Sözcü Plus Giriş

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

AKP, 12 Eki­m'­de ya­pı­la­cak Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re ‘B pla­nı' ha­zır­la­dı. Ce­ma­ate kar­şı Yar­gı­ta­y'­da­ki 3 üye se­çi­mi­ni kay­be­den hü­kü­met, ben­zer so­nu­cu HSYK se­çi­min­de ya­şar­sa Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği dü­şü­nü­yor. 4 yıl ön­ce AK­P'­nin ge­tir­di­ği sis­tem yi­ne AKP ta­ra­fın­dan de­ğiş­ti­ri­le­cek. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğan, “Ka­de­ri­mi­zi 12 bin ki­şi de­ğil 55 mil­yo­nun se­çi­mi be­lir­le­r” söz­le­riy­le HSYK se­çim sis­te­min­de de­ği­şik­lik işa­re­ti ver­di. AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ma­hir Ünal da ce­ma­atin des­tek­le­di­ği aday­la­rın ka­zan­ma­sı­nın ‘yar­gı dar­be­si' ola­ca­ğı­nı ve bu so­nu­cu gay­ri meş­ru gö­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.

 

RTÜK mo­de­li…

İk­ti­dar par­ti­si, HSYK se­çim­le­ri ta­mam­lan­dık­tan son­ra mu­ha­le­fe­tin ka­pı­sı­nı ça­la­cak. AK­P'­nin dü­şün­dü­ğü mo­del ise RTÜK se­çi­mi­ne ben­zi­yor. 22 HSYK üye se­çi­min­de si­ya­si par­ti­le­re kon­ten­jan ve­ri­le­cek. AK­P'­nin mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne yet­mi­yor. An­cak re­fe­ran­dum ara­lı­ğı olan 330-367 ara­sın­da bir sa­yı için CHP, MHP ve­ya HDP'­den bi­ri­nin des­te­ği ye­ter­li ola­cak. AKP, Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin re­fe­ran­du­ma su­nul­ma­sı ha­lin­de yüz­de 50'den faz­la des­tek çı­ka­ca­ğı­nı he­sap edi­yor.

 

Yayınlanma Tarihi:07:04,