Önce elektrik sonra faiz çarptı

Elektrik borcunu yapılandıranlara faiz ve birim fiyat şoku.

Önce elektrik sonra faiz çarptı

Bora ERDİN / SÖZCÜ

İstanbul'da Boğaziçi Elektrik'e borcu olan tüketiciler ‘yapılandırmak istediklerinde' önce vadeye zorlanıyor sonra 24 kuruş olan birim fiyat 1 lira 35 kuruşa çıkarılıyor.

Geç­ti­ği­miz yıl özel­leş­ti­ri­le­rek 1.9 mil­yar do­lar­la Cen­giz-Ko­lin-Li­mak Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu'na (CLK) ve­ri­len BE­DAŞ uy­gu­la­ma­la­rıy­la sü­rek­li gün­de­me ge­li­yor. Tü­ke­ti­ci­le­re ha­ber ver­me­den yap­tı­ğı ta­ri­fe de­ği­şik­li­ği ile giz­li zam ya­pan şir­ket şim­di de borç­lu abo­ne­le­ri­ne fa­iz şo­ku ya­şa­tı­yor.
Kuruma bor­cu olanlar va­de­si geç­miş borç­la­rı­nı pe­şin öde­mek is­te­dik­le­rin­de tak­sit­len­dir­me ve va­de far­kı şar­tı ile kar­şı­la­şı­yor­lar. Ye­ni­den he­sap­la­nan fa­tu­ra­lar­da ise bi­rim fi­ya­tı 24 ku­ruş olan elek­trik 1 li­ra 35 ku­ruş ola­rak he­sap­la­nı­yor.

Oto­ma­tik öde­yen­ler

Fa­tu­ra­la­rı­nı oto­ma­tik öde­me ta­li­ma­tı ile öde­yen­ler ise bü­yük bir şok­la kar­şı­la­şı­yor. Ki­lo­vat bi­rim fi­ya­tı İs­tan­bu­l'­da tek za­man­lı ta­ri­fe­ler­de 24 ku­ruş ola­rak he­sap­la­nı­yor. An­cak son za­man­lar­da bir­çok abo­ne­ye 1 li­ra 35 ku­ruş üze­rin­den ya­zıl­mış fa­tu­ra­lar gi­di­yor. Ben­zer du­ru­mu ya­şa­yan Na­ci Yıl­dız, “Sa­ya­cı­ma 5 ay bo­yun­ca sa­ya­cı oku­ma­yan gö­rev­li­ler 694 li­ra fa­tu­ra çı­kar­mış­lar. Nor­mal­de bi­rim fi­ya­tı 24 ku­ruş­ken 1.35 li­ra­dan üc­ret­len­dir­miş­ler. İti­ra­zımla fa­tu­ra ip­tal edil­di. 262 li­radan 165.60 li­ra­ya düş­tü. Bi­rim fi­ya­tın na­sıl yük­sek he­sap­lan­dı­ğı­nı sor­du­ğum yet­ki­li­ler ‘Ma­ki­ne öy­le he­sap­lı­yor. Bir iti­ra­zı­nız var­sa yö­ne­ti­me gi­di­n' di­yor­lar. Oto­ma­tik öde­me ta­li­ma­tı ve­ren her­kes fa­tu­ra­la­rı­nı kon­trol et­me­li­” dedi.

CLK'­da fa­iz ca­iz­dir

An­la­şı­lan iktidara ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Cen­giz-Li­mak-Ko­lin or­tak­lı­ğı hü­kü­me­tin fa­iz ko­nu­sun­da­ki tu­tu­mun­dan ha­ber­siz. CLK Elek­trik borç ya­pı­lan­dır­mak is­te­yen tü­ke­ti­ci­yi ko­mis­yon ve fai­ze bo­ğu­yor. Bor­cu­nu pe­şin öde­mek is­te­yene, şir­ket tek ka­lem­de öde­me im­ka­nı ta­nı­mı­yor. En az 2 tak­sit ya­pı­lan borç­la­ra yüz­de 5'e ya­kın fa­iz uy­gu­la­nı­yor.

186 çözüm değil

SÖZCÜ olarak faturamızın yüksekliğini ilettiğimiz arıza numarası 186'nın yanıtı ise işleyişin göstergesi oldu. Müşteri temsilcisi önce faturanın ödenmesi gerektiğini sonra itiraz için genel müdürlüğe gidilmesi gerektiğini söyledi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...