Yeni hükümetin ekonomi programı

62. Hükümetin Programı'na göre, enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek, dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek.

Yeni hükümetin ekonomi programı

Programda, ekonomi politikaları “Güçlü Ekonomi” başlığı altında ele alındı.

Programa göre, para politikası alanında temel amaç, fiyat istikrarını sağ­lamak ve sürdürmek olacak. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla yoğunlaşılacak. Para politikası, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarı­nı sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek.

Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya de­vam edecek. Hükümet ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefle­ri, üç yıllık vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağım­sız bir şekilde belirlemeye devam edecek.

Bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaşması sağlanacak. Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı haklarının gözetilme­sine yönelik uygulamalar geliştirilecek. Faizsiz bankacılığın geliştirilmesi için kamu sahipliğinde katılım bankalarının kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

– İstanbul en önemli 10 finans merkezinden biri olacak

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi hayata geçiri­lecek. Öncelik Dönüşüm Programı olarak güncellenen strateji ve eylem planı doğrultusunda İstanbul’un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer alması hedefleniyor.

Dönüşüm çerçevesinde bilgiye dayalı, yüksek teknolojili-yüksek katma değerli malların üretimi ve bu yolla ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 4’lerde olan payının yüzde 15’e çıkarılmasını sağlayacak yatırımlar desteklenecek. İhracatta Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markaya dayalı ürünlerinin payının artırılmasına yönelik çalışma ve destekler devam edecek. Türk Lirasının dış ticarette kullanımı artırılacak.

Dünya ekonomisi ve ticaretinin gelişen haritası proaktif bir şekilde izlenerek ülkenin çıkarlarını koruyacak şekilde, yerli firmalara uluslararası pazarlara giriş kolaylığı sağlayacak yeni ticari oluşum ve işbirlikleriyle ikili ve çok taraflı müza­kereler yürütülecek.

– 2014’te cari açığın yüzde 6 düzeyine gerilemesi bekleniyor

Programa göre, 2014’te cari açığın yaklaşık yüzde 6 düzeyine kadar gerilemesinin bekleniyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa ba­ğımlılığı azaltmak amacıyla yerli ve yenilenebilir enerji kay­naklarının enerji arzı içindeki payının artırılmasına ve nükleer santrallerin kullanılmasına yönelik başlatılan çalışmalara karar­lılıkla devam edilecek.

Önümüzdeki dönemde başta makine ve otomotiv olmak üze­re demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ihracat stratejisinin lokomotif sektörleri olmaya devam edecek. Yeni rafineri inşası, elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarının üretimi konularında teşvik sistemi güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesi artırılacak.

Sektörlerin uluslararası rekabet gücünün ve ülkenin dünya ölçeğinde pazar payının artırılması, dış ticaret dengesi ve cari dengenin makul seviyelerde tutulması amacıyla etkin şekilde dış ticaret politikaları uygulanacak. İhracatta firmaların küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla ye­nilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı katma değeri yüksek markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek.

2023 ihracat hedefine ulaşmak için üretim stra­tejisinin ihracat odaklı bir eksene oturtulacak. Bu kapsamda orta-yüksek teknolojili sektörlerde üretim artışı gerçekleşti­rilecek, özellikle yüksek teknolojili sektörlerde yeni yatırımların artırılmasının yolu açılacak.

Sanayi girdilerinin ülke içinden karşılanma oranının artırıl­masını teminen, yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekan hazırlıkları yapılacak, yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulacak ve bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması sağlanacak. Bu amaçlarla Girdi Tedarik Stratejisinin uygulanmasına devam edilecek.

– TL ile borçlanma teşvik edilecek

Onuncu Kalkınma Planındaki büyüme stratejisi yeni Türkiye vizyonuyla hayata geçirilecek, bu çerçe­vede çalışmaları sürdürülen 2015-2017 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programda, büyüme stratejisinin ve yeni Türkiye anlayışı esasını oluşturan politikaları yer alacak.

Bütçe dengelerinin kalıcı bir şekilde tesisi ve diğer ted­birler sonucunda cari işlemler açığı sürdürülebilir seviyelere çekilecek. Bankaların ve özel sektörün güçlü bir ser­maye yapısıyla çalışması sağlanacak. Özel sektörün ve hanehalkın borçlanmalarında ise daha makul miktarları, daha uzun vadeyi ve para birimi olarak Türk Lirası’nı tercih etmeleri teşvik edilecek.

Hizmet ticaretinde ülkenin rekabetçi sektörleri tespit edile­rek, hizmet ticareti politikasının kendi hedef ve stratejileri çerçevesinde oluşturulacak. Öncelikli sektörler belirlenecek ve bu sektörleri destekleyici önlemler alınacak.

