49 rehineye karşılık 180 IŞİD’çi verilmiş

Dinci terörist, takas pazarlığını Times’a anlattı...

49 rehineye karşılık 180 IŞİD’çi verilmiş

Şok rakamı İngiliz gazetesine açıklayan Yemenli militan El Şaruri “Şanlıurfa'da tutukluydum. Türkiye bize çok nazik davrandı” dedi.

İn­gil­te­re'de ya­yım­la­nan Ti­mes ga­ze­te­si, Irak, Şam İs­lam Dev­le­ti'nin (IŞİD) Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu'n­da re­hi­n al­dı­ğı 49 Tür­k'­e kar­şı­lık ta­kas edi­len din­ci te­rö­rist­ler­den bi­riy­le gö­rüş­tü.

El Mik­dad el Şa­ru­ri ad­lı Ye­men­li mi­li­tan, ta­kas pa­zar­lı­ğı­nın per­de ar­ka­sı­nı an­la­tır­ken, ken­di­si ve di­ğer ci­hat­çı­la­rın Şan­lı­ur­fa'da tu­tuk­lu bu­lun­duk­la­rı ha­pis­ha­ne­den sa­lı­ve­ril­di­ği­ni söy­le­di. El Şa­ru­ri, Türk yet­ki­li­ler için “Bi­ze çok iyi dav­ran­dı­lar, çok na­zik­ti­ler” de­di. Baş­kon­so­los­luk ça­lı­şan­la­rı ve ai­le­le­ri­ne kar­şı­lık ba­zı­la­rı Av­ru­pa Bir­li­ği va­tan­da­şı 180 ka­dar IŞİD mi­li­ta­nı­nın sa­lı­ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ti­mes, Ha­le­p'­in bir kö­yün­de Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su'y­la sa­va­şır­ken ya­ka­la­nan El Şa­ru­ri'nin Şan­lı­ur­fa'da­ki bir ha­pis­ha­ne­ye gö­tü­rül­dü­ğü­nü yaz­dı. Sos­yal med­ya ara­cı­lı­ğıy­la Ti­me­s'­a ko­nu­şan Şa­ru­ri'nin Ira­k'­ta ol­du­ğu be­lir­til­di. Şa­ru­ri, ta­kas ope­ras­yo­nu­nu şöy­le an­lat­tı:

ÖSO'ya baskı için…

“I­Şİ­D'­den be­nim­le bir­lik­te çok ki­şi tu­tuk­lan­dı. Sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum. Bu yüz­den IŞİ­D'­de­ki kar­deş­le­rim bi­zim ser­best bı­ra­kıl­ma­mız ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'nin Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su'na bas­kı yap­ma­sı­nı sağ­la­mak için Türk dip­lo­mat­la­rı re­hin al­dı. Al­la­h'­a şü­kür so­nun­da da öy­le ol­du.”
Ti­me­s'­ın ulaş­tı­ğı lis­te­de ta­kas­la ser­best ka­lan IŞİD mi­li­tan­la­rı ara­sın­da 2 İn­gi­liz, 3 Fran­sız, 2 İs­veç, bir Bel­çi­ka ve 2 Ma­ke­don­ya va­tan­da­şı da bu­lu­nu­yor. Gazetede şu yo­ru­ma da yer ve­ril­di: “Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, bir ta­kas an­laş­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı ima et­ti. On­dan son­ra Tür­ki­ye, Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­riy­le an­laş­ma­sı­nın ay­rın­tı­la­rı­nı ko­nuş­ma­yı red­det­ti. Bir İn­gi­liz hü­kü­met yet­ki­li­si, ‘Birkaç kez ri­ca­da bu­lun­ma­mı­za rağ­men Tür­ki­ye, her­han­gi bir ta­kas­tan söz et­me­di. Ama he­pi­miz cum­hur­baş­ka­nı­nın açık­la­ma­la­rı­nı gör­dü­k' de­di.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...