Sözcü Plus Giriş

İki kardeş birlik olunca ağabey koltuğu kaybetti

Ayakkabı markası Beta’da Taner ve Saim İkiışık kardeşler ortak hareket ederek ağabeyleri Ercan’ı başkanlık koltuğundan aldı

Güncellenme: 13:04, 17/09/2014
İki kardeş birlik olunca ağabey koltuğu kaybetti

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından Beta'da yönetim değişti. Ancak yönetimdeki değişiklik, kurucu ortaklar arasında çok da yumuşak gerçekleşmedi. Bir aile şirketi olan Beta, 1970'te Ercan İkiışık'ın öncülüğünde kardeşi Taner İkiışık ile birlikte kuruldu. İki kardeş, eşit oranda yüzde 48'er hisse sahibi olurken, diğer kardeşleri Saim İkiışık'a da sembolik olarak yüzde 4 hisse verdiler.

Küçük ortaktan büyük hamle

Aradan 44 yıl geçtikten sonra, yönetim değişti. Şirketin üç hissedarı, söz konusu değişikliği olağan bir devir teslim gibi anlatsalar da kulağımıza gelen bilgiler olayın biraz farklı olduğunu ortaya koyuyor.
Taner İkiışık ve Saim İkiışık birlikte hareket ederek, nisan ayında yaptıkları yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanının değişmesini sağladılar. Böylece yönetim kurulu başkanlığı görevini Ercan İkiışık'tan kardeşi Taner İkiışık devraldı. Ercan İkiışık ise yönetim kurulu üyesi oldu.
Nisandaki yönetim kurulu toplantısında, bir değişiklik daha oldu. Beta'nın bugünkü renkli ve farklı duruşunda Ercan İkiışık'ın kızları Özlem ve Şebnem İkiışık'ın eğitimlerini tamamlayarak şirkete katılmaları etkili olmuştu.

Doğum izninde üyelik gitti

Özlem İkiışık'ın doğum için Amerika'da bulunduğu dönemde gerçekleşen toplantıda, yönetim kurulu üyeliği sonlandırıldı.
Atılan adımlarla şirketteki hissedar yapısı değişmese de yönetim yeniden şekillenmiş oldu. Ayrıca, daha önce Desa'da ve Çankurtaran Holding'de Esem Spor'da çalışan Barbaros Akyıldız, genel müdür olarak atandı. Şirket tarihinde ilk kez genel müdürlük koltuğuna bir profesyonelin oturması ‘kurumsallaşma' hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Konuyla ilgili olarak kendisine ulaştığımız Beta Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, “Şirkette her 2 yılda bir dönüşümlü başkanlık yapılmış. Özlem İkiışık'ın bu seneki yönetim kurulu üyeliği doğum süreci nedeniyle sonlandırılmış. Bu yeniden yönetim kurulu üyesi olmayacağı anlamına gelmez” dedi.

Espadril üretimiyle başlayan hikaye

BE­TA'nın hi­ka­ye­si 1970'te es­pad­ril­ üre­ti­mi­ne ka­dar gi­di­yor an­cak mar­ka­nın asıl ku­ru­luş yı­lı 1980. Yıl 1985'i gös­te­rir­ken, Ni­şan­ta­şı'n­da ilk ma­ğa­za­sı­nı aça­rak pe­ra­ken­de­ye adım at­tı. İlk ih­ra­ca­tı­nı 1986'da Ame­ri­ka'ya ya­pan Be­ta, uzun sü­re yüz­de 85'i Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­ne ih­raç edil­mek üze­re yıl­da 150 bin çift ayak­ka­bı üre­ti­yor­du. Bu­gün ise yüz­de 15'i Fran­sa'ya ih­raç edil­mek üze­re yıl­da 200 bin çift ayak­ka­bı üre­ti­yor. Bu yıl ilk 6 ay­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re ih­ra­cat 4'e kat­lan­dı. Tür­ki­ye'de 35 ci­va­rın­da ma­ğa­za­sı bu­lu­nan Be­ta'ya yurt­dı­şın­dan çok da­vet gel­di­ği de bi­li­ni­yor.

Yayınlanma Tarihi:07:15,