Reklamsız Sözcü

Örtülü ödeme!

2013’te tüm zamanların rekoru kırıldı

07:06 -
Örtülü ödeme!

Başak KAYA / SÖZCÜ

10 yıllık dönemde Başbakanlık bütçesinden tam 6 milyar lira denetimsiz olarak harcandı…

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı re­kor kır­dı. Baş­ba­kan­lık büt­çe­sin­den 2003-2013'ü kap­sa­yan 10 yıl­lık dö­nem­de de­ne­tim­siz ola­rak har­ca­nan tu­tar 6 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı.

SÖZ­CÜ'nün Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­rin­den ya­rar­la­na­rak yap­tı­ğı be­lir­le­me­le­re gö­re yıl­lar iti­ba­riy­le ‘Giz­li Hiz­met Gi­de­ri' adı al­tın­da ya­pı­lan har­ca­ma­lar şöy­le:

– 2003'te 103 mil­yon – 2004'te 107 mil­yon – 2005'te 85 mil­yon – 2006'da 327.4 mil­yon – 2007'de 436.4 mil­yon – 2008'de 510.7 mil­yon – 2009'da 634,4 mil­yon – 2010'da 706 mil­yon – 2011'de 951 mil­yon – 2012'de 1 mil­yar 175.3 mil­yon – 2013'te 1 mil­yar 243.1 mil­yon li­ra.

CHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Hur­şit Gü­neş, “Ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rın­da­ki ar­tış­lar 2011 yı­lın­dan iti­ba­ren Su­ri­ye'de­ki iç sa­va­şın baş­la­ma­sı­na pa­ra­lel ola­rak bü­yük bir ar­tış gös­ter­miş­ti­r” id­di­ası­nı or­ta­ya at­tı. Ar­tı­şın se­be­bi­ni Baş­ba­ka­n'­a sor­duk­la­rı­nı an­cak bir ya­nıt ala­ma­dık­la­rı­nı kay­de­den Gü­neş “Ya­şa­nan ge­liş­me­ler bu ar­tı­şın se­be­bi­nin te­rö­rün fi­nans­ma­nı ile il­gi­li ol­du­ğu en­di­şe­le­ri­mi­zi doğ­ru­lar ni­te­lik­te­di­r” diye konuştu.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 10:05 17.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more