Sözcü Plus Giriş

Atatürk’ün mirasını Vahideddin için harcamışlar

TTK, Osmanlı için çalışmış!

06:30 -
Atatürk’ün mirasını Vahideddin için harcamışlar

Türk Tarih Kurumu, padişah tanıtımına 566 bin lira harcadı. CHP, bu tercihe, “Atatürk'ün vasiyetinden sağlanan gelirle, Büyük Önder'e saygısızlık yapılıyor” diye tepki gösterdi…

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç, Türk Ta­rih Ku­ru­mu'nun (TTK), son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­ideddin ve 32. Os­man­lı pa­di­şa­hı Ab­dü­la­ziz için 566 bin TL har­ca­dı­ğı­nı açık­la­dı. CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Gür­kut Aca­r'­ın so­ru öner­ge­si­ni ya­nıt­la­yan Arınç, TTK'­nın ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mı­na bel­ge­sel çe­kim­le­ri­nin de alın­dı­ğı­nı, bu kap­sam­da “Vah­ideddin Ay­rı­lı­ş” isim­li kı­sa bel­ge­sel yap­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Padişahlı sempozyum

Bülent Arınç, “Üst dü­zey oyun­cu kad­ro­su ve tek­no­lo­jik alt­ya­pı kul­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan ‘Vah­ideddin Ay­rı­lı­ş' isim­li kı­sa bel­ge­le KDV da­hil 295 bin TL öden­miş­ti­r” de­di. “Sul­tan Ab­dü­la­ziz ve Dö­ne­mi Sem­poz­yu­mu­”na yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan 55 bi­lim ada­mı ka­tıl­dı­ğı­nı belirten Bülent Arınç, bi­lim adam­la­rı­nın ula­şım, ko­nak­la­ma ve sem­poz­yu­mun sa­lon gi­der­le­ri için top­lam 271 bin 275 TL har­can­dı­ğı­nı açıkladı.

Bu­nun adı say­gı­sız­lık

Ko­nuy­la il­gi­li SÖZ­CÜ'ye de­ğer­len­dir­me ya­pan CHP'­li Acar, “Ulu Önder'in va­si­ye­tin­den sağ­la­nan ge­lir­le, Ata­türk ye­ri­ne Os­man­lı Dö­ne­mi için har­ca­ma ya­pıl­ma­sı ma­ni­dar­dı­r” de­di. Acar şöy­le ko­nuş­tu: “Türk Ta­rih Ku­ru­mu Baş­ka­nı'nın padişah Vah­ideddin ile il­gi­li bir ese­ri var. Bu ne­den­le ol­sa ge­rek, TTK da Vah­ideddinle il­gi­li bir bel­ge­sel ve bir sem­poz­yum ya­pı­yor. Ben me­rak edi­yo­rum, Vah­ideddin ko­nu­şu­lur­ken, Ata­tür­k'­ün Nu­tu­k'­ta Vah­ideddinle il­gi­li yaz­dı­ğı gö­rüş­ler de dik­ka­te alı­na­cak mı? Yok­sa, Ku­rum Baş­ka­nı'nın Vah­ideddin ile il­gi­li olum­lu dü­şün­ce­le­ri mi tar­tı­şı­la­cak? Ata­türk, İnö­nü ve Cum­hu­ri­yet ile il­gi­li ağır ha­ka­ret­le­rin ya­pıl­dı­ğı bir dö­nem­de ses­siz ka­lan, sus­kun ka­lan TTK'­nın, Vah­ideddin için bir bel­ge­sel film ve sem­poz­yum ya­pı­yor ol­ma­sı ma­ni­dar­dır. Ata­tür­k'­ün va­si­ye­tin­den sağ­la­nan ge­lir­le, Ata­türk say­gı­sız­lık yap­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tu­r.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 02:35 18.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more