Reklamsız Sözcü

Cumhurbaşkanının usulsüzlüğüne ceza yok mu?

Er­do­ğa­n’­ın se­çim için usul­süz ola­rak top­la­dı­ğı ba­ğış ve yar­dım mik­ta­rı tam 1 mil­yon TL.

android-time 07:02
Cumhurbaşkanının usulsüzlüğüne ceza yok mu?
Er­do­ğa­n’­ın se­çim için usul­süz ola­rak top­la­dı­ğı ba­ğış ve yar­dım mik­ta­rı tam 1 mil­yon TL.

Dün­kü SÖZ­CÜ'de Say­gı Öz­tür­k'­ün ha­be­ri­ne gö­re; Tay­yip Er­do­ğan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­de usul­süz­lük yap­mış. Üs­te­lik ba­ğış top­la­may­la il­gi­li bu usul­süz­lü­ğü YSK ve Sa­yış­tay tes­pit et­miş.

1 MİL­YON TL USUL­SÜZ TOP­LAN­MIŞ

Er­do­ğa­n'­ın se­çim için usul­süz ola­rak top­la­dı­ğı ba­ğış ve yar­dım mik­ta­rı tam 1 mil­yon TL. Bu mik­tar, Er­do­ğa­n'­ın se­çim için açı­lan ban­ka he­sa­bın­da bu­lu­nan, har­can­ma­mış 1.2 mil­yon TL'­den mah­sup edi­le­cek­miş.

USUL­SÜZ­LÜK KÂR KAL­MA­MA­LI

As­lın­da böy­le bir mah­sup, da­ha doğ­ru­su “ye­ri­ne say­ma­” ya­pıl­ma­ma­lı. Çün­kü Ka­nun çok açık: “A­lı­nan ba­ğış ve yar­dım­lar­dan har­can­ma­yan kı­sım Ha­zi­ne'ye in­ti­kal et­ti­ri­li­r” (Cum­hur­baş­ka­nı Se­çi­mi Ka­nu­nu Md.14/6).
Ya­ni her­han­gi bir usul­süz­lük ol­ma­say­dı da ban­ka­da­ki 1,2 mil­yon TL Er­do­ğa­n'­ın ol­ma­ya­cak, Dev­let Ha­zi­ne­si­ne ve­ri­le­cek­ti. Bu du­rum­da, usul­süz­lük ola­rak top­lan­dı­ğı tes­pit edi­len 1 mil­yon TL kâr kal­ma­ma­lı ay­rı­ca ia­de edil­me­li.

CE­ZA­SIZ MI?

Pa­ra ia­de edil­di di­ye­lim. İşin bir baş­ka bo­yu­tu da­ha var. Se­çim­ler­de, üs­te­lik pa­ra top­lan­ma­sı işin­de, usul­süz­lük ya­pıl­mış. Ce­za­sı yok mu?
Açıp Ka­nu­n'­u eni­ne bo­yu­na ta­rı­yo­ruz. Hiç ce­za hük­mü yok!
Böy­le “i­le­ri gö­rüş­lü­lü­k” ol­maz!.. Ade­ta bu­gün­le­ri gö­rüp Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de ya­pı­la­cak usul­süz­lük ce­za­sız bı­ra­kıl­mak is­ten­miş.

PAR­Tİ SO­RUM­LU­SU­NA 1 YIL HA­PİS VAR

As­lın­da, ce­za­sı­nın ol­du­ğu da id­di­a edi­le­bi­lir. Çün­kü bu Ka­nu­n'­da hü­kümbu­lun­ma­yan hal­ler­de baş­ka ka­nun­lar­da­ki dü­zen­le­me­le­rin uy­gu­la­na­ca­ğı be­lir­til­miş (Md. 2). On­lar­dan bi­ri olan Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­nu'na (Md. 116) gö­re; “Ka­nu­na ay­kı­rı ya­pı­lan ba­ğı­şı ka­bul eden par­ti so­rum­lu­su, 6 ay­dan 1 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.”

ER­DO­ĞAN YAR­GI­LA­NA­MI­YOR

Pe­ki bu ce­za hük­mü Cum­hur­baş­ka­nı­na uy­gu­la­na­bi­lir mi? Tar­tı­şı­lı­r…
Ama suç­ta ve ce­za­da ya­sal­lık il­ke­si var, kı­yas ya­sa­ğı var, hu­ku­ki da­ha bir­çok en­gel var.
Ama her şey­den ön­ce, en bü­yük en­gel, Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın hiç­bir suç­tan “yar­gı­la­na­ma­ma­sı­” ger­çe­ği var…

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more