‘Bize katkısına bakarız ortaklığa soğuk değiliz’

Abdullah Kiğılı, yakın dönemde mağaza sayısının 350’ye çıkacağını söyledi

‘Bize katkısına bakarız ortaklığa soğuk değiliz’

Her yaptığı izlenen, bir sözü iki edilmeyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, perakendenin büyük ağabeyi gibi… Derimod'un sahibi Ümit Zaim onun tecrübe ve öngörüleriyle doğru ve izlenesi kararlar aldığını ‘Apo kriterleri' diyerek anlatır. Fenerbahçe'deki görevini bir ay önce bırakan Abdullah Kiğılı ile Zorlu Center'daki mağazasında buluştuk. Mağazada bulunan bir müşteri, yüzde 50 indirimden şikayet ediyor. Kiğılı bazı sorularımın yanıtlarını oracıkta veriyor.

Perakende zor bir yıl geçiriyor olmalı ki her yerde erken indirimler göze çarpıyor. Şimdi şikayet eden müşteri şaşırttı beni. Sizde nasıl işler?
– Aslında biz büyüyoruz. Satış var, yok değil ama kâr çok azaldı. Çarklar dönüyor, çalışanın maaşını, kirayı ödüyoruz ama gelecekte yatırım için problemler var. Alışveriş merkezleri (AVM) çok. AVM'ler, hatta bazı hiç umulmadıklar tutmuyor. Kiralar yüksek. Yatırımcılar kira bedeli belirlerken hesaplı olmalı. Bu işin en adili, cirodan pay ödemek.

Son yaşanan Kobani gerginlikleri…
– Güneydoğu'daki mağazalar ciddi biçime etkilendi. AVM'ler kapandı. Zaten sokağa çıkma yasağı geldi. Tabii ki iş yapamadılar. Caddelerdeki mağazalar yağmalandı. Bizim bütün mağazalar AVM'lerde olduğu için yağma sorunu yaşamadık. Tabii yaşananlar moralleri bozdu. Ülkenin Batı'sında da durgunluk oldu.

Sizin kaç mağazanız var şu anda? Daha ne kadar büyüyebilirsiniz?
– Türkiye'de 225 mağazamız var. Yurtdışında da 17 mağaza. Bir de bunların yanında 70 Fenerium mağazasıyla ilgileniyordum. Türkiye'de 3-4 yılda 350 mağazaya ulaşırız. Sonrasında büyüme için yurtdışı şart. Türk markalar, Batı'daki doymuş pazarlar yerine eski Doğu Bloku ve Türki cumhuriyetlerde başarılı olurlar.

Sizin askıya aldığınız planlar oldu mu?
Rusya karışık… Ukrayna tamamen ölü. İran'ı askıya aldık. Erbil'deki mağazamızda satışlar durdu IŞİD yüzünden. Suriye'yi savaş nedeniyle zaten askıya almıştık. Komşularla iyi münasebet hep fayda sağlıyor. Şu anda iç pazarda da Ortadoğulu turistler can simidi oldu. Araplar Türk dizilerini izleyip ülkemize sempatiyle bakmaya başladı. Bunun çok faydasını gördük.

Ortaklık teklifleri geliyor mu? Bildiğim kadarıyla ortaklık için ‘çoğunluğu vermeme' şartınız var.
– Çok teklif geliyor. Görüşüyoruz. O şart eskidendi. Bize getireceği faydaya bakarım. Artık her an her şey olabilir.

BAŞARININ SIRRI

– İyi bil­di­ğin, he­ye­can duy­du­ğun ve sev­di­ğin işi ya­pa­cak­sın. Kaç ya­şın­da­yım hâ­lâ işim­de he­ye­can du­ya­rım. Be­ni can­lı ve ener­jik tu­tan da bu­dur.
– Bun­lar yok­sa bı­ra­kın, gi­dip sev­di­ği­niz işi ya­pın.
– An­la­ma­dı­ğın, sev­me­di­ğin işe gir­me­yi bı­rak, or­tak­lık bi­le kur­ma! Çün­kü dai­ma bi­len ka­za­nır; unut­ma­yın.

KULAĞA KÜPE

– Sa­mi­mi ol­ma­yan ve yü­zü gül­me­yen adam, ha­yat­ta hiç­bir şey­de mu­vaf­fak ola­maz. Yü­zü­nüz gül­sün.
– Sa­mi­mi ve gü­ler yüz­lü olur­sa­nız ha­-yat­ta mu­vaf­fak olur­su­nuz. Yok­sa öm­rü­nüz kav­gay­la ge­çer.

İŞ HAYAT DENGESİ

– Fe­ner­bah­çe'de­ki gö­re­vim­den bir ay ön­ce ay­rıl­dım. Ar­tık sa­de­ce iyi bir
ta­raf­ta­rım.
– Ken­di iş­le­ri­min ya­nın­da 5 yıl FB'­de gö­rev al­dım. İki­sin­den sos­yal ha­ya­ta hiç va­kit kal­mı­yor­du. Şim­di bi­raz ken­di­me za­man ayır­mak is­ti­yo­rum. Ge­ze­rim, do­la­şı­rım, tek­ne­me gi­de­rim.
– Va­kit­siz­li­ğim­den şi­ka­yet­çi ha­nım ar­tık şi­ka­yet­çi ol­ma­ya­cak.

SOSYAL SORUMLULUK

– Otizm ve down sen­drom­lu ço­cuk­lar­la il­gi­le­ni­yo­ruz. Ka­ta­log çe­kim­le­rin­de on­la­ra yer ver­dik.
– Ki­ğı'ya ve­ya Ma­lat­ya'ya 2015'e ka­dar bir okul yap­tır­ma he­de­fim var. Da­ha ön­ce Ki­ğı'ya ço­cuk­lar için ye­şil fut­bol sa­ha­sı yap­tık. Bir kü­tüp­ha­ne de yap­tır­mak is­ti­yo­rum ora­ya.
– Bir­kaç yıl son­ra da İs­tan­bu­l'­da çok ih­ti­yaç olan bir ye­re okul yap­tı­ra­ca­ğım.
– 6-12 ya­şın­da­ki 25 bin ço­cu­ğa der­ne­ği­miz ka­na­lıy­la her yıl yar­dım ya­pı­yo­ruz.

PİŞMANLIK

– Bü­yük bir piş­man­lı­ğım yok. Piş­man­lık du­ya­ca­ğım hiç­bir işe gir­me­dim.
– Da­ha ön­ce çok dü­şü­nür, tar­ta­rım ti­ca­ri ha­yat­ta.
– Ai­le hu­zu­run ye­rin­dey­se, piş­man­lı­ğın yok­tur. Dost­la­rı­nı da iyi se­çer­sen piş­man­lık ya­şa­maz­sın.

YETENEK AVI

– Mağaza sayımız azken, bütün işe alımlarla ben ilgilenirdim. 15 yıldır İK departmanı her şey profesyonelce yapar, ben hiç karışmam.
– 50 yılın tecrübesi var. Hep aynı işi yaptım. Yeteneği anlarım.

ŞANS

– Çok önem­li­dir. Şan­sa ina­nı­rım. Her­ke­se mü­sa­vi bi­çim­de Al­lah şans ve­ri­yor. Dai­ma güç­lü olan şan­sı alıp kul­la­nır.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...