Yurt dışı müteahhitlik hiz­metleri tutarı 2018’de 50 milyar dolara çıkarılacak. Teknik müşavirlik sektörüne yönelik destek programının uygulamaya devam edilecek.

2023 perspektifinde 50 milyon turist ve 50 milyar doları aşan turizm geliri öngörülüyor. Dünyadaki yeni turizm eğilimleri çerçevesinde kül­tür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi alternatif turizm türlerini geliştirmek ve ülkenin her yöresinin bir cazibe merkezi haline gelmesinin hedeflendiğine yer verilen programa göre, Türkiye’nin özellikle Avrupa’da, Kafkaslar’da ve Ortadoğu’da termal turizm ve sağlık turizmi konusunda önemli bir merkez olması yolunda çalışılacak.

2023’te yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye’yi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıl­dığı, dünyanın 10 büyük ticaret merkezinden biri haline getirilecek.

– 2015’te gümrük işlemlerinin yüzde 70’i 1 dakikada yapılacak

Gümrük işlem süreçlerinin sadeleştirdiğine işaret edilen programa göre, 2002’de gümrük işlemlerinin yüzde 3’ü ilk 1 dakikada tamamlanırken, bu oranın 2015’te yüzde 70’yi aşması bekleniyor. Irak ile Derecik ve Üzümlü gümrük kapıları Haziran 2015 kadar, Aktepe gümrük kapısı 2015 sonuna ka­dar açılacak. Gülyazı ve Ovaköy gümrük kapılarını da açma çalışmaları hızlandırılacak.

Gümrük işlemlerinde “Tek Pencere Sistemi” ile dış ticaret iş­lemlerinin tek bir noktadan tamamlanması sağlanacak. “Tek Durakta Kontrol” ve komşularımızia “Ortak Gümrük Kapısı” projeleriyle sınır geçişlerini hızlandırmak sure­tiyle rekabetçilik artırılacak.

– İşsizlik 2023’te yüzde 5 seviyesine indirilecek

İşsizliği kalıcı bir şekilde azaltarak 2023’te yüzde 5 seviyesine indirmenin amaçlandığı programa göre, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgü­cü piyasalarında güvenceli esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi hedefterine hizmet eden stratejiler kararlılıkla uygulanacak.

Evrensel standartlara uygun kaliteli, esnek ve güvenceli bir çalışma hayatı tesis etmek için gerekli düzenlemeler yapılacak. Çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının ILO ve AB normları dikkate alarak yapılan düzenlemeler sonucunda sendikal örgütlenme oranları ile toplu sözleşmeden yararlanma oranları 2023’te AB ortalaması düzeyine çıkarılacak.

– Yatırım ortamı iyileştirilecek

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgilerini somut ya­tırımlara dönüştürmek üzere yürütülen yatırım ortamı ve teşvik sistemi tanıtım faaliyetleri sürdürülerek, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke algısı daha da güçlendirilecek.

Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarının yanı sıra, girişimcilerin yurt dışında yaptığı yatırımlara da uluslarara­sı hukuk çerçevesinde önemli güvenceler sağlayan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ağının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine devam edilecek, rekabet gücünü artıracak şekilde alt yapı güçlendirmeleri sürdürülecek.

Yeni yatırım teşvik sistemi geliştirilerek, uygulamaya devam edecek. Yenilikçi fikirlere dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek. Dış pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliştiril­mesiyle istikrarlı yüksek büyüme sağlanacak.

– Elektrikli araç teknolojileri desteklenecek

Programa göre, Patent Kanunu’nun yasalaştırılması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli araç teknolojileri desteklen­meye devam edilecek. Bu amaçla Hibrit ve Elektrikli Araç Araştırma Merkezi kurulacak.

Dünya piyasalarında yer bulabilen Türk Malı otomobilin üretilebilmesi için gereken destek ve teşvik mekanizmasını harekete geçirecek, Türkiye’nin çeşitli alan­lardaki ihtiyacını karşılamak üzere çok amaçlı hava araçlarının üretilmesi desteklenecek.

2015 sonuna kadar 13 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile 9 adet Küçük Sanayi Sitesi projesinin tamamlan­ması hedefleniyor.

Bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline ge­tirecek, 3 milyon metrekare alan üzerine Kocaeli’nde kurulmuş Bili­şim Vadisi’nde 2015 yılında Ar-Ge firmalarına yer tahsisine başlanılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 2015 yılında yatırımcılara yer tahsisi yapılması hedefleniyor.

– KOBİ’lere destek devam edecek

Esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere önem verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilme­si, yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi, altyapı, kümelen­me ve ortaklık faaliyetleri desteklenecek.

KOBİ’lere yönelik KOBİ borsalarına açılma faaliyetlerini destekleyecek, Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı KOBİ sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları yaygınlaştırılacak.

