Sözcü Plus Giriş

‘Açılım’ sürecinin TSK’dan gizlenmesi kabul edilemez

Hayatını te­rör­le mü­ca­de­le­ye ada­yan ve Er­ge­ne­kon mağ­du­ru olan emek­li Pa­şa Çe­tin Do­ğan, Necdet Özel’i niti­raf­la­rı­nı yorumladı.

Güncellenme: 00:10, 01/09/2014
‘Açılım’ sürecinin TSK’dan gizlenmesi kabul edilemez

Saygı ÖZTÜRK– Açılım' sürecinin TSK'dan gizlenmesinin, kabul edilemeyeceğini söyleyen emekli Org. Çetin Doğan Özel'in sözlerini SÖZCÜ'ye işte böyle değerlendirdi.

Hü­kü­me­tin Gü­ney­do­ğu ile il­gi­li yü­rüt­tü­ğü “çö­züm sü­re­ci­” adı al­tın­da­ki ça­lış­ma­nın, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. Nec­det Öze­l'­den bi­le giz­len­me­si­ni, Gü­ney­do­ğu'da te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ve­ren ve Asa­yiş Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de de bu­lu­nan emek­li Org. Çe­tin Do­ğan, “Ül­ke­mi­zin gü­ven­li­ğiy­le il­gi­li olan bu ko­nu şef­faf yü­rü­tül­me­li­” di­ye de­ğer­len­dir­di.

Te­rö­rü bi­len ko­mu­tan
1'in­ci Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ve o dö­nem mer­ke­zi Di­yar­ba­kı­r'­da olan Asa­yiş Ko­lor­du Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de de bu­lu­nan emek­li Org. Do­ğan, “Bal­yo­z” da­va­sın­dan ce­za al­dı, 28 Şu­bat Da­va­sı'n­dan ise yar­gı­la­ma­sı de­vam edi­yor. Do­ğan, Öze­l'­in, “Sü­reç­le il­gi­li yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz. Pa­ra­lel ya­pıy­la il­gi­li MİT ve Em­ni­ye­t'­ten bel­ge is­te­dik, ver­me­di­le­r” açık­la­ma­la­rı­nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni SÖZ­CÜ'ye an­lat­tı:

‘A­çık­la­ma­la­rı sa­mi­mi'

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l'­in, çö­züm sü­re­ciy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rın içe­ri­ğin­den ha­ber­siz ol­duk­la­rı­nı söy­le­me­si doğ­ru ola­bi­lir. Bu da, hü­kü­me­tin yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma yan­lış çer­çe­ve­ye otur­tul­muş de­mek­tir. Giz­li- sak­lı ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, Ge­nel­kur­ma­y'­da da en­di­şe ya­rat­mış. Hü­kü­met, dar bir kad­roy­la bu ça­lış­ma­yı yü­rüt­tü­ğü için ba­kan­lar da ne ya­pıl­dı­ğı­nı bil­mi­yor. Bu yüz­den de, Öze­l'­in açık­la­ma­la­rı­nın sa­mi­mi­ye­ti­ne ina­nı­yo­rum. Bu ko­nu şef­faf yü­rü­tül­me­li.
Çö­züm sü­re­cin­de, te­rö­ris­ti de­ğil, hal­kı mu­ha­tap ka­bul ede­cek­sin. Hal­kın ne is­te­di­ği­ni ye­rin­de in­ce­le­ye­rek be­lir­le­ye­cek­sin. Ak­si tu­tum, te­rö­ris­ti ce­sa­ret­len­di­rir, dev­le­te bağ­lı olan va­tan­da­şı­nın, dev­let­le olan ba­ğı­nı ko­pa­rır­sın. Giz­li-ka­pak­lı yü­rü­tü­len bu ça­lış­ma­la­rın so­nu­cu da sı­fır olur. Gü­ney­do­ğu'da uzun sü­re gö­rev yap­mış bir ko­mu­tan ola­rak gör­dü­ğüm, hal­kın ön­ce­li­ği­nin iş ve aş ol­du­ğu­dur.

‘Me­se­le bü­tün­lü­k'
Yö­re in­sa­nı­nın, her şey­den ön­ce bu ül­ke­nin ba­ğım­sız­lı­ğı­na, bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­ne inan­mış­lı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Hal­kın ay­rıl­ma de­ğil, in­san hak­la­rı çer­çe­ve­sin­de ba­zı is­tek­le­ri var. Bun­la­rı çöz­mek de hü­kü­me­tin gö­re­vi­dir. Bu­nun öl­çü­sü de, ül­ke­nin bü­tün­lü­ğü­ne, bir­lik­te olu­şu­mu­za za­rar ver­me­me­li. Ne­le­rin olup bit­ti­ği ko­nu­sun­da Ge­nel­kur­ma­y'­ın ha­ber­dar edil­me­me­si ka­dar va­him bir şey ola­maz. ‘MG­K'­da as­ker­le­re söz yok­tur de­ğil, as­ker­le­re söz var­dır.

‘Ken­di­si çöz­sü­n'

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­nın ‘kır­mı­zı çiz­gi­le­ri'nin ol­ma­sı gü­zel bir şey. Öze­l'­in söz­le­ri­ni olum­lu bul­mak­la bir­lik­te, MİT ve Em­ni­ye­t'­ten pa­ra­lel ya­pı ko­nu­sun­da bil­gi ala­ma­ma­la­rı, bu ko­nu­da ses­siz dur­ma­la­rı için ve­si­le ol­ma­ma­lı. Çün­kü, Ge­nel­kur­ma­y'­ın elin­de ye­ter­li bil­gi-bel­ge var. TSK için­de­ki ya­pı­lan­ma­yı ken­di­si­nin te­miz­le­me­si ge­re­kir. Bu­nun için ya­zı bek­le­me­si­ne ge­rek yok. Çün­kü, Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, 28 Şu­bat da­va­la­rın­da yap­tı­ğı­mız suç du­yu­ru­la­rı, ulaş­tı­ğı­mız ka­nıt­lar or­ta­da. Bu ko­nu­lar­da da Ge­nel­kur­ma­y'­a yap­tı­ğı­mız suç du­yu­ru­la­rı var.

‘Ya­zı­ya ge­rek yo­k'
Ge­nel­kur­ma­y'­dan alı­nan boş CD, 2007'de dol­du­rul­muş. Bu­nu kim dol­dur­du? 28 Şu­bat ile il­gi­li sah­te ev­rak­lar ne şe­kil­de Ge­nel­kur­may Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü'n­de çı­kı­yor? Göl­cü­k'­te sah­te CD'­le­ri kim yer­leş­tir­di? Araş­tı­rı­lır­sa TSK'­da­ki pa­ra­lel ya­pı­yı or­ta­ya çı­ka­rı­la­bi­lir. Bu­nun için baş­ka yer­den ya­zı bek­len­me­me­li.”