Sözcü Plus Giriş

Dövizdeki artıştan bakın kimler kârlı çıktı

Spor kulüplerinin transfer giderleri kurdaki yükselişe bağlı olarak katlanarak arttı. Galatasaraylı Didier Drogba ve Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kazançlı çıktı

06:52 -
Dövizdeki artıştan bakın kimler kârlı çıktı

Dövizdeki hızlı tırmanış, birçok sektörün yanısıra futbolu da vurdu. Euronun artması dört büyüklerin döviz üzerinden anlaştıkları yıldız oyuncularının kazançlarını katlarken, artan maliyet ise kulüpleri zora sokuyor. Galatasaray'ı en çok zora sokan isim Didier Drogba olurken, Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, Beşiktaş'ta Hugo Almeida, Trabzon'da ise Florent Malouda kazançlarını en çok artıran isim oldu.

Gelirine 3 milyon lira daha eklendi

Dİ­Dİ­ER Drog­ba, 2012-13 se­zo­nu ara trans­fer dö­ne­min­de Ga­la­ta­sa­ray ile an­laş­tı­ğın­da eu­ro ku­ru 2.3 se­vi­ye­sin­den iş­lem gö­rü­yor­du. Ya­ni, Ga­la­ta­sa­ray­la 4 mil­yon eu­ro­ya an­la­şan Drog­ba'nın ka­zan­cı 9.2 mil­yon TL se­vi­ye­sin­dey­di. Eu­ro­da­ki ar­tış­la bir­lik­te Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın en pa­ha­lı oyun­cu­su­nun ge­li­ri 3 mil­yon TL ar­ta­rak 12.2 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. The­li­ra.co­m'­un ha­be­ri­ne gö­re, Sne­ij­de­r'­in sa­rı kır­mı­zı­lı ta­kı­ma ilk gel­di­ğin­de 7.3 mil­yon TL (3.2 mil­yon eu­ro) olan yıl­lık ge­li­ri 9.8 mil­yon TL'­ye çı­kar­ken, Me­lo'nun 7.8 mil­yon TLl'­lik (3.1 mil­yon eu­ro) ka­zan­cı 8.5 mil­yon TL ol­du.

Almeida, 7.6 milyon TL alıyor

BE­ŞİK­TA­Ş'­ın en pa­ha­lı oyun­cu­su Al­me­ida ya­rım se­zon için 1.6 mil­yon eu­ro, ka­lan 3 yıl­da ise yıl­lık 2.5 mil­yon eu­ro kar­şı­lı­ğın­da Be­şik­ta­ş'­la 3 Ocak 2011 ta­ri­hin­de 3.5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.
Hu­go Mi­gu­el Pe­re­ira de Al­me­ida'­nın o dö­nem­de 5 mil­yon TL'­ye (2.5 mil­yon eu­ro) denk ge­len ge­li­ri şim­di­ler­de 7.6 mil­yon TL'­ye yük­sel­di. Al­me­ida'­nın gel­me­sin­den bu ya­na eu­ro, Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yüz­de 50'nin üze­rin­de de­ğer ka­zan­dı.
Öte yan­dan, Fer­nan­de­s'­in şu an­da­ki ka­zan­cı 6.73 mil­yon TL'­yi (2.2 mil­yon eu­ro) bu­lu­yor. Oy­sa Fer­nan­des 2011-2012 se­zo­nu Be­şik­taş ile an­laş­tı­ğın­da ge­li­ri 5 mil­yon TL'­ye denk ge­li­yor­du. To­mas Si­vo­k'­un ise 2.8 mil­yon TL'­lik ge­li­ri (1.3 mil­yon eu­ro), 3.97 mil­yon liraya yük­sel­di.

8.7 milyon TL'ye çıktı

FENERBAHÇE yönetimi, 3 Haziran 2012 tarihinde Dirk Kuyt ile yılılk 2.85 milyon euroya sözleşme imzalandığında euro 2.28 liraydı. Aradan 20 ay geçti ve euro, Türk Lirası karşısında yüzde 35 değer kazanarak 3.06'ya geldi. Kuyt'un yıllık kazancı ise 6.5 milyon TL'den 8.7 milyon TL'ya kadar yükseldi. Moussa Sow'un yıllık kazancı 6 milyon TL'den (2.6 milyon euro) 7.8 milyon euroya, Bruno Alves'in 6.1 milyon TL'den (2.5 milyon euro), 7.7 milyon TL'ye yükseldi.

Stadın hasılatı yetmiyor

TRAB­ZONSpo­r'­un ün­lü oyun­cu­su Flo­rent Ma­lo­uda da eu­ro­da­ki ar­tış do­la­yı­sıy­la ge­li­rini ar­tı­ran isim­ler ara­sın­da dik­kat çe­ki­yor. Trab­zons­po­r'­un iki yıl için 5 mil­yon eu­ro­ya an­laş­tı­ğı Ma­lo­uda'­nın ma­li­ye­ti, Av­ni Aker Sta­dı'nın bir yıl­lık ha­sı­la­tı olan 12 mil­yon li­ra­ya denk ge­li­yor­du. Eu­ro ağus­tos­ta 2.54 li­ra­dan iş­lem gö­rü­yor­du. An­cak kur­da­ki yük­se­liş­le bor­do ma­vi­li ta­raf­ta­rın bi­let­le­ri Fran­sız yıl­dı­zın fa­tu­ra­sı­nı ka­rşı­la­ma­ya yet­mi­yor. Sta­dın ha­sı­la­tı de­ğiş­mez­ken, Ma­lo­uda'­ya öde­nen pa­ra 15.3 mil­yon li­ra­ya çık­tı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more