Sözcü Plus Giriş

49 rehineye karşılık 180 IŞİD’çi verilmiş

Dinci terörist, takas pazarlığını Times’a anlattı...

Güncellenme: 07:01, 08/11/2014
49 rehineye karşılık 180 IŞİD’çi verilmiş

Şok rakamı İngiliz gazetesine açıklayan Yemenli militan El Şaruri “Şanlıurfa'da tutukluydum. Türkiye bize çok nazik davrandı” dedi.

İn­gil­te­re'de ya­yım­la­nan Ti­mes ga­ze­te­si, Irak, Şam İs­lam Dev­le­ti'nin (IŞİD) Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu'n­da re­hi­n al­dı­ğı 49 Tür­k'­e kar­şı­lık ta­kas edi­len din­ci te­rö­rist­ler­den bi­riy­le gö­rüş­tü.

El Mik­dad el Şa­ru­ri ad­lı Ye­men­li mi­li­tan, ta­kas pa­zar­lı­ğı­nın per­de ar­ka­sı­nı an­la­tır­ken, ken­di­si ve di­ğer ci­hat­çı­la­rın Şan­lı­ur­fa'da tu­tuk­lu bu­lun­duk­la­rı ha­pis­ha­ne­den sa­lı­ve­ril­di­ği­ni söy­le­di. El Şa­ru­ri, Türk yet­ki­li­ler için “Bi­ze çok iyi dav­ran­dı­lar, çok na­zik­ti­ler” de­di. Baş­kon­so­los­luk ça­lı­şan­la­rı ve ai­le­le­ri­ne kar­şı­lık ba­zı­la­rı Av­ru­pa Bir­li­ği va­tan­da­şı 180 ka­dar IŞİD mi­li­ta­nı­nın sa­lı­ve­ril­di­ği­ni be­lir­ten Ti­mes, Ha­le­p'­in bir kö­yün­de Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su'y­la sa­va­şır­ken ya­ka­la­nan El Şa­ru­ri'nin Şan­lı­ur­fa'da­ki bir ha­pis­ha­ne­ye gö­tü­rül­dü­ğü­nü yaz­dı. Sos­yal med­ya ara­cı­lı­ğıy­la Ti­me­s'­a ko­nu­şan Şa­ru­ri'nin Ira­k'­ta ol­du­ğu be­lir­til­di. Şa­ru­ri, ta­kas ope­ras­yo­nu­nu şöy­le an­lat­tı:

ÖSO'ya baskı için…

“I­Şİ­D'­den be­nim­le bir­lik­te çok ki­şi tu­tuk­lan­dı. Sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum. Bu yüz­den IŞİ­D'­de­ki kar­deş­le­rim bi­zim ser­best bı­ra­kıl­ma­mız ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'nin Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su'na bas­kı yap­ma­sı­nı sağ­la­mak için Türk dip­lo­mat­la­rı re­hin al­dı. Al­la­h'­a şü­kür so­nun­da da öy­le ol­du.”
Ti­me­s'­ın ulaş­tı­ğı lis­te­de ta­kas­la ser­best ka­lan IŞİD mi­li­tan­la­rı ara­sın­da 2 İn­gi­liz, 3 Fran­sız, 2 İs­veç, bir Bel­çi­ka ve 2 Ma­ke­don­ya va­tan­da­şı da bu­lu­nu­yor. Gazetede şu yo­ru­ma da yer ve­ril­di: “Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, bir ta­kas an­laş­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı ima et­ti. On­dan son­ra Tür­ki­ye, Av­ru­pa­lı müt­te­fik­le­riy­le an­laş­ma­sı­nın ay­rın­tı­la­rı­nı ko­nuş­ma­yı red­det­ti. Bir İn­gi­liz hü­kü­met yet­ki­li­si, ‘Birkaç kez ri­ca­da bu­lun­ma­mı­za rağ­men Tür­ki­ye, her­han­gi bir ta­kas­tan söz et­me­di. Ama he­pi­miz cum­hur­baş­ka­nı­nın açık­la­ma­la­rı­nı gör­dü­k' de­di.”