“Dijital dünya şeffaflık istiyor ama çıplaklığa hazır değiliz”

Hamdi Akın,yeni dijital dünyanın herkese şeffaflık dayattığına eski jenerasyonun kafa yapılarının ise bu düzeyde çıplaklığa hazır olmadığına dikkat çekiyor.

“Dijital dünya şeffaflık istiyor ama çıplaklığa hazır değiliz”

Ak­fen Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Akın, gi­ri­şim­ci­lik­ten li­der­li­ğe pek çok alan­da faz­la­ca ödül al­mış bir işa­da­mı. İn­şa­at, gay­ri­men­kul, tu­rizm, ener­ji, de­niz­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı, li­man, ha­va­yo­lu gi­bi çok fark­lı alan­lar­da fa­ali­yet­le­ri var. Ata­türk Ha­va­li­ma­nı'n­da­ki TAV Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'n­de bu­luş­tuk. Her za­man­ki gi­bi ne­şe­liy­di. En cid­di ko­nu­la­rı bi­le şa­ka­lar­la yu­mu­şa­ta­rak an­lat­ma ka­bi­li­ye­ti­ne sa­hip. Her ya­nı­tı­nın önün­de ve so­nun­da gül­dü­ğü­nü bu­ra­ya not düş­müş ola­yım.

Bu yaz ilk kez uzun ta­til yap­mış­sı­nız di­ye duy­dum?
– Ar­tık ya­zın ta­til­le­ri­mi uzun ya­pı­yo­rum. İlk kez bu yaz 3 haf­ta tek­ne­dey­dim. 2015'te bir ay ya­pa­ca­ğım. Ke­sin­lik­le plan­lı­yo­rum bu­nu. Se­nin va­sı­tan­la bu­nu ça­lı­şan­la­ra da anons et­miş ola­yım. Ra­ha­ta er­sin­ler.
(Gü­lü­yor)

Emek­li­lik pla­nı var mı? Exi­t'­a yak­laş­tı­nız mı?
– Yok ama bi­zim emek­li­li­ği­miz da­ha es­nek ça­lış­ma ha­ya­tı ola­bi­lir. Genç­ken her top­lan­tı­ya git­me­niz ge­re­ki­yor. Yaş­la­nın­ca bir ta­kım hak­lar el­de edi­yor­su­nuz. “Bu top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­sa da olu­r” de­ni­yor. Bu avan­taj­la­rı kul­lan­mak la­zım. Ba­zen kay­bo­lun­ca ar­tık sor­gu­la­ma­dık­la­rı bir ha­ya­ta geç­mek is­ti­yo­rum.

ARA­DA KAY­BO­LU­YO­RUM

Ara­da kay­bo­lu­yor mu­su­nuz pe­ki?
– Doğ­ru­su­nu is­ter­sen, evet. Baş­la­dım. Haf­ta so­nu pat di­ye ka­çı­yo­rum ba­zen. Abant, An­tal­ya, Bod­rum, Du­ba­i, Av­ru­pa'da bir­kaç ken­t… Şim­di bu rö­por­ta­jın ga­zıy­la ka­ça­yım di­yo­rum bu haf­ta so­nu. Sağ­lık mer­kez­le­ri­ne me­rak sar­dım. Ge­çen ay Pe­li­n'­le Avus­tur­ya'da bir sağ­lık mer­ke­zi­ne kaç­tık. Za­fer Kur­şun da var­dı. Bir haf­ta de­toks yap­tık. Be­ni oku­yan­la­ra tav­si­ye et­mi­yo­rum bun­la­rı. Da­ha de­ğil. Uzun adan­mış yıl­lar­dan son­ra bun­la­rı yap­ma­ya hak ka­zan­dım.
Lon­dra'yı çok se­vi­yor­su­nuz.
Si­zin ikin­ci mem­le­ket gi­bi…
– Bel­ki de bi­rin­ci ola­cak. Keş­ke
ya­pa­bil­sem.
Kı­zı­nız Pe­lin en iyi ar­ka­da­şı­nız mı?
– Aşa­ğı yu­ka­rı. Kim­se duy­ma­sın ama…

Ta­mam, kim­se­ye söy­le­mem ama ya­za­rım. Pe­ki dün­ya­yı na­sıl ta­kip edi­yor­su­nuz?
– Med­ya­yı, sos­yal med­ya­yı ta­kip edi­yo­rum. İn­gi­liz­cem az. Ya­ban­cı ya­yın­la­rı Pe­li­n'­e ter­cü­me et­ti­ri­yo­rum. An­la­mak ve öğ­ren­mek üze­ri­ne ya­şı­yo­rum.

