Hepimiz trafiğin esiriyiz İstanbul bizi yönetiyor

Hamdi Akın, İstanbul trafiğinin ve yoğunluğunun herkesi esir aldığına dikkat çekti.

Hepimiz trafiğin esiriyiz İstanbul bizi yönetiyor

Demet CENGİZ / SÖZCÜ

Hayatlarımıza şehrin yön verdiğini vurgulayan Akın, “Trafiğe göre yaşıyoruz” dedi
Ak­fen Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Akın ile dün­kü söy­le­şi­miz­den ka­lan­la­rı da, için­de çok önem­li tes­pit­ler ve öğüt­ler ol­du­ğu için yaz­dık.

-iş ve ha­yat den­ge­si­ni prog­ram­la­mı­yo­rum, di­yor­su­nuz. Na­sıl şe­kil­le­ni­yor pe­ki?
– İs­tan­bu­l'­da ken­di­mi yö­ne­ti­yo­rum der­sem ya­lan olur. Şe­hir yö­ne­ti­yor he­pi­mi­zi. Onun esi­ri ol­mu­şuz. Şeh­rin tra­fi­ği­ne gö­re ya­şı­yo­ruz. Bu­nu An­ka­ra'da çok net his­se­di­yo­rum. Ne­re­de isti­yor­sam ora­da olu­yo­rum. Da­ha öz­gü­rüm. İs­tan­bu­l'­da öy­le de­ğil. Tra­fik sa­at­le­ri­ne gö­re ya­şı­yo­rum. Ne­re­dey­sem o ci­var­da di­ğer ran­de­vu­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yo­rum. Se­nin­le Ye­şil­kö­y'­de bu­lu­şun­ca bü­tün son­ra­ki ran­de­vu­la­rı­mı bu­ra­ya al­dım.

KA­RAN­LIK­TA YOL TA­RİF ET­MEK

– Şim­di mes­lek se­çe­cek­le­re, ya­tı­rım ya­pa­cak­la­ra, gi­ri­şim­ci aday­la­rı­na ne öne­rir­si­niz?
– Bir araş­tır­ma di­yor ki bu­gün üni­ver­si­te­ler­de oku­yan ço­cuk­la­rın yüz­de 65'i ile­ri­de bu­gün bil­me­di­ği­miz, adı­nı koy­ma­dı­ğı­mız sek­tör­ler­de, mes­lek­ler­de ça­lı­şa­cak­lar. Da­ha icat et­me­di­ği­miz tek­no­lo­ji­ler­le bu­nu araş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bu­gün­den ge­le­ce­ğin in­san­la­rı­na tav­si­ye­de bu­lun­mak ka­ran­lık­ta yol ta­ri­fi gi­bi. Ne­yi tav­si­ye ede­ce­ğim? Ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip edin, tek tav­si­yem bu olur. Ge­le­ce­ğin araç­la­rıy­la uğ­ra­şın.

SA­YI­LAR DA Kİ­FA­YET­SİZ KA­LI­YOR

– Dün­ya­ il­ginç bir dö­nem­den ge­çi­yor. Her yer­de bir is­yan var. Dev­let-va­tan­daş iliş­ki­si kö­kün­den de­ği­şe­cek bel­ki de. Siz na­sıl gö­rü­yor­su­nuz?
– Ke­sin­lik­le de­ği­şi­yor. Bi­rey çok faz­la öz­gür­le­şi­yor. Bi­re­yin bil­gi­ye eri­şi­mi ar­tı­yor. New York Ti­me­s'­ta­ki iki haf­ta­lık bil­gi 1800'ler­de ya­şa­yan bir in­sa­nın tüm öm­rün­de öğ­ren­dik­le­ri­ne eşit. Ba­kın Hin­dis­ta­n'­da­ki yük­sek IQ sa­hip­le­ri, ABD nü­fu­su­nun üze­rin­de. Sa­yı­lar da bir şey ifa­de et­mi­yor ya­ni. Alt­ya­pı, ve­ri, ka­li­te, geç­miş çok önem­li.
– Ge­le­ce­ği na­sıl ta­kip et­mek la­zım?
– Ki­şi­sel ola­rak ve­ya ül­ke ola­rak geç­mi­şi­miz­le if­ti­har ede­lim ama ile­ri­ye ba­ka­lım. ABD, geç­mi­şi­ni ke­sip atan­la­rın ül­ke­si­dir. Lon­dra'nın mer­ke­zi ve çev­re­si çok fark­lı­dır. Mer­ke­zi can­lı, dı­şı he­men co­untry, çok çok sa­ki­n… Lon­dra'nın asıl zen­gin­li­ği­nin ya­şan­dı­ğı mer­kez­de İn­gi­liz sa­yı­sı çok az­dır. İn­gi­liz­ler bu­nu haz­me­di­yor. İn­gi­liz yok, İn­gi­liz­ce var. Dün­ya­nın baş­ka ül­ke­le­rin­den ge­len­ler kral­lar gi­bi ya­şı­yor. Son­ra Al­man­ya, İn­gil­te­re'y­le sa­vaş­mış. Bü­tün Al­man işa­dam­la­rı İn­gi­liz­ce ko­nu­şu­yor. Bir Al­man için bun­dan da­ha bü­yük bir ıs­tı­rap ola­bi­lir mi? Bi­zim her do­ğan ço­cu­ğa Yu­nan­ca öğ­ret­me­miz gi­bi bir şey. Bu­nu haz­me­di­yor­lar. Bu ka­pa­si­te­ye ulaş­ma­mız la­zım. Bi­zim ka­fa­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­me ge­re­ği­miz var.

