Reklamsız Sözcü

4 CHP’li, 4 bakanı paylaştı

Rüşvetle suç­la­nan 4 ba­ka­nın, Mec­li­s’­te­ki dos­ya­la­rı öyle ka­ba­rık ki CHP’­li 4 üye ba­şa çı­ka­ma­dı. Her bi­ri bir ba­ka­nı in­ce­le­me­ye aldı.

00:47 -
4 CHP’li, 4 bakanı paylaştı

Saygı Öztürk- Meclis Komisyonu'na, yolsuzlukla suçlanan bakanlar için belge ve bilgi yağdı. CHP'li üyeler, kapsamlı dosyaya hakim olabilmek için aralarında özel görev bölümü yaptı…

Ba­kan­lık­la­rı dö­ne­min­de isim­le­ri rüş­vet ve yol­suz­lu­ğa ka­rış­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le is­ti­fa et­ti­ri­len ve hak­la­rın­da fez­le­ke dü­zen­le­nen AK­P'­li dört es­ki ba­ka­nı, TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu'­nun CHP'­li 4 üye­si ara­la­rın­da pay­laş­tı. CHP Mil­let­ve­kil­le­ri Rı­za Tür­men, Er­dal Ak­sün­ger, Em­re Köp­rü­lü ve Er­can Cen­giz, so­rum­lu ol­duk­la­rı es­ki ba­kan­lar­la il­gi­li fez­le­ke­yi ve ek­le­ri­ni in­ce­li­yor, ses ka­yıt­la­rı­nı din­li­yor. Han­gi ba­kan­la il­gi­li ko­mis­yo­na kim­le­rin ta­nık ola­rak çağ­rı­la­ca­ğı be­lir­le­ni­yor. Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ da ba­zı sav­cı­la­ra bas­kı yap­tı­ğı id­di­asıy­la ta­nık ola­rak din­le­ne­cek­ler lis­te­sin­de yer alı­yor.
17-25 Ara­lık 2013 yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra­pa­ra id­di­ala­rı­na isim­le­ri ka­rı­şan ba­kan­lar­dan Za­fer Çağ­la­yan, Er­do­ğan Bay­rak­tar, Ege­men Ba­ğış ve Mu­am­mer Gü­le­r'­le il­gi­li id­di­ala­rı araş­tır­mak ama­cıy­la ku­ru­lan TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu, bu­gü­ne ka­dar sa­de­ce bir kez top­la­na­bil­di. Bu top­lan­tı­da baş­kan­lı­ğa AK­P'­li Hak­kı Köy­lü ge­ti­ril­di, di­va­nın di­ğer üye­le­ri be­lir­len­di.

CHP'­den şi­ka­yet ya­zı­sı

Mil­let­ve­kil­li se­çil­me­den ön­ce Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'n­de (AİHM) yar­gıç ola­rak gö­rev ya­pan Rı­za Tür­men, ko­mis­yo­nun CHP'­li üye­le­ri ola­rak bü­yük ra­hat­sız­lık­la­rı­nı ve ko­mis­yo­nun bir tür­lü top­la­na­ma­ma­sı­nı TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k'­e şi­ka­yet et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Tür­men, SÖZ­CÜ'ye şu açık­la­ma­la­rı yap­tı: “CHP'­li üye­ler ola­rak her gün gi­dip 11 kla­sö­rü oku­yo­ruz, not­lar alı­yo­ruz. Ye­ni­den sü­re uza­tıl­ma­sı­nı ta­lep ede­ce­ğiz. Dos­ya­lar git­ti-gel­di, çok za­man kay­be­dil­di. Ça­lış­ma şart­la­rı çok el­ve­riş­siz. Bir tek oda­da dos­ya oku­nu­yor. Ko­mis­yon­da bir gü­ven or­ta­mı sağ­lan­mış de­ğil.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more