– Helal begelendirme

Dünyadaki helal belgelendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı-İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Met­roloji Enstitüsü kapsamındaki uluslararası helal belgelendirme ve akreditasyon faaliyetleri başlatıldı.

Milli işletim sistemi PARDUS’un önümüzdeki dönemde kamu kurumlarında ve özel sektörde kullanımının yaygınlaştı­rılması hedefleniyor.

– Ar-Ge harcalamaları artacak

Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı 2023 yılında yüzde 3 olacak. Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması hedeflenecek.

Önümüzdeki dönemde, başta otomo­tiv, makine ve imalat teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık gibi alanlardaki araştırma altyapılarını oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü yetiştirmeye daha da önem verilecek. Bu çerçevede, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklen­mesine Dair Kanun ile araştırma altyapıları performans esaslı olarak destekleyerek, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan yapılar haline getirilecek. Ar-Ge ve yenilik projelerini teşvik edecek, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönü­şümüne öncelik verilecek.

Ülke açısından önem taşıyan enerji, sağlık, havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler ile savunma sektörlerinde uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılmasını ivmelendirmek için Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı uygulama­ya geçirilecek. Üniversitelerin, Teknoloji Transfer Ofi­si desteklemeleri önümüzdeki dönemde artırılacak.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversi­te-Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi önümüzdeki dönemde yürür­lüğe konulacak.

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı hayata geçirilecek. Kamu alımları yo­luyla teknoloji transferini sağlamak ve yerli üretim yeteneğini artırmak amacıyla Sanayi İşbirliği Programı uygulanacak.

Gelecek yıl Kocaeli ve Kayseri olmak üzere, 2023 yılına kadar 81 ilde bilim merkezi açılacak.

Ekonomi politikalarının “Güçlü Ekonomi” başlığı altında ele alınan programa göre, Türkiye’nin sahip olduğu toplam 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin tamamının sulanması hedefleniyor. Bu kapsamda, su tasarrufu sağlayan modern sulama yatırımlarına devam edilecek, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Dö­nüşüm Programı Eylem Planı hayata geçirilecek.

Önemli aşama kat edilen “Bin Günde Bin Gölet” Projesi ile yaklaşık 1 milyar metreküp depolama sağlanacak, 212 bin hektar alan sulamaya kavuşmuş olacak ve yaklaşık 450 bin kişiye istihdam sağlanacak.

AK Parti hükümetleri döneminde 268 baraj ve 271 sulama tesisinin tamamlandığı hatırlatılan programa göre, Bozkır ve Avşar barajlarının da inşası ile yılda 414 milyon metreküp su, yaklaşık 17 kilometrelik tünelle Konya Ovası’na ulaştırılacak. Önümüzdeki dönemde bu alandaki büyük projeler, hızla tamamlanmaya devam edilecek.

– Tarımsal ürün ihracatı 40 milyar dolara çıkacak

Tarım sektöründe nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış, ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgede söz sahibi olunacak bir ülke konumuna erişilmesi hedefleniyor. 2023 yılı için hedef; verimliliği artırarak 150 milyar dolar tarımsal hasıla ile dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almak ve tarımsal ürün ihracatını 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak.

Programa göre, parçalı arazilerin toplulaştırıl­masına bu dönemde de devam edilecek, önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar ilave 1 milyon hektar alanın daha toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak, 2023 yılına kadar ise toplamda 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma ve ıslah çalışmaları bitirilecek.

Önümüzdeki dönemde tarımsal desteklemeler, tarım havza­ları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulanacak. Türkiye’de daha hızlı kalkınması öngörülen bölgelere özel destek sistemleri geliştirilecek.

Üreticilerin tarım sigortalarından daha fazla faydalanmasına yönelik tedbirler alınacak, organik ve iyi tarım uygulamalarına verilen önem ve destek artırılacak. Başta jeotermal kaynaklar olmak üzere güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynaklarının tarımda kullanılması teşvik edilecek.

– Tarımsal destekler artırılarak devam ettirilecek

Et ve süt ürünleri piyasalarında istikrarı sağlamak üzere Et ve Süt Kurumu’nun oluşturulduğu hatırlatılan Programa göre, diğer tarım ürünlerinde de fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması ve ürün arzı ile çiftçi gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, çiftçilerin kullandığı tarımsal girdilerdeki destekler artırılarak devam ettirilecek.

Çayır ve meraların ıslah çalışmalarına devam edilecek, me­raların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlanacak. Bugüne kadar ıslah edilen 4,7 milyon dekar mera alanına ilaveten gelecek bir yıl içinde 750 bin dekar alanda ıslah çalışmaları tamamlanacak.

