Sözcü Plus Giriş

Dev­let, ço­cu­ğu olan me­mu­ra hem do­ğum yar­dı­mı ya­pı­yor hem de her ay ço­cuk yar­dı­mın­da bu­lu­nu­yor.

An­cak he­men be­lir­te­lim bu yar­dım­lar si­zi se­vin­dir­me­sin. Çün­kü ço­cuk yar­dı­mı ile “bir pa­ket be­bek be­zi­” ala­bi­li­yor­su­nuz. Hat­ta al­dı­ğı­nız be­bek be­zin­de bir de “yüz­de 18 KDV” ödü­yor­su­nuz. Ya­ni dev­let ver­di­ği­nin bir kıs­mı­nı da ge­ri alı­yor.

ÇO­CUK YAR­DI­MI

Me­mur­la­ra, öte­den be­ri “ço­cuk yar­dı­mı­” ola­rak bir yar­dım ya­pı­lı­yor.
Bu­na gö­re, 2014'de;
– 0-6 yaş gru­bu (72 ay da­hil) her ço­cuk için ay­da 38.5 li­ra,
– 6 ya­şın­dan bü­yük her ço­cuk için 25 ya­şa ka­dar, ay­da 19.25 li­ra,
ço­cuk yar­dı­mı öde­ni­yor. Bu man­tı­ğa gö­re, 6 ya­şın­dan son­ra ço­cuk­la­rın mas­ra­fı aza­lı­yor.

DO­ĞUM YAR­DI­MI

Dev­le­tin ço­cu­ğu olan me­mu­ra da kü­çük bir he­di­ye­si var. 2014 yı­lı için ço­cu­ğu olan me­mu­ra “192.5 li­ra do­ğum yar­dı­mı­” öde­ne­ği ve­ri­li­yor.