He­def koy­ma­dan ça­lış­tım

– Pra­tik­ten te­ori­ye geç­tim der­ken ne­yi kas­te­di­yor­su­nuz?
– Bi­zi ino­va­tif işa­dam­la­rı ara­sın­da gör­dük­le­ri için bir kon­fe­ran­sa ça­ğır­dı­lar. O ve­si­ley­le öğ­ren­dim. Ben 50 ya­şın­dan son­ra gi­ri­şim­ci ol­du­ğu­mu an­la­dım. 22 ya­şın­da ça­lış­ma­ya baş­la­dım. Hiç önü­me ar­ka­ma bak­ma­dan 24 sa­at ise 24 sa­at ça­lış­tım. Ken­di­me bir he­def koy­ma­dım ama önü­me çı­kan fır­sat­la­rı de­ğer­len­dir­dim. Za­man­la bü­yü­dük. Yıl­lar için­de ödül­ler al­dık; yı­lın işa­da­mı, yı­lın gi­ri­şim­ci­si­… O ödül­ler ge­lin­ce an­la­dım gi­ri­şim­ci ol­du­ğu­mu. Pra­tik­ten te­ori­ye ge­çi­şim böy­le. Son­ra li­der­lik kon­fe­rans­la­rı­na da­vet edil­dik. O za­man li­der­li­ğin te­ori­le­ri­ne ça­lış­tım. Hep­si­ne ba­kın­ca şu so­nuç çı­kı­yor: Hiç­bir he­de­fi ol­ma­dan ayak­ta kal­mak adı­na, ya­nın­da ça­lı­şan­lar­la iş­le­ri en doğ­ru, en iyi şe­kil­de ya­pa­bil­me­k… Bu­nu ya­pın­ca top­lum si­zi bir yer­den alıp bir üst se­vi­ye­ye çı­ka­rı­yor.

‘İ­yi iliş­ki­ler' kur­mak şart

– İyi iliş­ki kur­mak der­ke­n…
– İki­li iliş­ki­le­ri iyi tut­mak la­zım. Ken­di­ni­zi in­san­la­ra sev­dir­me­niz la­zım. İn­san­lar­la, ku­rum­lar­la, dev­let­le­… Ku­rum­lar da in­san­lar­dan mü­te­şek­kil­dir. O in­san­lar­la iliş­ki­ler düz­gün git­me­li. Ken­di­ni­zi iyi an­la­ta­bil­me­li­si­niz. Dev­let­le de iliş­ki­le­ri­niz iyi ola­cak. Bu­nu söy­le­yin­ce yan­lış an­la­şı­lı­yor. An­ka­ra'da bi­ri­le­ri­ni ka­fa­ya ala­cak­sın, de­ğil bu! Ta­bi­i ki öy­le­si de var. Ama be­nim söy­le­di­ğim da­ha fark­lı. İşi­ni­zi iyi yap­tı­ğı­nı­zı, iyi ni­ye­ti­ni­zi iyi an­la­ta­cak­sı­nız. Si­ya­set­te de öy­le. Eğer si­ya­set, bü­rok­ra­si üze­rin­de et­ki­liy­se, ki et­ki­li, on­la­ra da ken­di­ni­zi doğ­ru an­lat­ma­lı­sı­nız. Ter­cih se­be­bi ol­ma­lı­sı­nız. Ne­ga­ti­fin gü­cü po­zi­tif­ten hep da­ha faz­la­dır. Si­ze ma­ni olun­ma­sın di­ye de bu­nu yap­ma­nız la­zım. Tır­nak için­de­ki ‘i­yi iliş­ki­le­r'­den söz et­mi­yo­rum. Bu bir ko­run­ma me­ka­niz­ma­sı­dır. Ki­şi ol­sun, ku­rum ol­sun, ga­ze­te­ci ol­sun her­ke­sin ken­di mar­ka­sı­nı, onun­la il­gi­li al­gı­yı iyi yö­net­me­niz la­zım. Ba­şa­rı­nın pe­şin­de ko­şan in­san­lar bu­na çok dik­kat et­me­li. Ken­diy­le il­gi­li al­gı­yı iyi yö­net­me­li. Ba­zen hak­kı­nız ol­sa bi­le say­gı­sız­lık et­me­me­niz ge­re­ki­yor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...