YE­Nİ BİR DÜN­YA GE­Lİ­YOR
Sos­yal med­ya­ya ne ka­dar di­re­ne­bi­lir­si­niz pe­ki?
– Ye­ni bir dün­ya ge­li­yor. O dün­ya­nın ya­şam tar­zı sos­yal med­ya­dan şe­kil­le­ni­yor. Bu­na gö­re po­zis­yon alıp ona gö­re için­de yer ala­cak­sın. Di­ji­tal bir dün­ya var. Ye­ni si­ya­set­çi, işa­da­mı, bü­rok­rat tip­le­ri ge­le­cek. Ye­ni şöh­ret tip­le­ri olu­şa­cak. Ins­tag­ra­m'­da var­sın ama twit­te­r'­da bir hiç­sin! Uğ­raş da bu­dan son­ra baş­la­ya­cak. Bi­zim dün­ya­mız es­ki­di. Bi­zim bil­me­di­ği­miz bir di­ji­tal dün­ya­… Bu dün­ya­nın için­de ol­ma­mak di­ye bir şey söz ko­nu­su de­ğil. Biz geç kal­dık. Be­nim je­ne­ras­yo­num ya­ka­la­sa da olur ya­ka­la­ma­sa da. Ama ye­ni ku­şak­lar ka­çır­ma­ma­lı. Ben ço­cuk­la­rı­mı teş­vik edi­yo­rum bu ko­nu­da. Di­ji­tal dün­ya da­ha açık, şef­fa­f… Ora­da çıp­lak­sı­nız. Di­ğer dün­ya­da de­ğil­si­niz. Be­nim je­ne­ras­yo­num, bi­zim ka­fa­la­rı­mız di­ji­tal dün­ya­nın çıp­lak­lı­ğı­na ha­zır de­ğil.

BAŞARININ SIRRI

– Ben kendime büyük hedefler koymadım. Sadece çalıştım. Ama işimi yapmaktı hedefim.
– İşiniz iyi olunca hep bir seviye atlarsınız.
– Açıkçası ben, 50 yaşından sonra girişimci olduğumu anladım. Adını koymadan çalıştım. Sonra yılın girişimcisi, yılın işadamı, yılın iş lideri, en inovatif şirket gibi ödüller aldıkça neler yaptığımı dışarıdan gördüm. Pratikten teoriye gittim yani.
– Kendinizle ilgili algıyı iyi yönetin. İyi ilişkiler kurun.

YETENEK AVI

– Ye­te­ne­ği bul­mak prob­lem de­ğil. TA­V'­da ta­şe­ron­lar­la be­ra­ber 58 bin ki­şi­yiz. Önem­li olan ye­te­nek­le­ri yö­ne­te­bil­mek. Ve o ye­te­nek­le­rin ken­di ara­la­rın­da ça­tış­ma ol­ma­ma­sı için si­zin iyi bir or­kes­tra şe­fi ol­ma­nız. En zor ta­ra­fı bu.

HOBİ

– Ha­ya­tı­ma mü­zik ka­ta­rım. – Tek ho­bim maç. – Çok oku­rum. Uçak­ta, ev­de, fır­sat bul­du­ğum her yer­de oku­rum.

İŞ HAYAT DENGESİ

– Prog­ram­la­mam yok. Bu bi­zim ek­sik­li­ği­miz. Bi­zim je­ne­ras­yon­da bu­nu yö­ne­te­bi­len çok az­dır. Bir şey­le­ri yok­tan var eder­ken za­ma­nı­mı­zı işe ayı­rı­rız. Boş va­kit ka­lır­sa, bi­zim­dir. “Haf­ta so­nu iş yap­mam, te­le­fo­nu da ka­pa­tı­rı­m” böy­le bir hak­kım hiç ol­ma­dı. Biz işi 24 sa­at bi­li­riz.
– Yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da te­le­fo­nu­mu aç­mam. Hat­ta ka­pa­tı­rım. Onun dı­şın­da sa­de­ce ta­nı­ma­dı­ğım nu­ma­ra­la­rı aç­mam.

