Kadın elinin büyüsü

28 yaşında Aras Kargo’nun başına geçen Evrim Aras, bu süre zarfında şirketi dar boğazdan kurtarıp 2 kat büyüttü.

Kadın elinin büyüsü

Demet CENGİZ / SÖZCÜ

Yedi yıl önce babasının vefatıyla 28 yaşında Aras Kargo'nun başına geçen Evrim Aras, bu süre zarfında şirketi dar boğazdan kurtarıp 2 kat büyüttü.
Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, genç ve kadın yönetici olarak sadece Türkiye'de değil dünyada da dikkat çekiyor. Kargo alanında kadın patron bir yana, kadın yönetici bulmak bile çok zordur.
Birleşmiş Milletler'in Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza atan ilk Türk kargo firması oldu. İşe alımlarda kadın istihdamına kota koyunca 2 yılda kadın çalışan sayısı yüzde 33 arttı. Çalışanların birinci derece yakını olmayan bir kadın çalışan önermelerine prim verdi. Hamile ve yeni doğum yapan kadın çalışanlara esnek çalışma saatleri sunuldu. Çalışanlara anne-çocuk sağlığı eğitimleri organize edildi. Bölge müdürlüklerinde hijyenik emzirme odaları oluşturuldu. Okulun ilk ve son günü anne-babalara izin verildi. Kadın istihdamına özde önem verdi. Bakın başka neler anlattı.

Fedakarlıklar unutulmaz

– Siz 7 yılda Aras Kargo'yu nereden nereye getirdiniz? Çünkü o sıralar iflas söylentileri bile vardı.
– Evet, battı deniyordu. Çünkü 260 milyon lira borç, 145 milyon lira vergi cezası vardı. Ekonomik kriz dönemiydi. Babam kanserdi, ama yine de 50 yaşında onun kaybı ani olmuştu. Ben 28 yaşında şirketin başına geçtim. Borçluyuz. Kasa boş! 10 bin çalışan var ve maaş ödeyemiyoruz. Maaşlar 6 ay geriden ödeniyor. Çalışanlarımızın fedakarlığını unutamam.
– Nasıl aştınız o zor günleri?
– İnsan kaynağımız vardı. Bağlılık, aidiyet hissi… Herkes kendini değerli hissediyor. Gerçek bir aile gibiydik. Ben tek tek tüm Türkiye'yi dolaştım. Gözlerinin içine bakarak konuştum. Durumu şeffaf bir biçimde paylaştım. Aras battı diye konuşuluyordu. İşin içine ben duygu katmıştım. Bence bu kadın olmanın getirdiği bir farktı. Ben onlara onlar da bana karşı şefkatliydi. Onlar da bana inandı. Daha verimli olduk. Dar boğazı aştık. Ve tabii ki ben de verdiğim sözleri tuttum.
– Şimdiye kadar nasıl bir performans gerçekleşti peki?
– Bu yılı dahil etmeden söylüyorum; yüzde 70 büyüme gerçekleşti. Neredeyse iki kat büyüdük. Bu yılı yüzde 17 büyüyerek 750 milyon lira ciro ile kapatacağız. 2014-2015 için 100 milyon lira yatırım planımız var. Bunun çoğu teknoloji ve insana…

Atatürk'ü örnek alıyorum

– Bu çok erkek egemen bir iş. Başka bir alanı düşünür müydünüz seçme şansınız olsaydı?
– O zor günlerde “Bana ne 10 bin kişiden” diyebilirdim; girip başka bir işte çalışabilirdim. Demedim. Diyemezdim! Şanssızlık der çekilirdim. Ama hayır, ben kendime asla pes etmeyen, en kötü şartlarda bile vazgeçmeyen Atatürk ve Churchill'i örnek alıyorum. Evet, bu alanda kadın patronu bırakın yönetici bile yok. Ben en başta babama olan aşkımdan bu işi sevmeye çalıştım. Ancak zamanla yaptıkça “Evet, benim işim bu” dedim.
– Sizin şahsi olarak melek yatırımcı girişimleriniz de var. Orada neler oldu?
– Teknoloji ve doğa dostu alanlarında faaliyetlerim var.

