Reklamsız Sözcü

Bakanlar, Reza Zarrab’ın uçağını dolmuşa çevirmiş

‘Umre’ uçağına iki bakan ve genel müdür de binmiş...

06:45 -
Bakanlar, Reza Zarrab’ın uçağını dolmuşa çevirmiş

CHP, Zarrab'ın özel uçağıyla Milli Eğitim Bakanı Na­bi Av­cı ve Tarım Bakanı Meh­di Eker ile Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan'ın da seyahat ettiğini açıkladı…

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Tez­can, Mec­li­s'­te dün bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Tez­ca­n'­ın gün­de­min­de “17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­” ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­lar var­dı. Tez­can, ope­ras­yon kap­sa­mın­da tu­tuk­la­nan iş ada­mı Re­za Zar­ra­b'­ın uça­ğı­na bi­nen ba­kan­la­ra işa­ret et­ti.

Eşine hediye etmişti

Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ve ai­le­si­nin, Zar­ra­b'­ın uça­ğıy­la um­re­ye git­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Tez­can, uça­ğa bi­nen di­ğer isim­le­ri de açık­la­dı.
Tez­can, Zar­ra­b'­ın eşi Eb­ru Gün­de­ş'­e he­di­ye et­ti­ği 16 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki uçak­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di:

“Saa­det zin­ci­ri”

“Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, Re­za Zar­ra­b'­ın uça­ğın­da ulus­la­ra­ra­sı se­ya­hat­lar yap­mış­tır. Ta­rım Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker ay­nı uçak­ta ulus­la­ra­ra­sı se­ya­hat­ler yap­mış­tır. Evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da 4.5 mil­yon do­lar bu­lu­nan Halk­ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan da ay­nı uça­ğın için­de­dir. Bu na­sıl saa­det zin­ci­ri­dir?”

Hü­kü­me­te yük­le­nen Tez­can, şöy­le de­vam et­ti: “Yol­suz­lu­ğu unut­tur­ma­la­rı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. İn­ter­net ya­sak­la­rın­dan tu­tun da ye­ni ad­li kol­luk ka­nu­nu çı­kar­tı­yo­rum adı al­tın­da sav­cı­la­rı va­li­le­rin em­ri­ne ver­me­ye ça­lı­şan dü­zen­le­me, yol­suz­lu­ğun üs­tü­nü ört­me adı­na ya­pı­lan iş­lem­ler­dir. Şim­di ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar ta­pe­ler dö­kül­me­ye baş­la­dı. İk­ti­dar son gün­le­ri­ni ya­şı­yor, te­pe­tak­lak gi­de­cek­ler.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more