Bir odadan, bin odaya

Tayyip’in Ankara’da yaptırdığı “Saltanat Sarayı” tevazudan, gösterişe savruluşumuzun anıtı oldu!

Bir odadan, bin odaya

YIL 1926: Bü­yük Ön­der, ken­di adı­nı ta­şı­yan çift­li­ğe, pa­ra­sı­nı ce­bin­den öde­yip tek oda­lı bir ko­li­ba (ku­lü­be) yap­tır­dı.
YIL 2014: Er­do­ğan, ay­nı yer­de bin­ler­ce ağa­cı kes­ti­rip hal­kın ce­bin­den çı­kan 1.4 mil­yar li­ra­ya bin oda­lı sa­ray yap­tır­dı.

Saygı ÖZTÜRK- Türkiye'nin 88 yılda, tevazudan gösterişe savruluşunun öyküsü…

Ata­türk, or­man çift­li­ği ara­zi­si­nin ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da Sö­ğü­t-
ö­zü'n­de ken­di pa­ra­sıy­la yap­tır­dı­ğı tek oda­lı bir ev­de ça­lı­şı­yor, din­le­ni­yor­du. Yıl­lar­ca ih­mal edi­len ve yı­kıl­ma­ya yüz tu­tan bu evi, 2000 yı­lın­da 57. Koa­lis­yon Hü­kü­me­ti'nin Or­man Ba­ka­nı Na­mi Ça­ğan res­to­re et­tir­di ve ta­şın­maz kül­tür var­lı­ğı ola­rak tes­ci­li­ni sağ­la­dı. Ata­tür­k'­ün tek oda­lı ev­den ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­tü­ğü Ata­türk Or­man Çift­li­ği ağaç­lan­dı­rıl­dı, ye­şil­len­di­ril­di.

Tek oda­lı evin öy­kü­sü
An­ka­ra Or­man Çift­li­ği'­nin do­ğu­sun­da, Sö­ğü­tö­zü Ko­ru­lu­ğu'n­da­dır. 1926 yıl­la­rın­da Ata­türk Or­man Çift­li­ği'ni ku­rar­ken, bir gün at­la ge­zin­ti­ye çık­mış. Çok be­ğen­di­ği Sö­ğü­tö­zü Ko­ru­lu­ğu'n­da za­man za­man ge­lip din­len­mek ve çift­lik ça­lış­ma­la­rı­nı gör­mek için tek oda­lı ku­lü­be yap­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­miş. Pa­ra­sı­nı ken­di­si öde­yip iki gün içe­ri­sin­de ku­lü­be­yi de yap­tır­mış. Çev­re­si­ne ken­di el­le­riy­le sö­ğüt, ka­vak, çam ağaç­la­rı da dik­miş.
Tek ka­pı­lı, iki pen­ce­re­li, tek oda­lı bu ev­de kah­ve oca­ğı, min­der dö­şe­li iki se­dir ve yas­tık­lar, or­ta­da üze­ri be­yaz ör­tü­lü ha­sır ma­sa, üç ha­sır kol­tuk, bir seh­pa, bir­kaç ta­bak, bar­dak, ça­tal-ka­şık ve gaz lam­ba­sı bu­lu­nu­yor.  Se­di­ri ör­ten La­dik ha­lı sec­ca­de­nin, Ata­tür­k'­e an­ne­si Zü­bey­de Ha­nı­m'ın he­di­ye­si ol­du­ğu söy­le­nir. Evin ön cep­he­sin­de ah­şap ça­tı­lı çar­dak var. Bah­çe­de bir de ha­vuz bu­lu­nu­yor. Evin he­men ya­nın­da da bek­çi evi yap­tı­rıl­mış.

Ağaç­ta AKP bay­rak­la­rı

Güç­lük­le ye­tiş­ti­ri­len on­bin­ler­ce ağaç AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de kes­ti­ril­di, ye­ri­ne “Ak Sa­ra­y” adı ve­ri­len bin oda­lı sa­ray yap­tı­rıl­dı.
AKP Ge­nel Mer­ke­zi'nin he­men ar­ka­sın­da bu­lu­nan Ata­türk Evi'nin et­ra­fı şimdi yük­sek bi­na­lar­la çev­ri­li. Evin ha­vu­zu­nun he­men bi­ti­şi­ğin­de olan ağaç­ta AK­P'­nin bay­rak­la­rı ası­lı. He­men ar­ka­sın­da bu­lu­nan bi­na­ya ise Ak Pla­za adı ve­ril­miş. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün ta­pu­lu bi­na­la­rı­nı alın­ca, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü açık­ta kal­dı. Ata­türk Evi'­nin he­men ya­nın­daki ağaç­lar kes­ti­ril­di. Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­nın kı­sa sü­re ön­ce ya­pı­mı­na baş­lan­dı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...