Hayvancılığın geliştirilmesinde verimliliğe dayalı desteklemelere devam edilecek, hayvancılıkta küçük işletmelerin ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler yürütülecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde modern ve profesyonel işletmelerin kurulmasına yönelik teşvik ve destekler artırılacak.

Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk botanik bahçesi olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin önemli bir bölümü 2015 yılında tamamlanacak, ülkede ilk kez organizasyonu yapılacak 2016 Antalya Botanik Expo’su ile ilgili çalışmalar süresi içinde tamamlanacak.

– Enerji

Önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları en üst düzeyde değerlendirilecek, 2015 yılına kadar yeni santraller devreye alınacak, nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılacak.

Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine devam edileceği aktarılan programa göre, enerjide 2023 hedefine ulaşarak, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edebilen, enerji üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğini sağlayan bir ülke konumuna gelinecek.

Bu çerçevede, nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendiren, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendirmiş rekabetçi bir enerji sistemi oluşturulacak.

Mersin Akkuyu ve Sinop’ta toplam 9 bin 280 megawatt gücünde 8 nükleer reaktör devreye alınacak, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için 18 bin 500 megawatt düzeyinde santral tamamlanacak, hidroelektrik kaynakların tamamına yakın kısmı kullanılarak 20 bn megawatt ek güç sağlanacak. Bu kapsamda Ilısu, Yusufeli, Boyabat, Alpaslan 2 gibi önemli projeler tamamlanacak.

Rüzgar enerjisi gücü 20 bin megawatta çıkarılacak, en az 600 megawatt gücünde jeotermal santral ve en az 3 bin megawatt gücünde güneş enerjisi santralı kurularak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payı 2023 yılında yüzde 30’a yükseltilecek.

Konya’da, dünyanın en büyüğü olacak 3 bin megawattlık güneş santrali için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapılacak. Böylece Konya, güneş enerjisi üssü haline getirilecek.

Doğalgaza erişimi olmayan son 9 il de doğal gaz ile buluşturulacak ve ülkede doğalgazı olmayan il kalmayacak. Bir yandan enerjide arz güvenliği sağlanacak diğer yandan enerji geçiş ülkesi olmak için önemli adımlar atılacak.

Maden üretimi, 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarılacak. Önümüzdeki dönemde maden, petrol ve doğalgaz aramaları artırılacak ve jeotermal potansiyel geliştirmeye devam edilecek. Ayrıca denizlerde kendi gemilerimizle araştırma imkanları artırılacak.

– Ulaştırma ve haberleşme

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki 2023 vizyonunun, “Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma ve haberleşme sistemi kurmak” olarak belirtildiği programa göre, altyapı yatırımlarına öncelik verilecek, karayollarında bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecek ve yeni otoyol çalışmalarına başlanacak. Öte yandan, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı özendirilecek, kombine taşımacılık imkanları geliştirilecek. Yapılan bu yatırımlarla ülkenin, lojistik merkez haline dönüştürülmesi sağlanacak.

Eskişehir-Antalya, Yerköy-Kayseri-Ulukışla, Samsun-Amas­ya-Çorum-Kırıkkale, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarının yapım çalışmalarına başlanacak.

Türkiye’nin, Asya-Avrupa arasındaki taşımacılıktan daha fazla pay almasını teminen uluslararası demiryolu koridorlarının geliştirilmesine devam edilecek. Bu dönemde Kars-Tiflis-Bakü demiryolu projesi bitirilecek, Halkalı-Kapıkule-Bulgaristan demiryolu projelerine de başlanacak. 300 km/saat hızla giden yüksek hızlı trenler hizmete alınacak.

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını teminen sektörün serbestleştirilmesi süreci tamamlanacak. Şehir içi raylı sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak üzere mahalli idarelere destek olmaya devam edilecek.

Havacılık alanında kat edilen mesafeye de dikkat çekilen programa göre hedef, 2023 yılında 750 uçaklık dev bir filo ile havalimanları­ndan yararlanan yolcu sayısını 350 milyona, havaalanlarının yıllık toplam yolcu kapasitesini de 400 milyona çıkarmak.

Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı büyük ölçekli liman yatırımları yapılacak. Önümüzdeki dönemde “Üç Denizde Üç Büyük Liman” Projesi ile İzmir Çandarlı, Zonguldak Filyos ve Mersin Konteyner Limanlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Mevcutlara ilave olarak en az 16 noktada büyük ölçekli lojistik merkezleri kurulacak.

Programa göre Hükümet, önümüzdeki dönemde de e-Dönüşüm Türkiye Projesini uygulamaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde 2014-2018 dönemini kapsayan yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek. Bilişim okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve vatandaşların e-dönüşüme adapte olabilmeleri için teşvikte bulunulacak.