Reklamsız Sözcü

AKP’de 3 dönem yasağı kalkıyor!

AKP, ‘paralel’ kuşatma nedeniyle 3 dönem kuralında yumuşadı. Kulislere göre seçimlerden sonra tüzükte değişiklik yapılacak...

android-time 06:49
AKP’de 3 dönem yasağı kalkıyor!
AKP, ‘paralel’ kuşatma nedeniyle 3 dönem kuralında yumuşadı. Kulislere göre seçimlerden sonra tüzükte değişiklik yapılacak...

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

AKP, cemaatle yaşadığı gerginlik ne­de­niy­le 3 dö­nem ya­sa­ğın­dan ge­ri adı­m atmaya ha­zır­la­nı­yor. 2001'de ku­ru­lan AKP, tü­zü­ğün 132. mad­de­siy­le 3 dö­nem ku­ra­lı ge­tir­di. Bu­na gö­re AK­P'­den be­le­di­ye baş­ka­nı, il baş­ka­nı ve mil­let­ve­ki­li olan­lar ke­sin­ti­siz 3 dö­nem gö­rev ya­pa­bi­li­yor­lar­dı. Bu sü­re­yi ta­mam­la­yan­lar ise ara ver­mek zo­run­day­dı. 318 ve­kil­den 74'ü, 26 ba­kan­dan 13'ü ge­le­cek dö­nem ve­kil ola­rak de­vam ede­me­ye­cek­ti.

Er­do­ğan bile ses­siz kal­dı

Baş­ba­kan, haf­ta için­de AK­P'­li ­ve­kil­le­rle yap­tı­ğı kah­val­tı­da bu ko­nu­da so­ru­lar­la kar­şı­laş­tı. 2 ve­kil, ya­sa­ğı sor­du. Da­ha ön­ce bu tür so­ru­la­ra sert ce­vap ve­ren ve “Ben ol­du­ğum sü­re­ce de­ğiş­me­ye­ce­k” di­yen Er­do­ğan, bu de­fa ses­siz kal­dı. 3 dö­nem ku­ra­lı­nı tü­zü­ğe ko­yan isim­ler­den bi­ri olan Güm­rük Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı'ya gö­re bu ya­sa­ğın sü­re­si­ni MKYK de­ğiş­ti­re­bi­lir.

Göz­ler 30 Mar­t'a çevrildi

Bü­yük Kon­gre'ye ge­rek kal­ma­dan 50 ki­şi­lik MKYK, tar­tış­ma­yı bi­ti­re­cek bir ka­rar ala­bi­lir. AKP ku­lis­le­rin­de, 30 Mar­t'­tan son­ra olu­şa­cak tab­lo­ya gö­re bu ko­nu­da dü­zen­le­me ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Özel­lik­le san­dık­tan yüz­de 38'in al­tın­da des­tek çık­ma­sı ve muh­te­mel ye­ni par­ti ha­zır­lık­la­rı­na kar­şı AK­P'­nin de bu ya­sa­ğın sü­re­si­ni de­ğiş­tir­me­si bek­le­ni­yor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more