Sözcü Plus Giriş

“Aman ormancı, köye saldın yoktan bir acı”

Süleyman Demirel, 90’ıncı yaşını rötarlı kutladı. Sadece SÖZCÜ’nün davetli olduğu geceye, hep bir ağızdan söylenen “Ormancı” türküsü damga vurdu.

Güncellenme: 13:59, 10/11/2014
“Aman ormancı, köye saldın yoktan bir acı”

Saygı Öztürk-SÖZCÜ

Dokuzuncu Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, 1 Ka­sı­m'­da 90 ya­şı­na gir­di. O gün ya­pı­la­cak do­ğum gü­nü kut­la­ma­sı, Is­par­ta Yal­va­ç'­ta 17 va­tan­da­şı­mı­zın öl­dü­ğü tra­fik ka­za­sı ve Ka­ra­man Er­me­ne­k'­te­ki ma­den fa­ci­ası ne­de­niy­le er­te­len­miş­ti.

An­ka­ra'da ön­ce­ki ak­şam dü­zen­le­nen do­ğum gü­nü kut­la­ma­sın­da Demirel son derece neşeli bir gece geçirdi. “İc­ra­at­la­rı­mız sı­nı­fı ge­çe­r” De­mi­re­l'­in dok­to­ru Ay­lin Ce­su­r'­un or­ga­ni­ze et­ti­ği ge­ce, si­ne­viz­yon gös­te­ri­siy­le baş­la­dı. “90 ya­şı­na in­san bir ke­re gi­ri­yo­r” di­yen De­mi­rel, şöy­le de­vam et­ti: “Bu 90 yıl için­de se­vinç­ler, acı­lar, zor­luk­lar var. Kar­şı­laş­tı­ğı­nız zor­luk­lar si­zi yıl­dır­ma­sın, kor­kut­ma­sın. O za­man zorlukların üs­te­sin­den ge­lir­si­niz. İyi şey­ler yap­mı­şız­dır. İc­ra­at­la­rı­mız­la sı­nı­fı ge­çe­riz. Bu­gü­ne ka­dar hep Al­lah rı­za­sı için ça­lış­tık. Öm­rü­müz ol­sa Cum­hu­ri­yet ve in­san­lı­ğın iyi­li­ği­ne ça­lış­ma­ya de­vam ede­riz.” Bü­tün şar­kı­la­ra eş­lik et­ti Gece için İs­tan­bu­l'­dan da­vet edi­len sa­nat­çı Vil­dan De­mir, yo­ğun is­tek üze­ri­ne “Or­man­cı­” tür­kü­sü­nü söy­le­di. Ata­türk Or­man Çift­li­ği'nin yağ­ma­lan­ma­sı­na na­zi­re ola­rak bu tür­kü is­te­nir­ken, De­mi­rel, sa­nat­çı De­mi­r'­in ses­len­dir­di­ği “Bir De­met Ya­se­me­n”, “Ha­va­da bu­lut yok, bu ne du­man- ­dı­r”, “Öm­rü­mü­zün son de­mi­” gi­bi şar­kı­la­ra da eş­lik et­ti. Demirel üze­rin­de ken­di fo­toğ­ra­fı bu­lu­nan do­ğum gü­nü pas­ta­sı­nı kesti ve mumları üfledi.

 

Dost­la­rı ve se­ven­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı

Demirel'­in do­ğum gü­nü, ba­kan, mil­let­ve­kili, bü­rok­rat ve iş adam­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di. AK­P'­den sa­de­ce Mec­lis es­ki Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n'­ın ka­tıl­dı­ğı ge­ce­de CHP'­den mil­let­ve­kil­le­ri Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral, Tu­ran Ta­yan, Si­nan Ay­gün, Ali Hay­dar Öner var­dı. Es­ki ba­kan ve mil­let­ve­kil­le­rin­den Na­hit Men­te­şe, İs­met Sez­gin, Esat Kı­rat­lı­oğ­lu, Ali Nai­li Er­dem, Yıl­dı­rım Av­cı, Ca­vit Çağ­lar, Ali Şev­ki Erek, Ha­san Ekin­ci, Ve­fa Ta­nır, Nev­zat Er­can, Ya­şar Top­çu, Ufuk Söy­le­mez, Nur­han Te­ki­nel, Ba­ki Tuğ, Edip Saf­ter Gay­da­lı, Fet­hi Ak­koç, Şa­mil Ay­rım, Ad­nan Tür­koğ­lu, Ne­jat Re­su­loğ­lu, İl­han Ke­si­ci, Meh­met Dül­ger, Hay­ri Do­ğan ve La­tif Sa­kı­cı da ge­ce­dey­di. De­mi­rel dö­ne­mi­nin göz­de bü­rok­rat­la­rı Fah­ri Öz­türk, Yıl­maz Er­gun, Ke­mal Önal, Er­tuğ­rul Do­ku­zoğ­lu, Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı Baş­ka­nı Ak­kan Su­ver, iş adam­la­rın­dan Ya­şar Coş­kun Tun­cel, Bur­ha­net­tin Ka­ya, Ya­şar Ke­çe­li, Ali Do­ğan, Eray Ka­pı­cı­oğ­lu, Ne­ca­ti Yağ­cı, Demokrat Parti li­de­ri Gül­te­kin Uy­sal da De­mi­re­l'­i yal­nız bı­rak­ma­dı.