Sözcü Plus Giriş

Ali GÜLEN- Bavyera'da eğitilen peşmergeler silahlarla donatıldı. Yakında K.Irak'a dönecekler…. Silahların PKK'ya geçme ihtimali var!

AL­MAN Bild ga­ze­te­si, 32 seç­kin peş­mer­ge­ye, ro­ket ve ağır si­lah eği­ti­mi ve­ril­di­ği­ni yaz­dı. Ay­rı­ca 500 an­ti tank fü­ze­siy­le çok sa­yı­da ağır si­lah da Ku­zey Ira­k'­a gön­de­ril-
di. Bun­la­rın bir kıs­mı­nın PKK'­ya ve­ri­le­ce-
ği öne sü­rül­dü…

Zırh delici roket eğitimi aldılar

Barzani'nin askerleri, Hammelburg Kışlası'nda eğitildi. Tank-lara karşı etkili olan Milan roketlerini kullanmayı öğrendi…

Giden silahlar

30 Adet Milan füze sistemi, 500 füze ve gece görüş sistemleri
8000 adet G-3 Piyade Tüfeği ve
2 milyon mermi
40 tane MG3 makineli tüfek ve
1 milyon mermi
8000 tane G 36 Piyade Tüfeği ve
4 milyon mermi
8000 adet tabanca ve 1 milyon mermi
200 adet tanksavar- roketatar ve 2500 roket
40 tane ağır tanksavar silahı ve
1000 özel roket
100 tane sinyal tabancası ve 4000 fişek
10.000 tane el bombası

Gidecek silahlar

700 adet telsiz
4000 tane çelik kask
20 adet mayın arama aleti
30 tane mayın sonda aleti
40 adet mermi-fişek çıkarma,
temizleme takımı
680 adet gece görüş dürbünü
4000 adet çelik yelek
25 tane arazi mutfağı
125 tane askeri dev çadır
1500 adet yüksek çözünürlüklü dürbün
4000 adet balistik koruma gözlüğü
270 adet sıhhiye malzeme takımı

Ku­zey Irak­lı Kürt­le­r'­e din­ci te­rör ör­gü­tü Irak, Şam İs­lam Dev­le­ti'ne (IŞİD) kar­şı sa­vaş­ma­la­rı için si­lah gön­de­ren Al­man Or­du­su, Ku­zey
Ira­k'­tan ge­len 33 ka­dar peş­mer­ge­yi de Bav­ye­ra Eya­le­ti'n­de­ki Ham­mel­burg Kış­la­sı'n­da eğit­me­ye baş­la­dı.

‘Kürt halkı minnettar!'
Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'n­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, peş­mer­ge­le­re “Mi­la­n” ti­pi tank­sa­var fü­ze sis­tem­le­ri­nin kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da kurs ve­ril­di­ği bil­di­ril­di. Al­bay Hü­se­yin M. ko­mu­ta­sın­da­ki 32 as­ker, özel­lik­le tank, pan­zer ve di­ğer zırh­lı araç­la­ra kar­şı et­ki­li olan, ay­rı­ca sı­ğı­nak del­me özel­li­ği bu­lu­nan Mi­lan-An­ti­zırh­lı ro­ket­le­ri kul­lan­ma­yı öğ­re­ni­yor. Ya­pı­lan as­ke­ri eği­tim­le il­gi­li fo­toğ­raf­lar Al­man Bild am Sonn­tag Ga­ze­te­si'n­de ya­yın­lan­dı. Hü­se­yin M., ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Kürt hal­kı, Al­man­ya'ya duy­du­ğu min­ne­ti as­la unut­ma­ya­cak­tı­r” de­di. Ku­zey Ira­k'­ta peş­mer­ge­ye ve­ri­len Al­man si­lah­la­rı­nın bir kıs­mı­nın PKK'­nın eli­ne geç­me ih­ti­ma­li bu­lu­nu­yor.

 

 

Yayınlanma Tarihi:00:27,