AKP’nin yaşam koçu şeriat istedi

AK­P’­li be­le­di­ye­le­rin ai­le da­nış­ma­nı Si­bel Üre­sin, bu kez de “Tür­ki­ye­’ye şe­ri­at gel­me­li­” de­di.

AKP’nin yaşam koçu şeriat istedi

EVLİLİKTE çok eş­li­li­ği des­tek­le­yen açık­la­ma­la­rıy­la dik­kat çe­ken AK­P'­li be­le­di­ye­le­rin ai­le da­nış­ma­nı Si­bel Üre­sin, bu kez de “Tür­ki­ye'ye şe­ri­at gel­me­li­” de­di.

İk­ti­dar yan­lı­sı te­le­viz­yo­nun can­lı ya­yı­nın­da konuşan İslami yaşam koçu Üre­sin, şe­ri­atın ‘kor­kunç ve kö­tü' bir şey gi­bi al­gı­la­tıl­ma­sı­na kar­şı ol­du­ğu­nu sa­vun­du. Şe­ri­atın gel­me­si ha­lin­de bir­çok hu­kuk­suz­lu­ğun gi­de­ri­le­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Si­bel Üre­sin söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

“Ben şe­ri­atı eşit­tir hu­zur ola­rak al­gı­lı­yo­rum. Özel­lik­le te­ca­vü­zün, ai­le için­de ya­şa­nan saç­ma sa­pan iliş­ki­le­rin, uyuş­tu­ru­cu­nun, al­ko­lün ve di­ni­mi­zin ha­ram ola­rak ni­te­len­dir­di­ği her şe­yin ya­sak­lanacağını bil­mek… Bu ta­bi­i ki in­sa­na hu­zur ve­ren bir şey. Bun­dan do­la­yı da ba­na ca­zip ge­li­yor. Al­kol ya­sak­lan­ma­lı. Fu­hu­şun da bit­me­si ge­re­ki­yor.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...