‘Çözüm süreci yüzünden can güvenliğimiz kalmadı’

AKP’li vekiller, ‘çözüm süreci’nde gelinen noktaya isyan etti.

‘Çözüm süreci yüzünden can güvenliğimiz kalmadı’

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

“Alanda hakimiyet devletin elinden gitti. Hani aslan devlet nerede?” diye sordu
AK­P'­nin Af­yo­n'­da­ki kam­pı­na Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­lu ve­kil­le­rin ‘çö­züm sü­re­ci is­ya­nı' dam­ga­sı­nı vur­du. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğa­n'­ın sü­re­ce yö­ne­lik ay­rın­tı­lı bil­gi ver­me­si­nin ar­dın­dan ve­kil­ler ar­ka ar­ka­ya söz al­dı. Ve­kil­ler, çö­züm sü­re­ci ne­de­niy­le ala­nın PKK-KCK'­nın eli­ne geç­me­si­ni eleş­tir­di. Eleş­ti­ri­ler ar­tın­ca Ak­do­ğan, “İs­ter­se­niz sü­re­ci bı­ra­ka­lı­m” de­di. Bir mil­let­ve­ki­li, “Çö­züm sü­re­ci bi­zim is­te­ği­miz­le mi yü­rü­yo­r” di­ye tep­ki gös­ter­di.

“As­lan dev­let ne­re­de?”

Gü­ney­do­ğu­lu bir mil­let­ve­ki­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'n­da Ef­kan Ala ile yap­tık­la­rı özel bir gö­rüş­me­ye atıfta bulunarak, “Ba­kan o gö­rüş­me­de ‘Dev­let as­lan gi­bi­dir, uyur gö­zü­kü­yor. Son­ra tah­rik edi­lir­se in­sa­nı par­ça­la­r' de­di. Ba­kan be­ye so­ru­yo­rum; o as­lan dev­let ne­re­de?” de­di. Şır­nak Mil­let­ve­ki­li Emin Din­dar ise “Bir kar­de­şi­mi şe­hit ver­dim. Evi­mi ta­ra­dı­lar. Şimdi be­ni öl­dür­me­ye ge­lir­ler­se ne ya­pa­ca­ğım?” diye sordu.

“Va­tan­daş ne yap­sın?”

Baş­ka bir Doğulu milletvekili de çö­züm sü­re­cin­de ge­li­nen nok­ta­nın sı­kın­tı­lı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bi­zim can gü­ven­li­ği­miz yok. Va­tan­daş ne yap­sın? Alan­da ha­ki­mi­yet dev­le­tin elin­den git­ti. Evi­me, ha­va­ala­nı­na ra­hat gi­de­me­ye­cek­sem bu çö­züm sü­re­ci na­sıl yü­rü­ye­cek?” de­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...