Reklamsız Sözcü

Sert faiz artırımının faturası halka çıktı

Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımının faturası tüketiciye yansıdı. Bireysel kredilerde yıllık faizler 3 baz puan yükseldi

android-time 06:53
Sert faiz artırımının faturası halka çıktı
Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımının faturası tüketiciye yansıdı. Bireysel kredilerde yıllık faizler 3 baz puan yükseldi

Meh­tap Öz­can ER­TÜRK / SÖZCÜ

Mer­kez Ban­ka­sı'nın (TCMB) do­la­rı fren­le­mek için ag­re­sif fa­iz ar­tı­rı­mı­na git­me­si­nin fa­tu­ra­sı tü­ke­ti­ci­ye çı­kı­yor. Mer­ke­z'­in ka­ra­rı son­ra­sı ih­ti­yaç, ko­nut ve oto­mo­bil kre­di­le­rin­de yıl­lık fa­iz­ler bir haf­ta içe­ri­sin­de 3 baz pu­an bir­den art­tı. Kre­di­le­rin yıl­lık fa­iz oran­la­rı ko­nut­ta yüz­de 14'e, oto­mo­bil­de yüz­de 15'e, ih­ti­yaç­ta ise yüz­de 20'le­re ka­dar çık­tı. 120 ay va­de­li 100 bin li­ra­lık bir ko­nut kre­di­si­nin top­lam ge­ri öde­me­si, ban­ka­la­rın uy­gu­la­dık­la­rı fa­iz oran­la­rı­na gö­re de­ğiş­mek­le bir­lik­te 18 bin TL'­ye ar­ta­rak 189 bin 216 li­ra­ya çık­tı. 36 ay va­de­de 30 bin TL'­lik ih­ti­yaç kre­di­si­nin top­lam ge­ri öde­me­sin­de­ki ma­li­yet ar­tı­şı ise 2 bin li­ra­yı aşı­yor. Uz­man­lar kre­di fa­iz­le­ri­nin za­ma­na ya­yıl­mış bir şe­kil­de art­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni ön­gö­rü­yor.

Yatırımlar ertelenir

Mer­kez'in fa­iz ar­tı­rı­mı ban­ka­lar ta­ra­fın­dan kre­di fi­yat­la­ma­la­rı­na hız­lı bir şe­kil­de yan­sı­tı­lır­ken, ilk et­ki ko­nut kre­di­le­rin­de gö­rül­dü. Ban­ka­la­rın ay­lık yüz­de 0.98 ora­nın­da­ki ko­nut kre­di­si fa­iz oran­la­rı yüz­de 1.20'le­re ka­dar çık­tı. Uz­man­lar, ko­nut kre­di­si fa­iz oran­la­rı­nın ay­lık yüz­de 1.25'le­ri zor­la­ya­bi­le­ce­ğini belirtiyor.
Mev­du­at fa­zi­le­ri­ne de­ği­nen HSBC Tür­ki­ye Stra­te­jis­ti Fa­tih Ke­res­te­ci, “Ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de kre­di­nin mev­du­ata ora­nı yüz­de 105 ci­va­rın­da. Mev­du­at için ban­ka­lar ara­sın­da önem­li bir re­ka­bet var. Bu ne­den­le mev­du­at­ta fi­yat­la­ma bi­raz da­ha ag­re­sif ol­du. 1 ay va­de­li TL mev­du­at ora­nı ola­rak yüz­de 11.5'le­ri du­yu­yo­ruz” de­di. Fa­izdeki ar­tı­şın kre­di kul­la­nı­mın­da azal­ma­ya ne­den ola­ca­ğı­nı söyleyen Ke­res­te­ci, “Bu du­rum kre­di kul­la­nı­mı­nı azal­tır. Ya­tı­rım ka­rar­la­rı da er­te­le­nir” di­ye ko­nuş­tu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more