Reklamsız Sözcü

Alo Fatih iş başında

Tape değil, sızdırma değil... Gözümüzle gördük

android-time 07:12
Alo Fatih iş başında
Tape değil, sızdırma değil... Gözümüzle gördük

Hayri ÇETİNKAYA / SÖZCÜ

Bilal'in vakfına bağış tapesinde ismi geçen Fatih Saraç ve işadamı Ali Kibar, lüks bir otelde buluştu.

BAŞBAKAN'ın Habertürk'e yerleştirdiği Fatih Saraç ile Bilal Erdoğan arasında geçen konuşma tapesinde, işadamı Ali Kibar'ın TÜRGEV'e 1 milyon lira bağış yapmak istemesi yer almıştı…
SARAÇ ile Kibar dün bir otelde bir araya geldi. Kibar, G.Koreli misafirleriyle görüşmesine ara verip Saraç'la konuştu. Saraç, getirdiği dosyayı, Kibar'a verdi. İkili 15 dakika sonra ayrıldı.

Alo Fatih yine İŞ BAŞINDA

Fatih Saraç ile TÜRGEV'e 1 milyon dolar bağış yapan işadamı Ali Kibar buluştu. Saraç dosyayı verdi, Kibar'ın yüzü asıldı…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın mü­da­ha­le­le­rin­den ötü­rü ka­mu­oyun­da ‘A­lo Fa­ti­h' ola­rak ta­nı­nan Ci­ner Med­ya Gru­bu yö­ne­ti­ci­le­rin­den Fa­tih Sa­raç, bu kez işba­şın­da ya­ka­lan­dı.

Tür­ki­ye Fa­tih Sa­raç ile işa­da­mı Ali Ki­bar ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­dan, Ha­ram­za­de­ler ad­lı kul­la­nı­cı­nın du­yur­du­ğu ses kay­dı ile ha­ber­dar ol­du. Hü­kü­me­tin ka­pat­ma­ya ça­lış­tı­ğı 100 mil­yar do­lar­lık bü­yük yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ya­pı­lan tek­nik ta­ki­be ta­kı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de Bi­lal Er­do­ğa­n'­ı ara­yan Sa­raç, Ali Ki­bar ad­lı bir işa­da­mı­nın TÜR­GE­V'­e pa­ra gön­de­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek vak­fın he­sap nu­ma­ra­sı­nı is­ti­yor­du. “Bu ze­kat mı, öbür tür­lü mü­” di­ye so­ran Er­do­ğa­n'­a ze­kat ol­ma­dı­ğı kar­şı­lı­ğı­nı ve­ren Sa­raç, ikin­ci gö­rüş­me­de ise Ki­ba­r'­ın TÜR­GE­V'­e 1 mil­yon do­lar ya­tır­dı­ğı­nı be­lirtip ek­li­yor­du: “(Pa­ra) bu­gün ge­li­yor…”

Esefle kınamıştı…

Ses kay­dı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan işa­da­mı Ali Ki­bar, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bir­çok si­vil top­lum ku­ru­lu­şu ve vak­fa, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren hiç­bir men­fa­at gö­zet­mek­si­zin kat­kı­lar yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Böy­le­si­ne iyi ni­yet­le ya­pı­lan fark­lı alan­lar­da­ki des­tek­le­rin ve kat­kı­la­rın kö­tü amaç­lı al­gı­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik kul­la­nıl­ma­sı­nı esef­le kı­nı­yo­- ru­m” de­miş­ti.

Fa­tih Sa­raç ön­ce­ki gün sa­at 16.00'da İs­tan­bul Con­rad Ote­l'­de işa­da­mı Ali Ki­bar ile gö­rüş­tü. Ki­bar bir Gü­ney Ko­re­li mi­sa­fi­ri­ni ağır­lı­yor­du. Kibar ile Sa­raç bir başka masaya geçti. İkili 15 da­ki­ka ka­dar gö­rüş­tü. Sa­raç ko­nuş­tu, Ki­bar din­le­di. Son­ra Ki­bar yü­zü asık olarak dos­ya­yı al­dı. Sa­raç, otel­den ay­rıl­dı. Ki­bar ise ko­nu­ğunun yanına döndü.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more