­ha­lat 10 yıl­da 10 kat ar­ta­rak 693 mil­yon do­la­ra çık­tı.

Sa­nat aş­kı­mız art­tı

Sa­nat eser­le­ri, ko­lek­si­yon eş­ya­sı ve an­ti­ka­la­ra me­ra­kı­mız ise 25 kat art­tı. 10 yıl ön­ce bu alan­da 2 mil­yon 442 bin do­lar­lık it­ha­lat ya­pı­lır­ken ge­çen yıl ra­kam 50 mil­yon do­la­ra çık­tı. Hij­ye­nik hav­lu, be­bek be­zi, ka­lem, çak­mak, fer­mu­ar gi­bi ürün­le­re ise sa­de­ce 2013'te 526 mil­yon do­lar öden­di. Can­lı bit­ki­ler ve çi­çek­ler için­ de 2013'te 92 mil­yon do­lar öde­dik

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more