Sözcü Plus Giriş

Önce elektrik sonra faiz çarptı

Elektrik borcunu yapılandıranlara faiz ve birim fiyat şoku.

Güncellenme: 07:02, 23/11/2014
Önce elektrik sonra faiz çarptı

Bora ERDİN / SÖZCÜ

İstanbul'da Boğaziçi Elektrik'e borcu olan tüketiciler ‘yapılandırmak istediklerinde' önce vadeye zorlanıyor sonra 24 kuruş olan birim fiyat 1 lira 35 kuruşa çıkarılıyor.

Geç­ti­ği­miz yıl özel­leş­ti­ri­le­rek 1.9 mil­yar do­lar­la Cen­giz-Ko­lin-Li­mak Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu'na (CLK) ve­ri­len BE­DAŞ uy­gu­la­ma­la­rıy­la sü­rek­li gün­de­me ge­li­yor. Tü­ke­ti­ci­le­re ha­ber ver­me­den yap­tı­ğı ta­ri­fe de­ği­şik­li­ği ile giz­li zam ya­pan şir­ket şim­di de borç­lu abo­ne­le­ri­ne fa­iz şo­ku ya­şa­tı­yor.
Kuruma bor­cu olanlar va­de­si geç­miş borç­la­rı­nı pe­şin öde­mek is­te­dik­le­rin­de tak­sit­len­dir­me ve va­de far­kı şar­tı ile kar­şı­la­şı­yor­lar. Ye­ni­den he­sap­la­nan fa­tu­ra­lar­da ise bi­rim fi­ya­tı 24 ku­ruş olan elek­trik 1 li­ra 35 ku­ruş ola­rak he­sap­la­nı­yor.

Oto­ma­tik öde­yen­ler

Fa­tu­ra­la­rı­nı oto­ma­tik öde­me ta­li­ma­tı ile öde­yen­ler ise bü­yük bir şok­la kar­şı­la­şı­yor. Ki­lo­vat bi­rim fi­ya­tı İs­tan­bu­l'­da tek za­man­lı ta­ri­fe­ler­de 24 ku­ruş ola­rak he­sap­la­nı­yor. An­cak son za­man­lar­da bir­çok abo­ne­ye 1 li­ra 35 ku­ruş üze­rin­den ya­zıl­mış fa­tu­ra­lar gi­di­yor. Ben­zer du­ru­mu ya­şa­yan Na­ci Yıl­dız, “Sa­ya­cı­ma 5 ay bo­yun­ca sa­ya­cı oku­ma­yan gö­rev­li­ler 694 li­ra fa­tu­ra çı­kar­mış­lar. Nor­mal­de bi­rim fi­ya­tı 24 ku­ruş­ken 1.35 li­ra­dan üc­ret­len­dir­miş­ler. İti­ra­zımla fa­tu­ra ip­tal edil­di. 262 li­radan 165.60 li­ra­ya düş­tü. Bi­rim fi­ya­tın na­sıl yük­sek he­sap­lan­dı­ğı­nı sor­du­ğum yet­ki­li­ler ‘Ma­ki­ne öy­le he­sap­lı­yor. Bir iti­ra­zı­nız var­sa yö­ne­ti­me gi­di­n' di­yor­lar. Oto­ma­tik öde­me ta­li­ma­tı ve­ren her­kes fa­tu­ra­la­rı­nı kon­trol et­me­li­” dedi.

CLK'­da fa­iz ca­iz­dir

An­la­şı­lan iktidara ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Cen­giz-Li­mak-Ko­lin or­tak­lı­ğı hü­kü­me­tin fa­iz ko­nu­sun­da­ki tu­tu­mun­dan ha­ber­siz. CLK Elek­trik borç ya­pı­lan­dır­mak is­te­yen tü­ke­ti­ci­yi ko­mis­yon ve fai­ze bo­ğu­yor. Bor­cu­nu pe­şin öde­mek is­te­yene, şir­ket tek ka­lem­de öde­me im­ka­nı ta­nı­mı­yor. En az 2 tak­sit ya­pı­lan borç­la­ra yüz­de 5'e ya­kın fa­iz uy­gu­la­nı­yor.

186 çözüm değil

SÖZCÜ olarak faturamızın yüksekliğini ilettiğimiz arıza numarası 186'nın yanıtı ise işleyişin göstergesi oldu. Müşteri temsilcisi önce faturanın ödenmesi gerektiğini sonra itiraz için genel müdürlüğe gidilmesi gerektiğini söyledi.