Donald Trump'ın evindeki TürkDonald Trump'ın evindeki Türk

 

– Çev­re ve ka­dın ko­nu­su­na eği­li­yo­ruz.
– 3320 ara­cı­mız­la gün­de 400 bin gön­de­ri tes­lim edi­yo­ruz. Tür­ki­ye'nin en ge­niş elek­trik­li araç fi­lo­su­na sa­hi­biz (39).
– Bu fi­loy­la 5.787 ton kar­bon sa­lı­nı­mı­na en­gel olu­yo­ruz. Bu yak­la­şık ye­ni 18 bin ağaç di­kil­me­si ka­dar do­ğa­ya fay­da sağ­lı­yor.

– Cesaret! Bir şeyi yapmak istiyorsan cesaretle yapacaksın. Hayal et, cesaret et ve aksiyona geç. Hayal eden başarır.
– Gençlere araştırmacı olmalarını tavsiye ediyorum. En önemlisi dışarının beklentisine göre değil, içindeki güce güvenerek hareket etmek.

– Pişmanlığım yok. Çok fazla hatam var. Ama o hataları iyi ki de yapmışım. Şimdi bulunduğum başarılı noktada o hatalarımın büyük payı var. Önemli olan ders çıkarmak.

– Şan­sa inan­mam. İn­san­la­rın ken­di şan­sı­nı ken­dinin ya­rat­tı­ğı­nı dü­şü­nü­rüm.
– Şans du­rup du­rur­ken ba­şı­nı­za ko­nan ta­lih ku­şu de­ğil­dir.

 

– Ki­tap oku­ma­yı çok se­ve­rim. Özel­lik­le ki­şi­sel ge­li­şim ki­tap­la­rı…
– Mü­zik din­le­me­yi de söy­le­me­yi de çok se­ve­rim. Çel­lo çal­ma­ya baş­la­dım.
– Dü­zen­li spor, yo­ga, pi­la­tes, me­di­tas­yon ve do­ğa yü­rü­yüş­le­ri ya­pı­yo­rum.

– Hiç vaz­geç­me­mek.
– Zor­luk­la­ra rağ­men hiç vaz­geç­me­di­ğin­de ve di­sip­lin­li inanç­lı ol­du­ğun­da, tut­ku­yu kay­bet­me­yip, ner­de ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­sa­nız onu aşk­la sa­hip­le­nip vaz­geç­me­di­ği­niz­de ba­şa­rı­lı olur­su­nuz.

– Dal­ka­vuk­lar he­men ken­di­le­ri­ni bel­li eder­ler. Kalp­ten ol­ma­yan­lar­la ka­lı­cı sür­dü­rü­le­bi­lir bir iliş­ki ku­ra­mı­yo­rum.
– Or­tak he­def­le­re bir­lik­te koş­mak en önem­li yol ha­ri­tam. Ben de be­nim­le ay­nı he­def­le­re ko­şan in­san­lar­la yan ya­na du­ra­bi­li­yo­rum.

– Her yerde başarılı çalışan var. Ama en önemlisi aynı insani değerlere sahip olmak.
– Aras Kargo 12 bin çalışanıyla büyük bir aile. Bu aileye baktığımda hepsinin ortak tarafı içindeki insan ve iş sevgisi. Bu değerler etrafında birleşenler de bizi buluyor.

– İş­le ha­yat bir bü­tün. Ai­lem­le, oğ­lum­la bir­lik­tey­ken ve­ya sos­yal or­tam­da iş­le il­gi­li fi­kir üre­te­bi­li­yo­rum. Sos­yal bir or­tam­da kar­şı­laş­tı­ğım iş in­sa­nıy­la iş ge­liş­ti­re­bi­li­yo­ruz.

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...