SOSYAL MEDYA

– Bir gün beni esir alacak. Zararlarından kaçınmaya çalışıyorum. Twitter okuyorum ama kendime ait hesabım yok. Kendimden de korkuyorum, lüzumsuz şeyler yazacağım veya kendime hakim olamadan tepki vereceğim diye.
Facebook, Instragram kullanmıyorum. Ama kullanmasanız ne olacak? 1.3 milyar ile dünyanın en büyük komünitisi olmak üzere. Şu anda girmemek için direniyorum. Mutlaka kullanacağız.

KULAĞA KÜPE

– Ne­ga­ti­fin gü­cü­nü as­la unut­ma­yın. Hak­kı­nız­da­ki ne­ga­tif pro­pa­gan­da 5'le 10'la kat­la­nır.
– Ken­di­niz­le, işi­niz­le il­gi­li iyi ko­nu­şul­ma­sı­nı sağ­la­yın. Bu­nu ya­pa­bil­mek için iyi iş yap­ma­nız la­zım. Bu bir ken­di ken­di­ni ter­bi­ye yön­te­mi­dir.

DALKAVUKLARLA MÜCADELE

– Hiç hoşlanmam. Çok karşı olduğum, asla yapmadığım, bana da yapılmasından hoşlanmadığım bir şey.
– Rahatsız oluyorum. Aldatıldığımı hissediyor, eğer gereğinden fazla övülürsem. Hatta suiistimal edildiğimi düşünüyorum. Ve arkasından mutlaka bir şey istenecek diye bekliyorum.
– Kendinizi kaptırırsanız acı gerçekle bir gün mutlaka karşılaşırsınız. Sihrine kapılmamak lazım.

SOSYAL SORUMLULUK

– TİKAV ile Fırat Üniversitesi'nden bazı arkadaşları Ankara'da İstanbul'da ağırlayıp bazı dersler almalarını, oryantasyonlarını sağlıyoruz. Onların şartlarını eşitliyoruz. İsteyen bilgisayar, isteyen diksiyon, isteyen dans dersi alabiliyor.
– Duke Of Edinburgh ile çocukların kişisel becerilerinin gelişmesini sağlıyoruz.
– London School of Economics'in Türk Kürsüsünün en önemli donörlerinden biriyiz.
– İngiliz işadamlarıyla Tatlı Dil etkinliği var. Pelin'in kontrolünde.

PİŞMANLIK

– Ol­maz mı? 38 yıl­dır iş ha­ya­tın­da sü­rek­li ka­rar alı­yo­ruz. Ki­mi doğ­ru ki­mi yan­lı­ş… Kü­çük piş­man­lık­lar var bü­yük piş­man­lık­lar var.
– İş ha­ya­tım­da ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­ma gö­re, şah­si ha­ya­tım­da piş­man­lık­la­rım da­ha faz­la.
– Bu ka­dar yo­ğun ça­lış­ma­lı mıy­dım,
ün­ya­nın di­ğer ni­met­le­rin­den so­yut­la­na­rak bü­tün bir genç­li­ği iş ha­ya­tı­na odak­lan­mış ola­rak ge­çir­me­li miy­dim; sor­gu­lu­yo­rum. Bir ba­şa­rı var ama be­de­li bü­yük. Hiç de­ğil­se ço­cuk­la­rım ay­nı

ŞANS

– Her­ke­se eşit ola­rak ge­lir. Şans da şans­sız­lık da sü­rek­li de­ğil­dir. Her­ke­sin ha­ya­tın­da iki­si de var­dır ama işi­ni­ze fo­kus­sa­nız aya­ğı­nı­za ge­len şan­sı fark eder­si­niz. Ter­si du­rum­da şan­sı gör­mez­si­niz. Son­ra baş­ka­la­rı­nı şans­lı, ken­di­ni­zi şans­sız ad­de­der­si­niz.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...