Reklamsız Sözcü

Ak-Mo­bil kaç bey­gir?

Mo­tor­lu araç­lar için ÖTV oran­la­rın­da fark­lı­laş­tır­ma ve ar­tı­şın gün­dem­de ol­du­ğu­nu dün SÖZ­CÜ­’de bu kö­şe­de oku­du­nuz.

android-time 07:01
Ak-Mo­bil kaç bey­gir?
Mo­tor­lu araç­lar için ÖTV oran­la­rın­da fark­lı­laş­tır­ma ve ar­tı­şın gün­dem­de ol­du­ğu­nu dün SÖZ­CÜ­’de bu kö­şe­de oku­du­nuz.

2011 yılının ekim ayın­da da bu­na ben­zer, bas­kın bir ÖTV ar­tı­şı ya­pıl­mış­tı.Dö­ne­min baş­ba­ka­nı sı­fa­tıy­la R. T. Er­do­ğan eleş­ti­ri­le­re şu ce­va­bı ver­miş­ti:
“Lüks, 2.000 cc üze­rin­de kul­la­na­ca­ğı­na Fi­at marka kul­lan, Volk­swa­gen kul­lan ne ola­cak?”
“Ü­rün yer­leş­tir­me­li rek­la­m” gi­bi bir açık­la­ma…Özet­le ka­na­at­kar olun de­miş­ti!

1 MİL­YON 150 BİN Lİ­RA

Pe­ki ken­di­si ne kul­la­nı­yor der­si­niz?
Çok sa­yı­da ara­cı var ama son göz­de­si Mer­ce­de­s'­in en bü­yük mo­tor­lu ve lüks araç­la­rın­dan son mo­del bir S 600 Long. De­ğe­ri de “1 mil­yon 150 bin li­ra­”. He­men be­lir­te­lim bu ra­kam “zırh­sız fi­ya­tı­”.
Ya­ni, “Hal­ka ve­rir tal­kı­nı, ken­di yu­tar sal­kı­mı.”

ÖTV AR­TI­ŞI BA­HA­NE­LE­Rİ

Bir ÖTV ar­tı­şı olur­sa muh­te­mel ge­rek­çe­ler de ha­zır:
1. Çev­re kir­le­ni­yor: Bu ba­ha­ne as­lın­da MTV için ge­çer­li. Çö­züm ola­rak ise hâ­lâ 1980'le­rin ba­kış açı­sıy­la mo­tor hac­mi faz­la olan araç­tan faz­la ver­gi alı­yo­ruz. Kar­bon sa­lı­nı­mı vs. dik­ka­te alın­mı­yor.
Va­tan­da­şa ge­lin­ce 1.600 cc (cm3) mo­tor hac­mi bi­le lüks sa­yı­lı­yor.
Ya Er­do­ğa­n'­ın AK-Mo­bi­l'­i kaç cc der­si­niz? 6.000!
Kaç bey­gir aca­ba? “523” di­ye duy­duk ama ina­na­ma­dık…
2. Dış ti­ca­ret açı­ğı ar­tı­yor: İt­hal araç­la­rı kı­sıt­la­ya­lım ki açık azal­sın.
İl­ginç­tir; sa­tı­lan oto­mo­bil­le­rin bü­yük bir kıs­mı kü­çük mo­tor­lu araç­lar­dan olu­şu­yor. Bun­la­rın da ço­ğu it­hal. Pe­ki AK-Mo­bi­l'­in men­şe­i ne­re­si?
Al­man­ya. Ya­ni o da “it­ha­l”.

AK-MO­BİL İLE KAZ-AK

Bin oda­sı az ge­len “AK-Sa­ra­y”, 410 mil­yon li­ra­lık “Uç-AK”, şim­di de tam 6.000 cc'­lik ve 523 bey­gir­lik “AK-Mobi­l”. Hal­kın öde­di­ği ver­gi­ler­le alı­nan lüks bit­mi­yor.
Ya bu sal­ta­na­tın fa­tu­ra­sı­nı öde­yen va­tan­daş ne ala­cak? Ol­sa ol­sa “Kaz-AK!..”
Kış gel­di üşü­me­sin, giy­sin. Çün­kü ar­tık en va­sat ara­ba bi­le ona lüks gö­rü­lü­yor. Va­tan­daş bu gi­diş­le da­ha çok za­man ya­ya ka­la­cak gi­bi…

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more