Adayı SİT alanından çıkarıp Rus milyardere satacaklar

Karaca Adası’na Roman Abramoviç talip oldu.

Adayı SİT alanından çıkarıp Rus milyardere satacaklar

Rus milyarder için Karaca'nın 1'inci derece SİT  alanı statüsünden çıkartılabileceği belirtiliyor.

Ka­ra­ca Ada­sı'na Rus mil­yar­der Ro­man Ab­ra­mo­vi­ç ta­lip ol­du. Gözde tatil yörelerinden Muğla'da Gö­ko­va Kör­fe­zi'nin Mar­ma­ris İl­çe­si ta­ra­fın­da­ki Ka­ra­ca Ada­sı'na ün­lü fut­bol ta­kım­la­rın­dan Chel­se­a'­nin pat­ro­nu Rus mil­yar­der Ro­man Ab­ra­mo­vi­ç'­in ta­lip ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Karaca Adası'na Abramoviç talip oldu!Karaca Adası’na Abramoviç talip oldu!

35 MİL­YON DO­LA­RA SA­TI­LI­YOR

Bi­rin­ci de­re­ce do­ğal SİT ala­nı olan ada­ya gü­nü­bir­lik te­sis yap­ma iz­ni ala­bil­mek için çı­kar­tı­la­bil­me­si için ara­yış­lar sü­rü­yor. Ada­ya ya­tı­rım yap­mak is­te­yen Rus mil­yar­der için Ka­ra­ca'nın 1'in­ci de­re­ce do­ğal SİT ala­nı sta­tü­sün­den çı­kar­tı­la­bi­le­ce­ği di­le ge­ti­ri­li­yor.
AB­D'­de ya­şa­yan ve at ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ya­pan adı açık­lan­ma­yan İz­mir­li bir Tür­k'­e ait ol­du­ğu be­lir­ti­len Ka­ra­ca Ada­sı 4 yıl ön­ce 25 mil­yon do­la­ra sa­tı­şa çı­kar­tıl­dı. An­cak, alı­cı çıkmadı.
Ada, ge­çen ay so­nun­da Bos­for­ce Em­lak Ge­liş­tir­me ve Pa­zar­la­ma şir­ke­ti ta­ra­fın­dan bu kez 35 mil­yon do­la­ra (78 mil­yon 137 bin 500 li­ra) ye­ni­den sa­tı­şa ko­nul­du.

DİK­KA­T ­ÇEK­ME­K ­İÇİN…

Öte yan­dan tu­rizm­ci­ler Ege kı­yı­la­rın­da de­ğer­li bir­çok alan­la il­gi­li Ab­ra­mo­vi­ç'­in adı­nın ef­sa­ne gi­bi or­ta­da do­laş­tı­ğı­nı ha­tır­la­tır­ken, bu­nun pa­zar­la­ma yön­te­mi ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Roman Abramovich'in “Eclipse” isimli ultra lüks yatı 163 metre uzunluğunda ve 1.2 milyar dolar değerinde. Üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, helikopteri, kurşun ve roket geçirmez çelik gövdesi olan yatta, dalış ve su sporları ekipmanları, iki mini denizaltısı bulunuyor.

Marmaris'teki Karaca Adası özel kumuyla ünlü Sedir (Kleopatra) Adası'na 4 kilometre, Karacasöğüt Mahallesi'ne 1 kilometre, Karaca Mahallesi'ne ise yaklaşık 500 metre mesafede bulunuyor.

Karaca'nın 316 bin metrekaresi tapulu

Em­lak şir­ke­ti­nin in­ter­net si­te­sin­de yer alan bil­gi­ye gö­re Ka­ra­ca Ada­sı 316 bin met­re­ka­re­lik ta­pu tes­cil­li. Ka­la­nı ise or­man ola­rak kul­la­nım­lı top­lam 381 bin met­re­ka­re­lik ala­na sa­hip. Kı­yı şe­ri­di­ne çok ya­kın olan ada ay­nı za­man­da Se­dir Ada­sı'na da 4 ki­lo­met­re me­sa­fa­de bu­lu­nu­yor. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, kü­çük ­tek­ne­le­rin ya­na­şa­bil­me­si için ada­ya özel bir li­man ya­pı­la­bil­me­si­nin müm­kün ol­du­ğu­na da işa­ret edi­li­yor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...