Reklamsız Sözcü

Dolar yeni haftada 2.30 lirayı görür

Uzmanlar, TL’deki zayıf seyrin bu hafta da süreceğini bandın ise 2.25-2.30 aralığında olacağını belirttiler.

android-time 07:09
Dolar yeni haftada 2.30 lirayı görür
Uzmanlar, TL’deki zayıf seyrin bu hafta da süreceğini bandın ise 2.25-2.30 aralığında olacağını belirttiler.

İlk ya­rı­sı sa­kin, ikin­ci ya­rı­sı ise ol­duk­ça ha­re­ket­li olan bir haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı'nın (ECB) top­lan­tı­sı ve AB­D'­den gelen is­tih­dam ve­ri­le­ri haf­ta­nın te­mel gün­dem mad­de­le­ri­ni oluş­tur­du.
Önü­müz­de­ki haf­ta­nın nab­zı­nı tu­tan uz­man­lar, do­lar/TL'­de gö­rü­le­bi­le­cek de­ğer­len­me­nin Bor­sa İs­tan­bul ta­ra­fın­da bas­kı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti­ler.

Önem­li ve­ri: Ca­ri açık

Ye­ni haf­ta, ve­ri akı­şı­nın nis­pe­ten sa­kin ol­ma­sı ne­de­niy­le pi­ya­sa­la­rın tep­ki alım­la­rı ile to­par­la­ma ça­ba­sın­da ola­ca­ğı­nı belirtiliyor.
ALB Men­kul De­ğer­ler Araş­tır­ma Uz­ma­nı Eda Ön­der, yurt­ta haf­ta­nın ana ve­ri­le­ri­nin sa­na­yi üre­ti­mi ve ca­ri açık ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ön­der, “Do­lar/TL'­de gö­rü­le­bi­le­cek de­ğer­len­me­de 2.2660 ve 2.2750 di­renç­le­ri he­def­le­ne­bi­li­r” de­di.
T-Bank Baş Eko­no­mis­ti Dr. M. Ve­yis Fer­tek­li­gil de do­la­rın 2.30'u gö­re­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Li­ra­da­ki za­yıf sey­rin sü­re­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Fer­tek­li­gil, “T­L'­nin 2.25'in üze­rin­de­ki eği­li­mi de­vam ede­cek­tir. Do­lar/TL pa­ri­te­si­nin 2.25-2.30 ara­lı­ğın­da sey­re­de­ce­ği­ni tah­min et­mek­te­yi­z” bil­gi­si­ni ver­di.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 09:4109.11.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more