Reklamsız Sözcü

Bakanlıklar 151 milyonu çiçeğe ve yemeğe verdi

Ba­kan­lık­lar ile ka­mu ku­rum­la­rı­nın ‘tem­sil ve ta­nıt­ma­’ gi­der­le­ri de va­tan­da­şa fa­tu­ra edi­li­yor.

android-time 02:05
Bakanlıklar 151 milyonu çiçeğe ve yemeğe verdi
Ba­kan­lık­lar ile ka­mu ku­rum­la­rı­nın ‘tem­sil ve ta­nıt­ma­’ gi­der­le­ri de va­tan­da­şa fa­tu­ra edi­li­yor.

BAŞAK KAYA/SÖZCÜ

Bu ka­lem için­de Tür­ki­ye'ye ge­len ya­ban­cı bü­rok­rat­la­rın dev­let er­ka­nı ile ye­di­ği ye­mek­le­rin, ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın, ka­mu ku­rum­la­rı­nın ic­ra­at­la­rı­nı an­lat­mak için dü­zen­le­di­ği ta­nı­tım top­lan­tı­la­rı­nın mas­raf­la­rı bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca ce­na­ze tö­ren­le­ri için sa­tın alı­nan çi­çek­ler, he­di­ye­ler, bah­şiş­ler de dev­le­tin büt­çe­sin­den ya­ni va­tan­da­şın ce­bin­den çı­kı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­ ve­ri­le­rin­e göre bu ka­le­me 2006 yı­lın­da 53 mil­yon 290 bin TL, 2010 yı­lın­da ise 92 mil­yon 157 bin TL har­can­dı. 2013 yı­lın­da re­kor dü­ze­ye ula­şan bu har­ca­ma, 151 mil­yon 611 bin TL'­yi bul­du. Son se­kiz se­ne­de dev­le­tin ka­sa­sın­dan top­lam 885 mil­yon 946 bin TL har­can­dı. As­ga­ri üc­re­tin 846 TL ol­du­ğu düşünüldüğünde ge­çen sene bu ka­lem­den har­ca­nan pa­ra 179 bin 209 ki­şi­nin, son se­kiz yıl­da har­ca­nan pa­ra ise 1 mil­yon 47 bin 217 kişinin maaşına eşit.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 09:2516.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more