Reklamsız Sözcü

Doların ateşi özel sektörü yaktı

Dö­viz­de­ki ar­tış bir­çok iş­let­me ta­ra­fın­dan te­dir­gin­lik­le ta­kip edi­li­yor.

07:21 -
Doların ateşi özel sektörü yaktı

Çün­kü birçok iş­let­me­nin dö­viz bor­cu var hem de yük­lü mik­tar­da.
Kur­da­ki ar­tış bir­çok iş­let­me­yi dö­viz yü­küm­lü­lük­le­ri ne­de­niy­le sı­kın­tı­ya so­ka­cak…

TL İKİ AY­DA YÜZ­DE 10, SE­KİZ AY­DA YÜZ­DE 17 DE­ĞER KAY­BET­Tİ

Yak­la­şık bir ay ön­ce SÖZ­CÜ'de “Ö­zel Sek­tör Bor­cu 6 Ay­da 100 Mil­yar Li­ra Art­tı­” baş­lı­ğıy­la, kur­da­ki de­ği­şi­min özel sek­tör dış bor­cu üze­rin­de­ki et­ki­si­ni he­sap­la­mış­tık. Do­lar­da­ki ar­tış dur­du, do­lar 2.2 se­vi­ye­sin­de sey­re­di­yor.
Mer­kez Ban­ka­sı Ocak ayı or­ta­la­ma do­lar ku­ru­nu 2.22 ola­rak açık­la­dı. Şu­bat ayı­nın ilk iki haf­ta­sın­da ise or­ta­la­ma do­lar ku­ru yi­ne 2.22 ola­rak açık­lan­dı.
Bu­na gö­re TL son iki ay için­de yak­la­şık yüz­de 10, ha­zi­ran so­nu­na gö­re son se­kiz ay­da yak­la­şık yüz­de 17 de­ğer kay­bet­ti.

ÖZEL SEK­TÖ­RE DIŞ BORÇ KIS­KA­CI

SÖZ­CÜ; AKP ik­ti­da­rın­da ar­tan özel sek­tö­rün dış borç sto­ku­nun Tür­ki­ye eko­no­mi­si için cid­di bir risk ol­du­ğu­nu sü­rek­li ola­rak yaz­dı ve uyar­dı.
2002 so­nun­da 43 mil­yar do­lar olan özel sek­tör dış borç sto­ku, 2013 Ara­lık so­nu iti­ba­riy­le tam 6.2 kat ar­ta­rak 266.3 mil­yar do­la­ra ulaş­tı.

YE­Dİ AY­DA 110 MİL­YAR Lİ­RA ART­TI

Özel sek­tö­rün dış borç sto­kun­da­ki ar­tı­şa bir­ de kur ar­tı­şı ek­len­di.
2013 Ma­yıs ba­şı 1.80 li­ra olan do­lar ku­ru, Ha­zi­ran ayın­da or­ta­la­ma 1.90 li­ra olur­ken, şu­bat ayın­da or­ta­la­ma do­lar ku­ru 2.22 li­ra­ya ulaş­tı.
Şu­bat ayı or­ta­la­ma do­lar ku­ru­nu 2.22 ola­rak, özel sek­tör dış bor­cu­nu 266.3 mil­yar do­lar ola­rak dik­ka­te al­dı­ğı­mız­da “son se­kiz ay­da özel sek­tö­rün top­lam dış borç sto­ku kur far­kı ve borç sto­kun­da ar­tış ne­de­niy­le yak­la­şık 110 mil­yar li­ra­yı­” bu­lu­yor.
Kur­da­ki tır­ma­nış de­vam eder­se özel sek­tö­rün dış borç yü­küm­lü­lük­le­ri bir­çok fir­ma­ya fi­nans­man prob­le­mi ya­şa­ta­bi­lir ve if­las­lar ge­le­bi­lir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more