Reklamsız Sözcü

17 Aralık olmasaydı bu gökdelenleri dikeceklerdi…

Bilal’in gizli ortağı olduğu iddia edilen şirketin sahipleri, ihalesiz almayı planladıkları devlet arazisine proje maketi bile hazırlatmış

07:20 -
17 Aralık olmasaydı bu gökdelenleri dikeceklerdi…

BAŞ­BA­KA­N'­ın oğ­lu Bi­la­l'­in de or­tak­la­rı ara­sın­da ol­du­ğu söy­le­nen Bosp­ho­rus 360 pro­je­siy­le il­gi­li ye­ni id­di­a… Şir­ket, İs­tan­bul Eti­le­r'­de­ki çok de­ğer­li po­lis oku­lu ara­zi­si­ni gö­zü­ne kes­tir­di. An­ka­ra'-yı dev­re­ye sok­tu. Ara­zi­nin KİP­TAŞ üze­rin­den şir­ke­te iha­le­siz sa­tıl­ma­sı plan­lan­dı…
OR­TAK­LA­RI ara­sın­da Muaz Ka­dı ve Usa­me Ku­tu­b'­un da bu­lun­du­ğu şir­ket, gök­de­len­le­rin ma­ke­ti­ni bi­le ha­zır­lat­tı. Yol­suz­luk dos­ya­sı­na gi­ren te­le­fon ka­yıt­la­rı­na gö­re Er­do­ğan, “Al­lah iyi­lik­ler ver­si­n” di­ye­rek ara­dı­ğı Usa­me Ku­tu­b'­a “O­ra­yı biz­zat ben ta­kip ede­ce­ği­m” de­di…

Polis Okulu'nu almadan projesini hazırlatmışlar

Bilal Erdoğan'ın da ortakları arasında olduğu ileri sürülen Bosphorus 360'ın İstanbul Etiler Polis Okulu arazisine yapacağı projenin maketi internete sızdı

İs­tan­bul Eti­le­r'­de­ki Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın da giz­li or­ta­ğı ol­du­ğu öne sü­rü­len Bosp­ho­rus 360 şir­ke­ti­ne dev­re­dil­me­den ön­ce pro­je­si­nin ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edil­di.

Sos­yal pay­la­şım ağı Twit­te­r'­dan yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın fez­le­ke­si­ni ya­yın­la­yan “Ha­ram­za­de­le­r” ad­lı he­sap, bu kez Eti­ler Po­lis Oku­lu'na plan­la­nan pro­je­nin ma­ke­ti­ne iliş­kin fo­toğ­raf­la­rı pay­laş­tı.

Re­zerv ala­nı ilan edil­di

He­sap­tan pay­la­şı­lan fez­le­ke­nin bir bö­lü­mün­de yer ve­ri­len id­di­aya gö­re ise şir­ket, Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin iha­le­si­ni al­mış gi­bi ha­re­ket et­ti. Pro­je ha­zır­lan­dı, ze­min etüt­le­ri, fi­zi­ki çev­re ve pi­ya­sa araş­tır­ma­sı yap­tı­rıl­dı. Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si risk­li bir ze­mi­ne sa­hip ol­ma­ma­sı­na rağ­men ‘dep­rem ris­ki al­tın­da olan ala­n' di­ye be­lir­len­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ka­ra­rı onay­la­dı, Ba­kan­lar Ku­ru­lu da oku­lun ara­zi­si­ni, ana­liz ra­po­ru ol­ma­dan, 2.7.2013 ta­ri­hin­de risk­li alan ilan et­ti. Ana­liz ra­po­ru Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rın­dan son­ra es­ki ta­rih­li ola­rak dü­zen­len­di. Din­le­me kay­dın­da re­zerv ala­nı ilan edi­len po­lis oku­lu ara­zi­si­ne iliş­kin imar pla­nı­nın Çev­re Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı id­di­a edi­li­yor. 25-05-2013 ta­rih­li din­le­me kay­dın­da Ab­dül­ke­rim Çay ile İl­ker Ay­cı ara­sın­da ge­çen ko­nuş­ma­ya yer ve­ri­li­yor.

“En iyi­si, en ra­ha­tı o”

Ta­pe­le­re gö­re Ay­cı, Ça­y'­a “Ne ol­du en son du­rum, be­ye­fen­diy­le gö­rüş­me son­ra­sı­” di­yor. Çay, Ha­san abi di­ye söz et­ti­ği ki­şi­nin bil­gi no­tu­nu ba­ka­na ve­re­ce­ği­ni söy­lü­yor. Ça­y'­ın “Re­zerv ala­nı ilan edil­di­ğin­de pla­nı da ba­kan­lık ya­pa­bi­li­yor. As­lın­da en iyi en ra­ha­tı o” ce­va­bı ka­yıt­lar­da yer al­dı.
İd­di­aya gö­re or­tak­lar tı­kan­dık­la­rı ko­nu­lar­da da sık sık Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a da­nış­tı. Te­le­fon ka­yıt­la­rın­da Baş­ba­kan, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş ile Baş­ba­kan­lık da­nış­ma­nı Ef­kan Ala'ya ko­nu­yu ak­tar­dı­ğı­nı ve takipçisi olacağını söy­lü­yor. Fez­le­ke­de yer ve­ri­len id­di­ala­ra gö­re; Bosp­ho­rus şir­ke­ti­nin or­tak­la­rı Eti­ler Po­lis Oku­lu ara­zi­si­nin de­ğe­ri­ni is­te­dik­le­ri gi­bi be­lir­le­mek için de ça­lış­tı. İn­ter­ne­te sı­zan id­di­ala­ra gö­re Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ko­nut şir­ke­ti KİP­TA­Ş'­ın İmar Mü­dü­rü Se­mih De­mir­ci, 2012 Ma­yıs ve Ha­zi­ran ay­la­rı bo­yun­ca, Def­ter­dar­lı­ğın, ara­zi­nin de­ğe­ri­ni be­lir­le­mek için aça­ca­ğı iha­le­yi ta­kip et­ti. De­mir­ci, Bi­lal Er­do­ğan ve or­tak­la­rı­nın ara­zi­yi is­te­di­ği fi­yat­lar­dan al­ma­sı­nı sağ­la­mak için, iha­le­ye ka­tı­la­cak şir­ket­le­ri de be­lir­le­di.

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı

İha­le­ye Do­na­tı ve Çiz­gi Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me fir­ma­la­rı ka­tıl­dı. İki şir­ke­tin kaç pa­ra tek­lif ve­re­ce­ği­ni de De­mir­ci be­lir­le­di. İha­le, Do­na­tı fir­ma­sı­na ve­ril­di. Fez­le­ke­de tek­lif­le­rin “say­dam­lı­ğı­nı­n” iha­le­ye ka­tı­lan­lar ara­sın­da es­pri ko­nu­su ol­du­ğu ile­ri sü­rül­dü. Fi­ya­tı 1 mil­yar do­la­rın üze­rin­de ol­du­ğu öne sürülen ara­zi­nin, de­ğe­ri­nin 460 mil­yon li­ra ola­rak be­lir­len­di­ği id­di­a edil­di.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 09:10 14.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more