Atanamayan öğretmenler İzlanda nüfusundan fazla

HER yıl ‘a­ta­na­ma­yan öğ­ret­men­le­r’ ker­va­nı­na ye­ni­le­ri ek­le­ni­yor...

Atanamayan öğretmenler İzlanda nüfusundan fazla

Şu ­an Tür­ki­ye'de 330 bin ata­na­ma­yan öğ­ret­men var… Ev­rense­l'­in ha­be­ri­ne gö­re, İz­lan­da'nın nü­fu­su­nu ge­çen bu sa­yı­ya rağ­men Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, bu yıl ilk etap­ta 40 bin öğ­ret­me­nin ata­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. Branş ola­rak da en faz­la sı­nıf, İn­gi­liz­ce ve din kül­tü­rü öğ­ret­me­ni ata­ma­sı ya­pı­la­cak. Eği­tim­de 150 bin öğ­ret­men açı­ğı­nın bu­lun­du­ğu­nu açık­la­yan Eği­tim Sen Ge­nel Baş­ka­nı Ka­mu­ran Ka­ra­ca, “An­cak bu kad­ro sa­yı­sı, bu ora­nın 4'te bi­ri ka­da­r” de­di. Ge­ri ka­lan açık kad­ro­la­rın üc­ret­li öğ­ret­men­ler­le dol­du­ru­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Ka­ra­ca söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “500-600 li­ra, en faz­la 1000 li­ra üc­ret alan bir öğ­ret­men doğ­ru düz­gün bir eği­tim ve­re­mez.” Ka­ra­ca, 24 Ey­lü­l'­de Türk Eği­tim-Se­n'­le bir­lik­te grev ya­pa­cak­la­rı­nı açık­la­dı.

İk­ti­dar on­la­rı gör­mez­den gel­di

Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­ler, birçok ilde de­fa­lar­ca ey­lem yap­tı. Ses­le­ri­ni hü­kü­me­te du­yur­ma­ya ça­lış­tı. Ama çabaları hep boşa çıktı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...