Reklamsız Sözcü

İki aylık kirayı geç ödeyene tahliye

Ba­zı ne­den­ler­le ki­ra­cı­lar­dan, otur­duk­la­rı gay­ri­men­ku­lü tah­li­ye et­me­le­ri is­te­ne­bi­li­yor.

android-time 06:57
İki aylık kirayı geç ödeyene tahliye
Ba­zı ne­den­ler­le ki­ra­cı­lar­dan, otur­duk­la­rı gay­ri­men­ku­lü tah­li­ye et­me­le­ri is­te­ne­bi­li­yor.

Bu ne­den­ler­den bi­ri­si de bir ki­ra yı­lı için­de iki hak­lı ih­ta­ra se­bep olun­ma­sı.

İKİ Kİ­RA­NIN ZA­MA­NIN­DA ÖDEN­ME­ME­Sİ

Bu­na gö­re, ki­ra be­de­li­ni öde­me­di­ğin­den do­la­yı “bir yıl için­de iki de­fa­” hak­lı ola­rak ya­zı­lı ih­tar­na­me­ye se­bep olan ki­ra­cı aley­hi­ne ki­ra söz­leş­me­si­nin fes­hi­ne yö­ne­lik ola­rak, ki­ra­la­yan ta­ra­fın­dan tah­li­ye da­va­sı açıl­ma­sı müm­kün. Bu­ra­da­ki bir yıl bir ki­ra yı­lı­nı ifa­de edi­yor.

İH­TAR­DAN SON­RA YA­PI­LAN ÖDE­ME TAH­Lİ­YE­Yİ EN­GEL­LE­YE­ME­YE­CEK

Ki­ra­cı­nın ki­ra­yı vak­tin­de öde­me­me­si ne­de­niy­le, mal sa­hi­bi­nin no­ter­den ya­pa­ca­ğı ih­tar son­ra­sı ki­ra­cı ki­ra­yı öde­se bi­le, mal sa­hi­bi ki­ra­cı­nın tah­li­ye­si için da­va aça­bi­le­cek.
Yar­gı­tay 6. Hu­kuk Da­ire­si'nin bu yön­de bir ka­ra­rı var. Ka­rar kı­sa­ca şöy­le:
“İ­ki hak­lı ih­tar ne­de­niy­le açı­lan da­va­da tah­li­ye­ye ka­rar ve­ri­le­bil­me­si için ki­ra­cı­nın bir ki­ra yı­lı içe­ri­sin­de iki hak­lı ih­ta­ra se­be­bi­yet ver­miş ol­ma­sı ge­re­kir. İh­tar teb­li­ğin­den son­ra ya­pı­lan öde­me­ler ih­ta­rın oluş­ma­sı­na en­gel teş­kil et­mez. Da­va­ya ko­nu söz­leş­me bir yıl­lı­ğı­na ya­pıl­mış olup, gön­de­ri­len ih­tar­lar­da öde­me sü­re­si­nin be­lir­til­me­si ve fe­sih ira­de­si­nin bil­di­ril­me­si şar­tı aran­maz.
İh­tar için ya­zı­lı ve hak­lı ol­ma­sı­nın dı­şın­da bel­li bir şe­kil şar­tı da aran­ma­dı­ğın­dan, mah­ke­me­ce ki­ra­la­na­nın tah­li­ye­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ge­re­kir.” (Yar­gı­tay, 6. Hu­kuk Da­ire­si, 04.06.2012 ta­rih, E. 2012/4890, K. 2012/8344)

DA­VA AÇIL­MA­SI

İki hak­lı ih­tar se­be­biy­le tah­li­ye da­va­sı da, ki­ra sü­re­si­nin bi­ti­mi­ni iz­le­yen “bir ay­lık sü­re için­de­” açıl­ma­lı­dır. Bu da­va için
– Ki­ra­cı­nın iki hak­lı ih­ta­ra se­be­bi­yet ver­me­si,
– Bu iki ih­ta­rın bir ki­ra dö­ne­min­de ve bir yıl için­de baş­ka baş­ka ay­la­ra ait ol­ma­sı,
– İh­tar­la­rın mu­ac­cel olan ki­ra be­del­le­ri­ni kap­sa­ma­sı,
– Da­va­nın ki­ra sü­re­si­nin hi­ta­mı­nı ta­kip eden bir ayın için­de açıl­mış ol­ma­sı ge­re­kir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more