Reklamsız Sözcü

Yurt dışından vergisiz otomobil getirmek hayal

Tür­ki­ye oto­mo­bil­le­re uy­gu­la­nan ver­gi yü­kün­de dün­ya bi­rin­ci­si.

07:08 -
Yurt dışından vergisiz otomobil getirmek hayal

Böy­le olun­ca da va­tan­daş, Tür­ki­ye'de­ki fi­ya­tı­nın ya­rı­sın­dan bi­le az ol­du­ğu için yurt dı­şın­dan oto­mo­bil ge­tir­me­nin yol­la­rı­nı arı­yor.
An­cak he­men be­lir­te­lim bu müm­kün de­ğil. Çün­kü Tür­ki­ye'ye oto­mo­bil ge­ti­rin­ce ve­rgi­le­ri­ni öde­mek ge­re­ki­yor.

YURT DI­ŞIN­DAN ARAÇ GE­Tİ­RİL­ME­Sİ

Tür­ki­ye'de yer­le­şik bi­ri­si­nin yurt dı­şın­dan ge­çi­ci ola­rak “a­raç it­hal et­me­si müm­kün de­ği­l”. Tu­ris­tik ko­lay­lık­lar kap­sa­mın­da ge­ti­ri­len ta­şıt­la­rın da Tür­ki­ye'de “yer­le­şik bi­ri­si­nin kul­la­nı­mı­na bı­ra­kıl­ma­sı­” müm­kün de­ğil.
Eşi ya­ban­cı olan ki­şi­nin, yurt dı­şın­dan ta­şıt ge­ti­re­bil­me­si için yurt dı­şın­da “ke­sin­ti­siz 185 gü­n” bu­lun­ma­sı ge­rek.

BA­BA VE AN­NE­Sİ YURT DI­ŞIN­DA YA­ŞA­YAN­LAR

Tür­ki­ye'de yer­le­şik bir ki­şi­nin, yurt dı­şın­da ya­şa­yan baş­ka bi­ri­si­ne ait ara­cı ge­çi­ci ola­rak it­hal et­me­si de müm­kün de­ğil.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more