Sözcü Plus Giriş

CHP’­de 7 mil­let­ve­ki­li baş­kan­lık için aday

CHP Par­ti Mec­li­s­i bu­gün top­la­na­cak. 500’e ya­kın be­le­di­ye baş­kan ada­yı be­lir­le­ne­cek...

02:55 -
CHP’­de 7 mil­let­ve­ki­li baş­kan­lık için aday

Başak Kaya-Sözcü CHP'­de göz­ler bu­gün ya­pı­la­cak olan ve be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın ele alı­na­ca­ğı Par­ti Mec­li­si'n­de… 500'e ya­kın is­min be­lir­le­ne­ce­ği kri­tik top­lan­tı ön­ce­sin­de Ge­nel Mer­ke­z'­de CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu baş­kan­lı­ğın­da ye­rel yö­ne­tim­le­re iliş­kin ko­mis­yon top­lan­dı. Aday be­lir­le­me ya­rı­şın­da ku­lis­ler de ha­re­ket­len­di. 7 mil­let­ve­ki­li­nin be­le­di­ye baş­kan ada­yı ola­ca­ğı söy­le­nir­ken, bir ge­nel baş­kan yar­dım­cı­sı­nın da aday gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. İs­tan­bul Üs­kü­da­r'­da İh­san Öz­kes, Ma­ni­sa'da Öz­gür Özel, Trab­zo­n'­da Vol­kan Ca­na­li­oğ­lu, Bar­tı­n'­da Rı­za Yal­çın­ka­ya, Es­ki­şe­hi­r'­in Odun­pa­za­rı İl­çe­si'n­de Ka­zım Kur­t'­un isim­le­ri ke­sin­le­şen aday­lar ara­sın­da…
Son tarih 18 Şubat…
Edir­ne'de Re­cep Gür­ka­n'­ın, Kırk­la­re­li'n­de Meh­met Si­yam Ke­si­moğ­lu'nun aday gös­te­ri­le­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. PM top­lan­tı­sın­da aday­lar be­lir­len­se da­hi Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu'nun son ta­rih ola­rak be­lir­le­di­ği 18 Şu­ba­t'­a ka­dar re­viz­yon ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more