Sözcü Plus Giriş

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de, Ça­lış­ma Ba­ka­nı nor­mal emek­li­lik ve bi­rey­sel emek­li­lik dı­şın­da, “ta­mam­la­yı­cı emek­li­lik sis­te­mi­” ge­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ne da­ir, ma­sal­lar an­lat­tı.

VA­TAN­DAŞ­TAN Yİ­NE PA­RA
Açık­la­ma­ya gö­re, ikin­ci emek­li­lik ay­lı­ğı al­mak is­te­yen va­tan­daş bu­nun için prim öde­ye­cek. Dev­let de kat­kı­da bu­lu­na­cak.
Bu­nun ben­ze­ri uy­gu­la­ma “Bi­rey­sel Emek­li­li­k” sis­te­mi ola­rak za­ten var.
Va­tan­daş al­dı­ğı pa­ray­la za­ten ge­çi­ne­mez­ken, şim­di de­ni­le­cek ki, “Ar­ka­daş, ma­aşı­nın yüz­de 15-20'si­ni da­ha prim ola­rak öder­sen, yaş­lan­dı­ğın­da ikin­ci emek­li­lik öde­ne­ce­k”.
Ma­sa­la ba­kar mı­sı­nız?
30-40 se­ne ma­aşı­nın yüz­de 15-20'si­ni da­ha prim ola­rak öde, 65 ya­şın­da ikin­ci emek­li ay­lı­ğı al.
Tam bir ma­sal…
YA­PA­CAK­SAN ŞUN­LA­RI YAP
Emek­li­le­re ikin­ci ay­lık ma­sa­lı
an­la­tan AKP; Ön­ce­lik­le;
1) Ça­lı­şan emek­li­ler­den ke­si­len yüz­de 15 Sos­yal Gü­ven­lik ve Des­tek Pri­mi kal­dır­sın.
2) Emek­li­le­re yıl­lar­dır bir ma­aş ola­rak va­at edip bir ku­ruş öde­me­dik­le­ri pro­mos­yo­nu ge­tir­sin.
3) 2000 son­ra­sı emek­li­le­rin in­ti­ba­kı­nı yap­sın.
4) Alt sı­nır ay­lık uy­gu­la­ma­sı­nı yük­selt­sin.
5) Ay­lık bağ­la­ma ora­nı­nın düş­me­si ne­de­niy­le, ça­lış­tık­ça aza­lan emek­li ay­lı­ğı saç­ma­lı­ğı­nı dü­zelt­sin.
6) Ya­şı bek­le­yen­le­rin emek­li edil­me­si­ni sağ­la­sın.
7) Bel­li ya­şın üze­ri­ne ge­lip prim gü­nü­nü ta­mam­la­ya­ma­dık­la­rı için emek­li ola­ma­yan­la­ra, emek­li­lik hak­kı­nı ge­tir­me­le­ri…
Da­ha ne­ler ne­ler…
AKP ma­sal an­la­ta­na ka­dar, bun­la­rı yap­sın…