Sözcü Plus Giriş

Kon­gre­ler­de aday ya­rı­şı­nın ol­ma­ma­sı ve ‘sür­pri­z' so­nuç­lar ya­şan­ma­ma­sı için tek lis­tey­le se­çim­le­re gi­dil­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

AKP'de, 27 Ey­lül gü­nü ke­sin­leş­miş kon­gre de­le­ge­le­ri­nin lis­te­si ilan edi­le­cek. Yıl so­nu­na ka­dar il­çe kon­g- re­le­ri, 22 Şu­bat 2015'te ise il kon­gre­le­ri ta­mam­la­na­cak. Ye­rel se­çim­ler­den son­ra ar­ka ar­ka­ya teş­ki­lat ope­ras­yo­nu ya­pan AKP, bu kap­sam­da 28 ye­ni il baş­ka­nı ata­dı. Bu ata­nan isim­le­rin Ha­zi­ran 2015 Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi'n­de aday ol­ma­la­rı­na izin ve­ril­me­ye­cek. Ay­rı­ca kon­gre­de gö­re­ve ge­len il­çe ve il baş­kan­la­rı­nın da mil­let­ve­ki­lliğine aday ol­ma­la­rı­nın önü­ ka­pa­tı­la­cak.

Ka­riz­ma ön­le­mi

AKP, Tay­yip Er­do­ğan son­ra­sın­da ge­nel baş­kan ka­riz­ma­sı­nı çiz­di­re­cek kon­gre so­nuç­la­rı için ön­lem al­dı. Bir­den faz­la ada­yın ya­rış­tı­ğı kon­gre­ler ol­ma­ya­cak. Tüm il­çe ve il­ler­de aday­lar ‘tek ki­şi' üze­rin­de uz­laş­tı­rı­la­cak. Ge­nel Mer­ke­z'e rağ­men ka­zan­ma ve mu­ha­lif ha­re­ket ede­cek ki­şi­le­rin önü­ne ge­çil­miş ola­cak.

Güç­lü isim­ler

Tüm ka­de­me­ler için güç­lü, ye­rel­de se­vi­len isim­le­re ağır­lık ve­ri­le­cek. Ge­nel Mer­kez, ‘Er­do­ğa­n'­ın şah­sıy­la ka­za­nı­lan se­çim­ler bit­ti' yak­la­şı­mı ile ha­re­ket edi­yor. Bu ne­den­le par­ti ka­de­me­le­ri ve mil­let­ve­ki­li aday lis­te­le­rin­de ki­şi­nin ken­di gü­cü ön plan­da tu­tu­la­cak.

AKP