Sözcü Plus Giriş

Özel güvenlik terörünün cezası

So­ma Yır­ca­’da “80-85 yıl­lık 6 bin zey­tin ağa­cı kat­le­dil­di­”.

07:02 -
Özel güvenlik terörünün cezası

Üs­te­lik bu yı­kı­mın, Da­nış­ta­y'­ın ka­ra­rı bi­lin­di­ği hal­de ya­ni “yan­gın­dan mal ka­çı­rır gi­bi­” ya­pıl­dı­ğı id­di­ası var.
Kat­li­ama en­gel ol­ma­ya ça­lı­şan va­tan­daş­lar ise özel gü­ven­lik ta­ra­fın­dan hır­pa­lan­dı, hat­ta ke­lep­çe­len­di.
Pe­ki özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­rin bu şe­kil­de bir yet­ki­si var mı?

ÖZEL GÜ­VEN­Lİ­ĞİN YET­Kİ­Sİ

As­lın­da ce­vap çok ba­sit. Böy­le hak­sız, hu­kuk­suz bir uy­gu­la­ma­ya bı­ra­kın özel gü­ven­lik­le­ri, po­li­sin ve­ya as­ke­rin bi­le yet­ki­si ola­maz.
Özel gü­ven­lik­le­rin yet­ki­le­ri Ka­nu­n'­da be­lir­til­miş. Bu­na gö­re; de­dek­tör­le ara­ma, eş­ya­la­rı X-ray ci­ha­zın­dan ge­çir­me, su­çüs­tü du­ru­mun­da ya­ka­la­ma, hak­la­rın­da ya­ka­la­ma em­ri ve­ya mah­ku­mi­yet ka­ra­rı bu­lu­nan ki­şi­le­ri ya­ka­la­ma ve ara­ma, olay ye­ri­ni ve de­lil­le­ri ko­ru­ma, meş­ru mü­da­fa­a ve zo­run­lu­luk hal­le­rin­de zor kul­lan­ma bu sı­nır­lı yet­ki­ler­den ba­zı­la­rı (5188 Sa­yı­lı Özel Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri­ne Da­ir Ka­nun Md. 7).
Ay­rı­ca özel gü­ven­lik­ler, sa­yı­lan yet­ki­le­ri sa­de­ce gö­rev­li ol­duk­la­rı sü­re için­de ve gö­rev alan­la­rın­da kul­la­na­bi­li­yor.

DE­NET­LE­ME GÖ­RE­Vİ DEV­LET­TE

Va­tan­da­şı yer­ler­de sü­rük­le­mek, ke­lep­çe­le­mek özel gü­ven­li­ğin yet­ki­si ara­sın­da yok.
Özel gü­ven­lik bi­rim­le­ri ve şir­ket­le­ri­nin, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve va­li­lik­ler ta­ra­fın­dan de­net­le­me­si ge­re­ki­yor.
Uma­rız yet­ki­li­ler, özel gü­ven­lik te­rö­rü­nü ağaç­la­rın sö­kül­me­si­ni sey­ret­tik­le­ri gi­bi sey­ret­mez, ge­re­ke­ni ya­par­lar.

CE­ZA­SI ME­MUR Gİ­Bİ AĞIR

Va­tan­daş da ken­di­si­ne bu şe­kil­de dav­ra­nan özel gü­ven­lik gö­rev­li­si ve gü­ven­lik şir­ke­ti yet­ki­li­le­ri hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­bi­lir ve taz­mi­nat is­te­ye­bi­lir.
Önem­li bir ay­rın­tı da­ha var. Özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri, gö­rev­le­riy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak iş­le­dik­le­ri suç­lar­dan do­la­yı ka­mu gö­rev­li­si gi­bi ce­za­lan­dı­rı­lı­yor (5188 Sa­yı­lı Ka­nun Md. 23). Ör­ne­ğin, kas­ten ya­ra­la­ma ne­de­niy­le ve­ri­le­cek “ce­za ya­rı­sı ora­nın­da­” ar­tı­rı­lı­yor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more