“Aman ormancı, köye saldın yoktan bir acı”

Süleyman Demirel, 90’ıncı yaşını rötarlı kutladı. Sadece SÖZCÜ’nün davetli olduğu geceye, hep bir ağızdan söylenen “Ormancı” türküsü damga vurdu.

“Aman ormancı, köye saldın yoktan bir acı”

Saygı Öztürk-SÖZCÜ

Dokuzuncu Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, 1 Ka­sı­m'­da 90 ya­şı­na gir­di. O gün ya­pı­la­cak do­ğum gü­nü kut­la­ma­sı, Is­par­ta Yal­va­ç'­ta 17 va­tan­da­şı­mı­zın öl­dü­ğü tra­fik ka­za­sı ve Ka­ra­man Er­me­ne­k'­te­ki ma­den fa­ci­ası ne­de­niy­le er­te­len­miş­ti.

An­ka­ra'da ön­ce­ki ak­şam dü­zen­le­nen do­ğum gü­nü kut­la­ma­sın­da Demirel son derece neşeli bir gece geçirdi. “İc­ra­at­la­rı­mız sı­nı­fı ge­çe­r” De­mi­re­l'­in dok­to­ru Ay­lin Ce­su­r'­un or­ga­ni­ze et­ti­ği ge­ce, si­ne­viz­yon gös­te­ri­siy­le baş­la­dı. “90 ya­şı­na in­san bir ke­re gi­ri­yo­r” di­yen De­mi­rel, şöy­le de­vam et­ti: “Bu 90 yıl için­de se­vinç­ler, acı­lar, zor­luk­lar var. Kar­şı­laş­tı­ğı­nız zor­luk­lar si­zi yıl­dır­ma­sın, kor­kut­ma­sın. O za­man zorlukların üs­te­sin­den ge­lir­si­niz. İyi şey­ler yap­mı­şız­dır. İc­ra­at­la­rı­mız­la sı­nı­fı ge­çe­riz. Bu­gü­ne ka­dar hep Al­lah rı­za­sı için ça­lış­tık. Öm­rü­müz ol­sa Cum­hu­ri­yet ve in­san­lı­ğın iyi­li­ği­ne ça­lış­ma­ya de­vam ede­riz.” Bü­tün şar­kı­la­ra eş­lik et­ti Gece için İs­tan­bu­l'­dan da­vet edi­len sa­nat­çı Vil­dan De­mir, yo­ğun is­tek üze­ri­ne “Or­man­cı­” tür­kü­sü­nü söy­le­di. Ata­türk Or­man Çift­li­ği'nin yağ­ma­lan­ma­sı­na na­zi­re ola­rak bu tür­kü is­te­nir­ken, De­mi­rel, sa­nat­çı De­mi­r'­in ses­len­dir­di­ği “Bir De­met Ya­se­me­n”, “Ha­va­da bu­lut yok, bu ne du­man- ­dı­r”, “Öm­rü­mü­zün son de­mi­” gi­bi şar­kı­la­ra da eş­lik et­ti. Demirel üze­rin­de ken­di fo­toğ­ra­fı bu­lu­nan do­ğum gü­nü pas­ta­sı­nı kesti ve mumları üfledi.

Zeytin katliamıyla ilgili çarpıcı raporZeytin katliamıyla ilgili çarpıcı rapor

 

Dost­la­rı ve se­ven­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı

Demirel'­in do­ğum gü­nü, ba­kan, mil­let­ve­kili, bü­rok­rat ve iş adam­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­di. AK­P'­den sa­de­ce Mec­lis es­ki Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n'­ın ka­tıl­dı­ğı ge­ce­de CHP'­den mil­let­ve­kil­le­ri Prof. Dr. Meh­met Ha­be­ral, Tu­ran Ta­yan, Si­nan Ay­gün, Ali Hay­dar Öner var­dı. Es­ki ba­kan ve mil­let­ve­kil­le­rin­den Na­hit Men­te­şe, İs­met Sez­gin, Esat Kı­rat­lı­oğ­lu, Ali Nai­li Er­dem, Yıl­dı­rım Av­cı, Ca­vit Çağ­lar, Ali Şev­ki Erek, Ha­san Ekin­ci, Ve­fa Ta­nır, Nev­zat Er­can, Ya­şar Top­çu, Ufuk Söy­le­mez, Nur­han Te­ki­nel, Ba­ki Tuğ, Edip Saf­ter Gay­da­lı, Fet­hi Ak­koç, Şa­mil Ay­rım, Ad­nan Tür­koğ­lu, Ne­jat Re­su­loğ­lu, İl­han Ke­si­ci, Meh­met Dül­ger, Hay­ri Do­ğan ve La­tif Sa­kı­cı da ge­ce­dey­di. De­mi­rel dö­ne­mi­nin göz­de bü­rok­rat­la­rı Fah­ri Öz­türk, Yıl­maz Er­gun, Ke­mal Önal, Er­tuğ­rul Do­ku­zoğ­lu, Nev­zat Say­gı­lı­oğ­lu, Mar­ma­ra Gru­bu Vak­fı Baş­ka­nı Ak­kan Su­ver, iş adam­la­rın­dan Ya­şar Coş­kun Tun­cel, Bur­ha­net­tin Ka­ya, Ya­şar Ke­çe­li, Ali Do­ğan, Eray Ka­pı­cı­oğ­lu, Ne­ca­ti Yağ­cı, Demokrat Parti li­de­ri Gül­te­kin Uy­sal da De­mi­re­l'­i yal­nız bı­rak­ma­dı.

Danıştay'dan Kolin İnşaat'a şokDanıştay’dan Kolin İnşaat’a şok

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...